Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1296/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายนพดล ผุดผาด)
2 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1295/2560 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย)
3 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1294/2560 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย)
4 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1293/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวหนับเส๊าะ อดลสมาน)
5 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1292/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นายปิยภัทร สายเมฆ 2.นายวีระวิทย์ รงค์ทอง 3.นายเฉลิมเกียรติ อินทกนก)
6 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1289/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 10 ราย)
7 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1286/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวศิน ผุดผาด)
8 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1285/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายบดินทร์ คันทะประเทพ)
9 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1276/2560 เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล (จำนวน 1 ราย นางสาวทิพย์วรรณ ธงศรี)
10 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1284/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายปิยวัฒน์ จำปาทิพย์)
11 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1261/1/2560 เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (จำนวน 1 ราย นายณัฐพงษ์ บุญโทแสง)
12 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1227/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นายไพศาล นกมีชัย 2.นายสาธิต อำลอย 3.นายนิติพัฒน์ บุญช่วยเรืองชัย 4.นายผดุงศักดิ์ ผ้าเจริญ)
13 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 138 /2560 เรื่อง ให้ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดในพื้นที่ ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558
14 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 137 /2560 เรื่อง กำหนดให้สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม เป็นสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดในพื้นที่ ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558
15 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1274/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอาคม คงทอง)
16 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1273/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวอรวรรณ กากแก้ว)
17 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1272/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวสมฤดี อุปกิจ)
18 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1271/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายธีระพงษ์ เอ่งฉ้วน 2.นายธีรศักดิ์ เวสนุสิทธิ์)
19 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1270/2560 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวกัญญ์ประภัสสร์ โซ๊ะมาลี)
20 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1261/1/2560 เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (จำนวน 1 ราย นายณัฐพงษ์ บุญโทแสง)
21 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ พ 11 /2560 เรื่อง ให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (จำนวน 165 ราย )
22 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ พ 10/2560 เรื่อง การจัดตำแหน่งพนักงานราชการ (จำนวน 165 ราย )
23 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1267/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวพรทิพย์ กาญจนพรหม 2.นายสมพร กันธวงค์)
24 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1266/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายศิริชัย ปักกะทานัง)
25 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1265/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 6 ราย 1.นายบัณฑิต คล้ายขยาย 2.นายสมหวัง เจริญสุข 3.นายพิษณุ แถลงกิจ 4.นายชำนาญ มีสมมนต์ 5.นายสมบัติ พละศูนย์ 6.นายสุรชาติ เพ็งมีศรี)
26 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 134/2560 เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งของสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
27 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 133/2560 เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
28 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1263/2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งของสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
29 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1262/2560 เรื่อง การจัดตำแหน่งข้าราชการของสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
30 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1259/2560 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวศิริพร ผลาจันทร์)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 159
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา