คำสั่งสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ 14/2555 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการเพิ่มเติม

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form