คำสั่งสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ 1/2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer หรือ CKO)และทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team หรือ KM Team)

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form