ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (29 ราย)

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (29 ราย)

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (29 ราย)

1. นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง
2. นายจักราวุธ สุนทรวิภาต.
3. นายอุทัยวุฒิ ชำนาญแก้ว
4. นางผุสดี ศรีเอนกกุล
5. นางถนอมจิตต์ พัฒนานนท์
6. นายรังษีเฟื่องรอด
7. นายสิทธิชัย ดาราศร
8. นายไพฑูรย์ เพ็งพูล
9. นายธเนศ ดิษฐปัญญา
10. นายสมชาย สารสัสดีกุล
11. นายสมหมาย ม่่วงใหม
12. นายประสิทธิ์ สิทธิยศ
13. พีระศักดิ์ ชมภูนุช
14. ว่าที่ร้อยตรีชาญยุทธ ยูงมณีรัตน์
15. นายสุภฤกษ์ เหรียญบุบผา
16. นายธวัชชัย คุณประคัลภ์
17. นางสาวเจียมจิตร ขวัญแก้ว
18. นายณัฐพล วุฒิจันทร์
19. นายขจร ใบพลูทอง
20. นางวิภาพร วรสาร
21. นายสว่าง จอมวุฒิ
22. นายสถิต โพธิ์ดี
23. นายสมจิตร อำนาจศาล
24. นางสุพิญดา วัฒนาการ
25. นายธเนศน์ สมบูรณ์
26. นายชัยวุฒิ วัฒนาการ
27. นายพรมงคลชิดชอบ
28. นางสาววราลักษณ์ งามสมจิตร
29. นางสาวฉวีวรรณ วิขัมภประหาร

ดาวน์โหลดประกาศกรมชลประทาน

 

 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา