Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 675/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวเพ็ญนภา จะเรียมพันธ์)
2 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 674/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวชนัญชิตา สิงหทานนท์ 2.นางสาวอลิศ ลอยมา)
3 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 668/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวรุ่งทิพย์ ต้นกันยา)
4 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 666/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายดุษฎี พรพระแก้ว 2.นายสุทิน กลั่นบุศย์)
5 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 665/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (นายชัชชัย เอื้อญาติอภิมิตร)
6 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 663/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายกฤษณะพงศ์ จันทร์สุริยะ)
7 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 662/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายทัธนาวัฒน์ ศักดิ์เมธาจิรกิจ)
8 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 661/2560 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นายกษิณ แสงแก้ว)
9 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 660/2560 เรื่อง 660/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายธนาวุฒิ กองสังข์)
10 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 659/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายภูวนาท การาหมัด)
11 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 658/2560 เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล (จำนวน 1 ราย นายพิชัย ไกรแก้ว)
12 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 657/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายฐิตนนท์ หงส์โชติธนวดี 2.นางสาวฉวีวรรณ สุดจิตร)
13 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 655/2560 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 17 ราย)
14 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 654/2560 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 13 ราย)
15 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 653/2560 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 16 ราย)
16 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 652/2560 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 17 ราย)
17 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 651/2560 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 19 ราย)
18 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 650/2560 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 18 ราย)
19 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 649/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายพะลิน สุทธิบุตร 2.นายชัยวัฒน์ ลือเดช)
20 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 648/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางนวพร เทพวงศ์)
21 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 642/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายธีระ อุนทะอ่อน 2.นายพงษ์บริบูรณ์ กลางบุรัมย์)
22 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 647/2560 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 4 ราย 1.นายวิชญ์ วัฒนธรรม 2.นายจิณณวัตร วัฒนเวชรัตน์ 3.นายณัฐดนัย เอี่ยมโอน 4.นางสาวณัฏฐณิชา มีสอาด)
23 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 646/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวเปียจิตร แก้วสว่าง)
24 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 645/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นายภาณุวัฒน์ สิทธิภาณุนันท์ 2.นางสาววรรณวิภา ศรีวิรัตน์)
25 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 644/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสมคิด ศรีประโชติ)
26 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 643/2560 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย)
27 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 641/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวนริศรา จันคำวงศ์)
28 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 640/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายวิเนต เล็กสุขศรี 2.นายสกล ทองเจริญ)
29 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 637/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน
30 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 639/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นางอัมพร ศรีสมานุวัตร 2.นายชัยโรจน์ อุปรารัตน์)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 144
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา