คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1064/2555 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (จำนวน 4 ราย 1.นายปรีชา จานทอง 2.นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ 3.นายฏรงศ์กร สมตน 4.นายประวัติวิทย์ สวัสดิ์ดวง)

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1064/2555 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (จำนวน 4 ราย 1.นายปรีชา จานทอง 2.นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ 3.นายฏรงศ์กร สมตน 4.นายประวัติวิทย์ สวัสดิ์ดวง)

คำสั่งกรมชลประทาน  ที่ ข 1064/2555  เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน 

จำนวน  4  ราย 

1.นายปรีชา  จานทอง 

2.นายสมศักดิ์  เกตุจำนงค์ 

3.นายฏรงศ์กร  สมตน 

4.นายประวัติวิทย์  สวัสดิ์ดวง

 

ดาวน์โหลดคำสั่ง

 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา