Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สบค.
ระบบสืบค้นข้อมูล
social network

คำสั่งกรมชลประทาน

   Display # 
# Article Title Date Hits
1 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 806/2557 เรื่องเลื่อนข้าราชการ (จำนวน3ราย 1.นายอิทธิ เม่นแมน 2.นางลำจวน ชมประดิษฐ์ 3.นายทัตเทพ เยาวพัฒน์) Thursday, 24 July 2014 545
2 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 805/2557 เรื่องเลื่อนข้าราชการ (นายธำรงวิชญ์ ดำรงเลิศวรรธน์) Thursday, 24 July 2014 398
3 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 804/2557 เรื่องเลื่อนข้าราชการ (นายนิพงษ์ วัจนะภูมิ) Thursday, 24 July 2014 292
4 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 792/2557 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางสาวศลินดา กลั่นกลิ่นหอม) Thursday, 24 July 2014 198
5 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 798/2557 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง (จำนวน 44 ตำแหน่ง) Wednesday, 23 July 2014 1210
6 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 796/2557 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง (จำนวน 7 ตำแหน่ง) Wednesday, 23 July 2014 797
7 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 797/2557 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง (จำนวน 50 ตำแหน่ง) Wednesday, 23 July 2014 954
8 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 795/2557 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง (จำนวน 33 ตำแหน่ง) Wednesday, 23 July 2014 794
9 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 799/2557 เรื่อง การยุบเลิกตำแหน่ง (จำนวน 59 ตำแหน่ง) Wednesday, 23 July 2014 655
10 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 793/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายเรืองฤทธิ์ เจริญแสน) Wednesday, 23 July 2014 257
11 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 791/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเอนกชัย โชคพิชิต) Wednesday, 23 July 2014 317
12 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 790/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1. นายพรชัย บุณยพิพิธ 2. นายเจนณรงค์ ทองอยู่) Wednesday, 23 July 2014 358
13 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 788/2557 เรื่อง การเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน (จำนวน 3 ตำแหน่ง) Wednesday, 23 July 2014 516
14 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 787/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายเพิ่มศักดิ์ คิดหมาย) Wednesday, 23 July 2014 329
15 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 785/2557 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาววิจิตรา ไกรวิริยะ) Monday, 21 July 2014 513
16 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 784/2557 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวสุนิษา แสนสวัสดิ์) Monday, 21 July 2014 390
17 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 783/2557 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาววลาวัลย์ เกิดเชื้อ) Monday, 21 July 2014 364
18 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 782/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นายวัชรพล ศรีจิตร 2.นายฉัตรชัย มีแสน) Monday, 21 July 2014 76
19 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 781/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายสวัสดิ์ โกศลสมบัติ) Monday, 21 July 2014 210
20 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 779/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นายญาณพงศ์ ประเสริฐประศาสน์ 2.นายธนิศร ชิงดวง) Monday, 21 July 2014 77
21 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 778/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายอุกฤษ อินศร) Monday, 21 July 2014 52
22 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 777/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายชัชวาล เผ่าภิญโญ) Monday, 21 July 2014 52
23 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 776/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายฐกฤต โกไศยกานนท์) Monday, 21 July 2014 325
24 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 775/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นางปรียารัตน์ รักวานิช) Friday, 18 July 2014 279
25 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 773/2557 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวนิระมล หนูสง) Friday, 18 July 2014 325
26 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 751/2557 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวศลินดา กลั่นกลิ่นหอม) Friday, 18 July 2014 197
27 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 770/2557 เรื่อง แก้ไขคำสั่งโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวนัฎฐพัชร หล้าหาญ) Thursday, 17 July 2014 195
28 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ข 769/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเจนสัคค์ สุภกุล) Thursday, 17 July 2014 502
29 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ข 768/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอนันต์ เจริญรัตน์) Wednesday, 16 July 2014 771
30 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 766/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายจีรวิทย์ พิทักษ์อังกูร) Wednesday, 16 July 2014 644
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 44
ข่าวประชาสัมพันธ์

new2 เปิดระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (EPP+) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

bgBottom-1 copy