ว11/2560 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ภายใต้หน่วยงานที่ ก.พ. กำหนดตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานเป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form