คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1314/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 5 ราย 1.นายบรรยงค์ เหล่างาม 2.นายเทพพงษ์ ตรีเนตร 3.นายพรชัย แสงอังศุมาลี 4.นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร 5.นายประดิษฐ์ กลิ่มจิตร)

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1314/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 5 ราย 1.นายบรรยงค์ เหล่างาม 2.นายเทพพงษ์ ตรีเนตร 3.นายพรชัย แสงอังศุมาลี 4.นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร 5.นายประดิษฐ์ กลิ่มจิตร)

คำสั่งกรมชลประทาน  ที่ ข 1314/2555  เรื่อง  มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 

จำนวน  5  ราย

1.นายบรรยงค์  เหล่างาม

2.นายเทพพงษ์  ตรีเนตร

3.นายพรชัย  แสงอังศุมาลี

4.นายเสริมชัย  เซียวศิริถาวร

5.นายประดิษฐ์  กลิ่มจิตร

 

ดาวน์โหลดคำสั่ง

 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา