Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 238/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 13 ราย)

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 238/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 13 ราย)

1. นายศุภณัฐ ปริยชาติ
2. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง
3. นายชัยฤกษ์ ชัยสวัสดิ์
4. นายธเนศร์ สมบูรณ์
5. นายปกรณ์ สุตสุนทร
6. นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง
7. นายเนรมิต เทพนอก
8. นางพิรญาณ์ ศรีสวัสดิ์
9. นายพงษ์ศักดิ์ เลียววงศ์วาน
10. นายเอกศิษฐ์ ศักดิ์ธนาภรณ์
11. นายวงศ์พันธ์ วงศ์สมุทร
12. นายยุทธนา มหานุกูล
13. นายทัตเทพ เยาวพัฒน์

ดาวน์โหลดคำสั่ง

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2018 เวลา 15:49 น.)

 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา