Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สบค.
ระบบสืบค้นข้อมูล
social network

คำสั่งกรมชลประทาน

   Display # 
# Article Title Date Hits
1 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 175/2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายธวัชชัย หลูสุริยา) Tuesday, 03 March 2015 118
2 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 169/2558 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวเกศรินทร์ ลานจันทอง) Tuesday, 03 March 2015 70
3 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 168/2558 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายอาทิตย์ มะลิทอง) Tuesday, 03 March 2015 68
4 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 167/2558 เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล (จำนวน 1 ราย นายภานุวัตร ชูทอง) Tuesday, 03 March 2015 61
5 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 173/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 3 ราย) Tuesday, 03 March 2015 270
6 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 161/2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายปาน ชูสนิท) Tuesday, 24 February 2015 625
7 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 159/2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางสาวฐิติกาญจน์ เสนสิงห์) Friday, 20 February 2015 325
8 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 158/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นายพีรพล กมลรัตน์ 2.นายธกรกฤต จันไชยยศ) Wednesday, 18 February 2015 234
9 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 157/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 2 ราย 1.นางวริชยา วัฒนสมสกุล 2.นางจรัสศรี ทองสุก) Wednesday, 18 February 2015 247
10 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 156/2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายคมศิลป รักชาติ) Wednesday, 18 February 2015 494
11 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 153/2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางธันยชนก สุภาพบุรุษ) Wednesday, 18 February 2015 139
12 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 152/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายมานัส ทองมาลัย) Tuesday, 17 February 2015 140
13 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 151/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายวรดร ชดทอง) Tuesday, 17 February 2015 86
14 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 146/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายอภิชา แพงชาลี) Tuesday, 17 February 2015 105
15 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 143/2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายสืบสกุล แสนเตปิน) Monday, 16 February 2015 281
16 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 140/2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นายไกรสร เอียดเนตร) Friday, 13 February 2015 329
17 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 139/2558 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 1 ราย (นางสาวศิริกาญจน์ กาญจนประดิษฐ์) Thursday, 12 February 2015 379
18 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 134/2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 ราย (นางสาวณิชารีย์ เม่งพัด) Thursday, 12 February 2015 230
19 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 137/2558 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 1 ราย นางยุพา โคตรแสง) Wednesday, 11 February 2015 238
20 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 136/2558 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 3 ราย 1.นางสาวนฤมล แสงเงิน 2.นางสาวณัฐยา ท้ายวังมี 3.นางสาวสุริย์นิภา วงศ์วาท) Wednesday, 11 February 2015 259
21 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 135/2558 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวพิมพ์ญาดา ขาวสอาด 2.นางสาวสิราภรณ์ มูเก็ม) Wednesday, 11 February 2015 251
22 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 124/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายจารุพงษ์ คงใจ) Tuesday, 10 February 2015 436
23 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 121/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายประดับพันธ์ เจริญการ) Friday, 06 February 2015 195
24 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 117/2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนตำบล (นางสาวกุลธิดา จันทร์มาลา) Friday, 06 February 2015 276
25 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 120/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นางปริศนา รุ่มนุ่ม 2.นางสาวศศภัทร ภานุศรี) Friday, 06 February 2015 260
26 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 116/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 2 ราย 1.นางภนิดารัสมิ์ เกษสุขสมวงษ์ 2.นางสาวสมฤดี อุปกิจ) Thursday, 05 February 2015 373
27 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1549/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 269 ราย) Wednesday, 04 February 2015 1893
28 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 103/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางกรรณิกา ชานนท์) Friday, 30 January 2015 450
29 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 101/2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นายภีมปภพ ศิริปัญโญ) Friday, 30 January 2015 299
30 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 99/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นายธีระศักดิ์ เวสนุสิทธิ์ 2.นายชัยยวัฒน์ หีบแก้ว) Friday, 30 January 2015 158
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 64
ข่าวประชาสัมพันธ์

new2 เปิดระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (EPP+) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2557) ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2557

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

bgBottom-1 copy