Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

ลงนามถวายพระพร ร.10

forking-create-02-tn

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1051/4/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 14 ราย)
2 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1051/3/2561 เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เป็นการภายใน)
3 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 77/2/2561 เรื่อง การแบ่งงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เป็นการภายใน)
4 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1051/2/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 14 ราย)
5 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1051/1/2561 เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในส่วนประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองแผนงาน
6 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 77/1/2561 เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองแผนงาน
7 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1052/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายเอกลักษณ์ ตระกูลแก้ว)
8 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1051/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวรุจีรัตน์ ด้วงวาด)
9 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1050/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (นายกิติศักดิ์ สว่างจิตต์)
10 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1049/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 1 ราย นายภรัณยู มะลิพรม)
11 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1047/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายคงฤทธิ์ สุภักดี)
12 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1046/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายจิรภัทร สังคีรี)
13 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1043/1/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวพิมพ์ปวีณ์ เสวตไอยาราม)
14 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1044/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายกฤษฎา ศรีเพิ่มพันธ์)
15 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1043/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางสาวตีรณา จำปาทอง)
16 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1042/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายบุญทวี สายคำกอง 2.นางสาวภัทร์ศิริ จั่นแก้ว)
17 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1040/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 1 ราย นางสาวโสภิต กรวยสวัสดิ์)
18 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1039/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายศราวุธ สองสี)
19 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1038/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายชัยรัต เป้ามาลา 2.นายชุมพาสน์ ชุมอุระ)
20 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1037/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายธีรพงษ์ บุญศัพท์)
21 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1036/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวนันท์นภัส นิตตะโย 2.นายสมโภชน์ พุกขำ)
22 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1035/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายนิวัฒน์ โชติชื่น)
23 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1026/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นายวรวุฒิ ชัยมงคล 2.นายเอกสิทธิ์ แก้วเบี่ยง)
24 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1030/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย)
25 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1029/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายนฤพนธ์ สักพันธ์)
26 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1028/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย)
27 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1031/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายดิษฐพงษ์ มิตรรัตน์)
28 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1033/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายวัชรินทร์ ประสิทธิเวช)
29 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1025/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 1 ราย นายธนกฤต เขื่อนเก้า)
30 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1024/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 1 ราย นางสาวอมรรัตน์ แพทย์รักษ์)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 204
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา