คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 238/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 13 ราย)

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 238/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 13 ราย)

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 238/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 13 ราย)

1. นายศุภณัฐ ปริยชาติ
2. นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง
3. นายชัยฤกษ์ ชัยสวัสดิ์
4. นายธเนศร์ สมบูรณ์
5. นายปกรณ์ สุตสุนทร
6. นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง
7. นายเนรมิต เทพนอก
8. นางพิรญาณ์ ศรีสวัสดิ์
9. นายพงษ์ศักดิ์ เลียววงศ์วาน
10. นายเอกศิษฐ์ ศักดิ์ธนาภรณ์
11. นายวงศ์พันธ์ วงศ์สมุทร
12. นายยุทธนา มหานุกูล
13. นายทัตเทพ เยาวพัฒน์

ดาวน์โหลดคำสั่ง

 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา