Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 506/2561 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 3 ราย 1.นายปรีชา สุขกล่ำ 2.นายอัตถพงษ์ ฉันทานุมัติ 3.นายกษิเดช สุรจิรชาติ)

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 506/2561 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

จำนวน 3 ราย

1.นายปรีชา สุขกล่ำ

2.นายอัตถพงษ์ ฉันทานุมัติ

3.นายกษิเดช สุรจิรชาติ

 

ดาวน์โหลดคำสั่ง

 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา