รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล รอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2560)

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form