Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สบค.
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

คำสั่งกรมชลประทาน

   Display # 
# Article Title
1 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 686/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 6 ราย 1.นายสากล ชลคีรี -6.นายสุกิจ ไชยศิริ)
2 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 685/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 7 ราย 1.นายสุเมธ โลหิตหาญ - 7.นายศราวุฒิ ไวทยะวิญญู)
3 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 684/2558 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางณัฐชนันท์พร มหัทธนะสิน)
4 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 683/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายพิรัฐภัช พานทอง)
5 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 682/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายธีรพงศ์ พรมนิมิตร)
6 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 681/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายชยพัทธ์ เขมทโรนนท์)
7 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 118/2558 เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในกองพัสดุ
8 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 117/2558 เรื่อง การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองพัสดุ
9 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 679/2558 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ( จำนวน 1 ราย นาวสาวจิราภรณ์ แสงโสด )
10 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 678/2558 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ( จำนวน 1 ราย นางสาวแสงดาว แม่นปืน )
11 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 677/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตราฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป ( จำนวน 3 ราย 1.นายเชิดชัย รอดอารีย์ 2.นายลิปปนนท์ กิ่งก้ำ 3.นายอภิสิทธิ์ มุงคำภา )
12 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 676/2558 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ( จำนวน 1 ราย นายเทียนชัย รอดสัมฤทธิ์ )
13 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 675/2558 เรื่อง บรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ( จำนวน 1 ราย นายสุริยัณห์ โพนชัยแสง )
14 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 672/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ( จำนวน 1 ราย นายเกรียงศักดิ์ พุ่มนาค )
15 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 671/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ( จำนวน 2 ราย 1.นายวิทยา สมมิตร 2.นายนิพล มานะกุล )
16 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 669/2558 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นายฐานะ แก่นอินทร์)
17 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 661/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตราฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป( จำนวน 3 ราย 1. นายกรกกช วรรัตนวัชร 2.นายเฉลิมวุฒิ คำฟูบุตร 3.ว่าที่ ร. ต. ชัยตระการเดช เครือคำ )
18 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 659/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตราฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 4 ราย 1. นายณรงค์ศักดิ์ ชัยคงสถิตย์ 2.นายศุภวัขญ์ มีมณี 3.นายวิชิต กลับใจได้ 4.นายศราวุธ เชี่ยวช
19 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 666/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ( จำนวน 1 ราย นายขจรยศ อินทรกุล )
20 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 660/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ( จำนวน 1 ราย นายจักรกฤษ ชูเด่น )
21 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 658/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 8 ราย)
22 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 657/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 9 ราย)
23 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 656/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 12 ราย)
24 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 655/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 10 ราย)
25 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 654/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางอรพิน พาสนาวุฒิโชติ)
26 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 649/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายก่อพงศ์ เจษฎาพันธ์)
27 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 648/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 13 ราย)
28 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 645/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสำรวล พัฒนพงศ์)
29 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 643/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสมพล สุนัยรัตนาภรณ์)
30 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 641/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (จำนวน 2 ราย 1.นายนพดล โค้วสุวรรณ์ 2.นายสุรปรีช์ ณ ศรีธะ)
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 74
ข่าวประชาสัมพันธ์

new2 เปิดระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (EPP+) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ติดต่อสอบถามด้านระบบ 02 241 0020ถึง9 ต่อ 2611 ติดต่อด้านสมรรถนะ 02 669 5057

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

bg bottom web