Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   Display # 
# Article Title
1 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 131/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางลภัสรดา นาคทรรพ)
2 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 130/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายขรรค์ชัย ไชยคง)
3 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 129/2559 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นางภรภัทร์ พิธากุลวัชร์)
4 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 128/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางภรภัทร์ พิธากุลวัชร์)
5 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 127/2559 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายมาณพ พรมดี)
6 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 126/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวรัตนาภรณ์ อินเพ็ชร)
7 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 123/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายพงษ์พิศ ไชยศรี)
8 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 122/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาววรรณี ธะนะ)
9 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 119/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวสุทธินี ทาเทพ)
10 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 118/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายสรายุ วงศ์ชาชม 2.นายพิศัลย์ อุบลพิพัชร์)
11 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 75/2559 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง (จำนวน 1 ตำแหน่ง)
12 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 116/2559 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายสาธิต มณีผาย)
13 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 114/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) (จำนวน 1 ราย นายเกียรติดำรงค์ สังคมศิลป์)
14 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 108/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตราฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 3 ราย 1.นายภูมิพัฒน์ รัตนภาค 2.นายปิยะพงษ์ เกื้อเกิน 3.นายธัชพงศ์ สีนวล)
15 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 107/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตราฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวอรพรรณ จุลภักดิ์ 2.นางสาวรางค์ลักขณ์ ณ ศร)
16 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 106/2559 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายชุมพล พูลสิน)
17 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 105/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวอุไร เพ่งพิศ)
18 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 103/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายโสพจน์ จันทวาด 2.นายวิชิต ฉีดจันทร์)
19 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 102/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเอกราช เกษมสุข)
20 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 101/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายจารุกิตติ์ กิจวรวาณิช)
21 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 100/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตราฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวชนิสรา โพธิสว่าง)
22 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 99/2559 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายปอรมณ์ แท่นดี)
23 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 97/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 6 ราย 1.นายราชพล หิรัญรักษ์ 2.นายบุญฤทธิ์ รอดเชื้อ 3.นางดรรชณี เฉยเพ็ชร 4.นางวิมลภัทร บำบัดสรรพโรคคำกันยา 5.นายสุรพงษ์ พวงคต 6.นายธวัชชัย บรรเทา)
24 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 95/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี)
25 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 78/2559 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง (จำนวน 142 ตำแหน่ง)
26 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 92/2559 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย 1นายกิตติพศ สอนสุภาพ 2.นายอรุษ เทียนสว่าง)
27 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 91/2559 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย 1.นายกิตติพงษ์ เทียนขาว 2.ว่าง)
28 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 90/2559 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย 1.นายสายัณห์ สังข์ทอง 2.นายธเนตร นาถภากุล)
29 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 89/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตราฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายสุริยัณห์ โพนชัยแสง)
30 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 88/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตราฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวสุภาพร ปานสุข)
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 95
ข่าวประชาสัมพันธ์

new2 เปิดระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (EPP+) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ติดต่อสอบถามด้านระบบ 02 241 0020ถึง9 ต่อ 2611 ติดต่อด้านสมรรถนะ 02 669 5057

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

bg bottom web1