Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สบค.
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

ค้นหาจาก google

คำสั่งกรมชลประทาน

   Display # 
# Article Title
1 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1140/2558 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ( จำนวน 1 ราย นายสุชกร สมวันดี )
2 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1137/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น ( จำนวน 1 ราย นายเดชา หว่านไฟ )
3 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1136/2558 เรื่อง อนุาติให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ( จำนวน 1 ราย นางพิมพ์พรรณ หันจรัส )
4 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1141/2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ( จำนวน 1 ราย นายอรรถพล แตระกุล )
5 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1128/2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ( จำนวน 1 ราย นางสุภาภรณ์ ดวงมุสิท )
6 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1139/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ( จำนวน 2 ราย 1.นายโสภณ ธรรมรักษา 2.นายสาธิต มณีผาย )
7 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1127/2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ( จำนวน 2 ราย 1.นางสาวแสงเดือน แม่นปืน 2.นางสาวจิราภรณ์ แสงโสด )
8 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1133/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ( จำนวน 1 ราย นางสาวดุษฏี คงดี )
9 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1131/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ( จำนวน 1 ราย นายวีระศักดิ์ อุปลา )
10 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1132/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ( จำนวน 1 ราย นายสมเกียรติ นามเสนา )
11 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1129/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป ( จำนวน 1 ราย นายพงศกร มีบุษยา )
12 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1130/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป ( จำนวน 1 ราย นายภูริวัฒน์ สุขราม )
13 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1095/2558 เรื่อง การบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ ( จำนวน 1 ราย นางสาวกิตติมา บุญหล้า )
14 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1125/2558 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ( จำนวน 4 ราย 1.นางสาวเกษราภรณ์ ภู่มาลา 2.นางสาวนันท์นลิน ลีลาน้อย 3.นายนาวิน เปียนขุนทด 4.นายจักรพันธุ์ เชาว์มะเริง )
15 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1120/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป ( จำนวน 1 ราย นางสาวภิตินันท์ ดอกไม้ )
16 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1121/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ( จำนวน 1 ราย นายอดิศร จำปาทอง )
17 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1119/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ( จำนวน 1 ราย นางสาวกีรติการ นาคีสินธ์ )
18 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1122/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ( จำนวน 4 ราย 1.นายวิเชียร ยางงาม 2.นายกำพล เชื้อฮ้อ 3.นางสาวไตรทิพย์ มณีโชติ 4.นายคณากร เม้งเกร็ด )
19 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1117/2558 เรื่อง อนุญาติให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ( จำนวน 1 ราย นายพิทักษ์ รักโข )
20 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1116/2558 เรื่อง อนุญาติให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ( จำนวน 1 ราย นางประภัสสร วิริยะรัตนกุล)
21 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1115/2558 เรื่อง อนุญาติให้ข้าราชการลาออกจากราชการ ( จำนวน 1 ราย นายสาทิพย์ กิจอังกูร )
22 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1118/2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน ( จำนวน 1 ราย นายนรินทร ชามทอง )
23 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1109/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป ( จำนวน 1 ราย นางยุพา โครตแสง )
24 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1111/2558 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ( จำนวน 2 ราย 1.นายเอกลักษณ์ จันดี 2.นายสหภูมิ เจียมใจ )
25 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1108/2558 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ( จำนวน 1 ราย นางสาวพรรณพลอย ชาวเรือ )
26 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1110/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ( จำนวน 1 ราย นายธีรพิชญ์ จิตงามประเสริฐ )
27 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1107/2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ( จำนวน 1 ราย นางสาวสาริณี แก้วผลึก )
28 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1113/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1 นายสมชาย โพธิสว่าง 2 นายมนัส แสงประดับ)
29 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1092/2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางอรรคณา เกลี้ยงลำยอง)
30 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1089/2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายดนัย อึ้งวรแสน)
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 84
ข่าวประชาสัมพันธ์

new2 เปิดระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (EPP+) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ติดต่อสอบถามด้านระบบ 02 241 0020ถึง9 ต่อ 2611 ติดต่อด้านสมรรถนะ 02 669 5057

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

bg bottom web