Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข1949 /2560 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวภณิษา เพ็งอิ่ม)
2 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1961/2560 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นายทวีลาภ เจนชัย)
3 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1960/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสายใจ ธัญญพืช)
4 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1959/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายทรัพย์ บุตรโพธิ์)
5 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1958/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวชิระ สุรินทร์)
6 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1957/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวพิศมัย เฟื่องทรัพย์ 2.นางนิตยา มาลัย)
7 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1956/2560 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายมิตร บุญจันทร์)
8 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1955/2560 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายพิทักษ์ สัญใจ)
9 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1954/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสุภชัย ยังพึ่ง)
10 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1953/2560 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวพรพรรณ เชิดชูเผ่าพงศ์)
11 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1952/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ (จำนวน 1 ราย นางสาวทัศนีย์ แก้วมรกฏ)
12 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1951/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอธิภัทร ลาภอุดม)
13 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1950/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 6 ราย )
14 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1948/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายจักริน คุ้มตระกูล)
15 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1947/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายกิตติศักดิ์ ภัคภาคิน)
16 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1945/2560 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นางสาวจิรวรรธ สุวรรณรัตน์)
17 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1946/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายประภาส สมานทรัพย์ 2.นายสมชาย อังศิริลาวัลย์)
18 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1944/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ( 3 ราย) 1.นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์กุล 2.นายศักตยา วรรณฤมล 3.นายธีรพันธุ๋ เด็ดขาด
19 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1943/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ( 2 ราย) 1.นายมาโนช ตุ้มทอง 2.นายมนัส วีระวัฒนพงศ์
20 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1942/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ( 3 ราย) 1.นายจักรกฤษณ์ เปาวิมาน 2.นายภัคภาค คุณะเกษม 3.นายเชิดชัย มาลัย
21 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1941/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ( 1 ราย) นายเรืองศักดิ์ ฉกรรจ์ศิลป์
22 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1938/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานเทศบาล (นายสุชาติ บุญมี)
23 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1937/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวทองสุข ศรีสว่าง)
24 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1936/2560 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นางสาวรุจีรัตน์ ด้วงวาด)
25 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1933/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวรพัฒน์ เพียรประสิทธิ์)
26 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1932/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นางมัทนา ทัมพากร 2.นางวัชรีย์ บัวจีบ 3.นางบุศรินทร์ โตโพธิ์ไทย 4.นางสุภาวดี กะลาสี)
27 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1930/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางวันดี ถิ่นสีถาน)
28 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1929/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวิชากร จองพิพัฒนพงษ์)
29 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1928/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวแสงเดือน อัศวะภูมิ)
30 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1927/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเทอดทูล คล้ายขยาย)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 176
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา