Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   Display # 
# Article Title
1 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 579/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวศิรินทิพย์ จันทร์รัตนวงศ์ 2.นางสาวสุจิตรา กิจเวช)
2 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 578/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางเรณู บ่อพลอย)
3 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 577/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสุริยา แก้วเอี่ยม)
4 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 570/2559 เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล (จำนวน 1 ราย นางสาวจิราภรณ์ อุ่นถิ่น)
5 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 576/2559 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางนวพร โรจน์เจริญวัฒนา)
6 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 571/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสิทธิพร เขียวไชย)
7 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 564/2559 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 5 ราย 1.นายอนุชิต ยอดใจยา 2.นายภานะพงษ์ วงษ์ตรี 3.นายธีศิษฏ์ สหภัทรากุล 4.นางสาวลตานต์ ไชยพฤกษ์กุล 5.นายศราวุธ เยินยุบ)
8 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 563/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางพาฝัน ใจแสน)
9 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 562/2559 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นายสุรชัย กลิ่นนาค)
10 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 560/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายกิตติพงษ์ นิลนิยม 2.นายอันวาร์ ตวันตีมุง)
11 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 559/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอนันต์ นนท์ศิริ)
12 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 556/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสุชาติ โพธิ์เจริญ)
13 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 555/2559 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายสุวิทย์ กุลบุตร)
14 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 542/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวุฒิไกร สายประเสริฐ)
15 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 540/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายสมบูรณ์ มีศรี)
16 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 539/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นายประเสริฐ ปาลีกุย 2.นายสุรัตน์ พันธุประกิจ 3.นายเชษฐพงศ์ นันทิทรรภ)
17 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 538/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวสุภาวดี ศรีพลพา)
18 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 537/2559 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นางสาวสุนทรีย์ ทุริยานนท์)
19 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 532/2559 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายสมบูรณ์ งามสม)
20 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 536/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 11 ราย 1.นางศิริรัตน์ เริ่มยินดี - 11.นางสุปรานี ภาวะโสภณ)
21 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 535/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเชิดพงษ์ ศรีเทา)
22 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 533/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายธีระพงษ์ ปากเมย 2.นายกำพล เชื้อฮ้อ)
23 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 528/2559 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง
24 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 527/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายพรศักดิ์ เขียวสระคู)
25 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 526/2559 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายไกรสร สินสาย)
26 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 525/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายยุทธศิลป์ วรรณกูล)
27 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 523/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1นายไพฑูรย์ กุลไทย 2นายภิรมย์ พรหมหิตาทร)
28 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 522/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1นายกิตติ ศรีเจริญ 2นายเชษฐา ภูตะวัน)
29 คำสั่้งกรมชลประทานที่ ข 519/2559 เริื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.น.ส.บังอร มิ่งมาศ 2.น.ส.ประทุมทิพ์ ลุณาวรรณ)
30 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 518/2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนตำบล (จำนวน 1 ราย จ่าสิบเอก ชนาภัทร คุ้มภัย)
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 104
ข่าวประชาสัมพันธ์

new2 เปิดระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (EPP+) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ติดต่อสอบถามด้านระบบ 02 241 0020ถึง9 ต่อ 2611 ติดต่อด้านสมรรถนะ 02 669 5057

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

bg bottom web1