หลักเกณฑ์การขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการต่างสำนัก/กอง และส่วนราชการอื่น

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form