คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1277/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นายสมใจ นาคารี 2.นางแน่งน้อย ฤกษ์ถนอม 3.นางสาวสุพจนาถ รื่นเอม 4.นายอภิชาติ เมฆอัคฆกรณ์)

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1277/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นายสมใจ นาคารี 2.นางแน่งน้อย ฤกษ์ถนอม 3.นางสาวสุพจนาถ รื่นเอม 4.นายอภิชาติ เมฆอัคฆกรณ์)

คำสั่งกรมชลประทาน  ที่ ข 1277/2555  เรื่อง  เลื่อนข้าราชการ 

จำนวน  4 ราย

1.นายสมใจ นาคารี

2.นางแน่งน้อย ฤกษ์ถนอม

3.นางสาวสุพจนาถ รื่นเอม

4.นายอภิชาติ เมฆอัคฆกรณ์

 

ดาวน์โหลดคำสั่ง

 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา