Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

คำสั่งกรมชลประทาน

   Display # 
# Article Title
1 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1360/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 3 ราย 1.นายธำรงศักดิ์ นคราวงศ์ 2.นายธเนศร์ สมบูรณ์ 3.นางสาวสุภา สุคูณ)
2 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1359/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย 1.นายธเนศร์ สมบูรณ์ 2.นางสาวสุภา สุคูณ)
3 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1358/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางกมลพร เบ็ญจมาศ)
4 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1343/2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายพิชิต ดำริห์งาม)
5 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1354/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายไตรรงค์ โสภาผล)
6 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1351/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายวิทวัส คามวัลย์)
7 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1350/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 37 ราย 1. นายสุภรณ์วัฒน์ - 37. นายบุญส่ง แสงศิริ)
8 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1349/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 18 ราย 1. นายสุทัศน์ สุวัจนพรพงศ์ - 18. นายพรนิมิตร สลางสิงห์)
9 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1348/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 13 ราย 1. นายอุทัย ใหญ่นอก - 13. นายโพธิ์ทอง ศรีวงษา)
10 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1347/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสุชาติ คุ้มสุวรรณ)
11 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1344/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายพิษณุ แถลงกิจ 2.นายกฤษฎาพันธ์ จันทรคณา)
12 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1345/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเริงชัย ลันขุนทด)
13 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1343/2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายณัฐพงศ์ เทียนมณเฑียร)
14 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1339/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายพิชิต ขุมทรัพย์)
15 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1338/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวจิราวดี จิระโพธิ์)
16 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1337/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวพรรณี เพ็ชรกำแหง)
17 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1325/2558 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวน้ำค้าง สุภาไชยกิจ)
18 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1336/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 2 ราย (1.นายประวัติ ชาครานนท์ 2.นายธีระเจษฎ์ ชยเจตน์)
19 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1335/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 4 ราย (1.นายสุรพล สวนจันทร์ 2.นายเกียรติศักดิ์ ศุขแจ้ง 3.นายพิพัฒน์ นิ่มเจริญนิยม 4.นายสมชาย หนูพันธ์)
20 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1334/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 1 ราย (นายทวี ชาวเชียงขวาง)
21 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1332/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นายอุดร ยินดี 2.นายวชิรพงษ์ เพ็งแก้ว 3.นายณรงค์ชัย เครือประสิทธิ์)
22 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1333/2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายประกอบ ธงศรี)
23 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1331/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายฆเนศ นาคหลง)
24 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1329/2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายวิชิต ปันวงศ์)
25 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1328/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวัชรพงศ์ ศรีสำราญ)
26 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1327/2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย ว่าที่ร้อยตรี ฐาปกรณ์ ชูจันทร์)
27 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1326/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย ว่าที่ร้อยตรี ฐาปกรณ์ ชูจันทร์)
28 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1320/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายดนุนัย เกิดชูชื่น)
29 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1319/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่ม (จำนวน 1 ราย นางยุวดี ดำรงวุฒินนท์)
30 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1318/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวดาวบุษญา วรรณอุ่น 2.นางวัชรีย์ บัวจีบ)
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 89
ข่าวประชาสัมพันธ์

new2 เปิดระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (EPP+) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ติดต่อสอบถามด้านระบบ 02 241 0020ถึง9 ต่อ 2611 ติดต่อด้านสมรรถนะ 02 669 5057

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

bg bottom web1