คำสั่งสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ 5/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form