การจัดบัญชีรายชือกลุ่มสำนัก/กอง ใหม่ เพื่อใช้ในการดำเนินการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรอีกตำแหน่งหนึ่งต่างสำนัก/กอง

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form