หลักเกณฑ์การคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น เป็นระดับ 4 และระดับ 4/หน. (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 26 มกราคม 2559)

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form