คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 837/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 3 ราย 1.นางสาววิไลลักษณ์ จิโรจน์สกุล 2.นางวันดี นิยมเดชา 3. นางศิริลักษณ์ แผนวิเชียร)

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 837/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 3 ราย 1.นางสาววิไลลักษณ์ จิโรจน์สกุล 2.นางวันดี นิยมเดชา 3. นางศิริลักษณ์ แผนวิเชียร)

คำสั่งกรมชลประทาน  ที่ ข 837/2555  เรื่อง  มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 

จำนวน  3  ราย 

1.นางสาววิไลลักษณ์ จิโรจน์สกุล

2.นางวันดี นิยมเดชา

3. นางศิริลักษณ์ แผนวิเชียร

 

ดาวน์โหลดคำสั่ง

 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา