คำสั่งสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ 11/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงานเพื่อคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form