ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำของกรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน้ำ มาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 1

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form