Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   Display # 
# Article Title
1 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1644/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายประยูร เย็นใจ)
2 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1641/2559 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายชาทิตต์ มธุรวาทิน)
3 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1640/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวปวีณา สิงคิบุตร)
4 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1639/2559 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายทศพล พฤษธิสาริกร)
5 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1638/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายสำราญ แก้วรัดถา)
6 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1637/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเพลิน สุกใส)
7 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1636/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายเกรียงศักดิ์ ศรีพวงทอง 2.นายกฤษณ์ จันทร์แก้ว)
8 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1635/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
9 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1630/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นายธีรวัฒน์ เสนาหาญ 2.นายศิรธิษณ์ วรวัฒน์ศุภรัฐ 3.นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสารากร)
10 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1634/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 19 ราย )
11 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1633/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 4 ราย )
12 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1632/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 40 ราย )
13 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1631/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 13 ราย )
14 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1627/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายสายัณห์ บุญญานุสนธิ์ 2.นายศุภชัย วรรณะ)
15 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1626/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายณัฐพล วุฒิจันทร์)
16 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1625/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายวินัย แสงสว่าง 2.นายไพศาล ใจซื่อตรง)
17 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1621/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 32 ราย)
18 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1614/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 1 ราย (นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์)
19 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1617/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเรืองฤทธิ์ เจริญแสน)
20 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1616/2559 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย นายวรานนท์ ศิลา)
21 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1615/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นายณรงค์ เนตรวงศา 2.นายปิติ หนูเมือง 3.นายเกียรติศักดิ์ เจริญสุข)
22 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1612/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 รายนางพรรณี บุญเทือง)
23 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1611/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายณัฐพล สิทธิการ)
24 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1605/1/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายธนาวุธ ทองจันทร์)
25 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1613/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 2 ราย (1.นายอนุสรณ์ เจริญผล 2.นายรัฐพล บุณณะ)
26 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข1610/2559 เรื่องย้ายข้าราชการ จำนวน 1 ราย (นายวินัย อุทัยแสน)
27 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1606/2559 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย 1.นายผดุงศักดิ์ ผ้าเจริญ 2.นายเจษฎา โทศิริกุล)
28 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1607/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 1 ราย (นายอภิชาติ ธรรมวิโรจน์ศิริ)
29 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1604/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายเกียรติศักดิ์ ณ นคร)
30 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1601/2559 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 4 ราย )
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 127
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner