คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 37/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 16 ราย 1. นายกตัญญู ใจชื้น - 16. นายกฤชปภพ ชุมช่วย)

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 37/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 16 ราย 1. นายกตัญญู ใจชื้น - 16. นายกฤชปภพ ชุมช่วย)

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 37/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 16 ราย

1. นายกตัญญู ใจชื้น

2.นายวุฒิชัย  รักษาสุข

3.นายทวีศักดิ์  ปุริปุณณะ

4.นายสมยศ  แสงมณี

5.ว่าที่  ร.ต.จำเริญ  เพชรรักษ์

6.นายบุณยลักษณ์  ฉลองสัพพัญญู

7.นายมนชัย  สวัสดิวารี

8.นายสุชิน  ชลอศรีทอง

9.นายทินกร  สุทิน

10.นายสุรเดช  ดิษฐวิบูลย์

11.นายพฤทธิพงศ์  ทัศน์อัญชุลีกุล

12.นายมงคล  แดงกระจ่าง

13.นายภราดา  มีอำพล

14.นายวิชัย  ไตรสุรัตน์

15.นายยรรยง  โกศลกาญจน์

16. นายกฤชปภพ ชุมช่วย

 

ดาวน์โหลดคำสั่ง

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 04 พฤษภาคม 2012 เวลา 08:45 น.)

 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา