Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 974/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 9 ราย)

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 74/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 9 ราย)

 

1. นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข
2. นายปรีชา จานทอง
3. นายไชยงค์ จงอาสาชาติ
4. นายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์
5. นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล
6. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์
7. นายสำเริง แสงภู่วงค์
8. นายมนัส กำเนิดมณี
9. นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์

ดาวน์โหลดคำสั่ง

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2017 เวลา 09:14 น.)

 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา