ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรค 1 (8) แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form