คำสั่งสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ 2/2556 เรื่อง การแบ่งงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบภานในฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form