คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1306/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 10 ราย)

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1306/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 10 ราย)

คำสั่งกรมชลประทาน  ที่ ข 1306/2555  เรื่อง  มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 

จำนวน  10  ราย

1.นายทวี  เต็มญารศิลป์

2.นายไพฑูยร์  เก่งการช่าง

3.นายณฤทธิ์  หวานแก้ว

4.นายสัณฐิต  พีรานนท์

5.นายสาโรช  งูทิพย์

6.นายเมฆ  เมฆขาว

7.นางนิรศรา  พันธรัตน์

8.นายโรจน์  อินทร์ทุ่ง

9.นายภาสกร  ภู่พันธ์ศรี

10.นายชัยยะ  พึ่งโพธิ์สภ

 

ดาวน์โหลดคำสั่ง

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2012 เวลา 07:52 น.)

 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา