คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1305/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 8 ราย)

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1305/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 8 ราย)

คำสั่งกรมชลประทาน  ที่ ข 1305/2555  เรื่อง  เลื่อนข้าราชการ  (จำนวน  8  ราย)

1. นายปารเมศ  การุณนราพร

2. นายธนิต  สวนช่วย

3. นายศุภชัย  มะพล

4. นายทวีวัฒน์  สืบสุขมั่นสกุล

5. นายธรรมนูญ  บำรุงเพ็ชร

6. นายสุรเชษฐ  รงคพรรณ์

7. นายพงษ์บริบูรณ์  กลางบุรัมย์

8. นายผัน  ศรีมา

 

ดาวน์โหลดคำสั่ง

 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา