รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559)

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form