คำสั่งสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ 15/2555 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form