Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1449/2560 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 48 ราย)
2 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1448/2560 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 5 ราย)
3 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1446/2560 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 4 ราย 1.นายเทิดทัศน์ ภูริธรรมวิวัฒน์ 2.นายทรงยศ บุตรโสภา 3.นายเอกวิทย์ ทองนุ่ม 4.นายอิมรอน วาแมดีซา)
4 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1445/2560 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 6 ราย 1.นายธนพันธ์ ตรีชั้น 2.นายวรธน วงศ์สมุทร 3.นายวรรณธนะ อ่ำห่วง 4.นางสาวณัฏฐณิชชา พันโท 5.นายภูริทัศน์ หาธรรม 6.นางสาวอลิสษา น้อยนิล)
5 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1444/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวจรรยา บุญทองสังข์)
6 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1443/2560 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นายทศพล แก้วศรี)
7 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1442/2560 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายชาตรี นิลศรี)
8 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1441/2560 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายเฉลิมศักดิ์ ทักษาดิพงษ์)
9 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1440/2560 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย)
10 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1439/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสุทธิพงษ์ วรรณสุทธิ์)
11 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1438/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายราเชนทร์ ลาคำ)
12 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1437/2560 เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล (จำนวน 1 ราย นายยุทธนา จำปาบุญ)
13 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1430/2560 เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล (จำนวน 1 ราย นายกิตติคุณ คูณภาค)
14 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1436/2560 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางทัศนีย์ ศิริพิศ)
15 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1435/2560 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางนพรัตน์ กองทอง)
16 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1434/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายวันชัย ปังพูนทรัพย์ 2.นายขวัญชัย ชาวเชียงขวาง)
17 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1433/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวกัญญาภัทร ธรรมชาติ)
18 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1431/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายปรีชา หล้าวิเศษ)
19 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1429/2560 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นายประครอง บัวเหลา)
20 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1428/2560 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางสุนันท์ พาซิทนี่ย์)
21 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1415/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายสุวิชาญ ชูแสง)
22 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1425/2560 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นางสาวพชรวรรณ ธงศรี)
23 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1424/2560 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 12 ราย)
24 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1423/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอำพล ฤทธิ์มณี)
25 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1422/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางสาววรรณิษา เนตวรนันท์)
26 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1421/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวจันทิรา สุขพิลาภ)
27 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1419/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น (จำนวน 1 ราย นางเจียมจิต บุญศรี)
28 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1418/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นายอนุสิทธิ์ คงพิกุล 2.นายรัชพล จิตรเจริญ 3.นายพิชญพงศ์ กองศรีรักษ์)
29 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1414/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายจิรยุทธ ครุฑเมือง)
30 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1413/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสมบูรณ์ มีศรี)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 163
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา