Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สบค.
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

คำสั่งกรมชลประทาน

   Display # 
# Article Title
1 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 476/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายโฆษิต ล้อศิริรัตนฺ)
2 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 463/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายจรัญ นาคทั่ง)
3 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 462/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายองอาจ แสนอุบล)
4 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 460/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายจาตุรงค์ สนอ่อง)
5 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 369/2558 เรื่อง รับโอนข้าราชการทหาร
6 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 461/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
7 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 80/2558 เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
8 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 79/2558 เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
9 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 458/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นางสาวณัฐชนพรรณ นวลกำแหง)
10 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 457/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายณัทกร อรัญนารถ)
11 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 456/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายณรงค์ชัย ถายา)
12 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 454/2558 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นายปิยะพงษ์ เกื้อเกิน)
13 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 453/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายธกรกฤต จันไชยยศ)
14 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 450/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น (จำนวน 1 ราย นางสาวธัญลักษณ์ เกษสถิตย์)
15 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 446/2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน
16 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 427/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวจิราพร ดีใจ)
17 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 445/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางไขแสง วิภาโตทัย)
18 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 443/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 2 ราย 1.นายวิทยา แก้วมี 2.นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย)
19 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 442/2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายมารุต บำรุงพานิชย์)
20 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 441/2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายภาณุสักก์ ตระกูลศรี)
21 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 440/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเมธา จันทร์ภักดี)
22 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 439/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายพิทักษ์ รักสัตย์)
23 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 438/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายทนงศักดิ์ สุขศิริ)
24 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 437/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายคมกฤษณ์ เตมาฤทธิ์)
25 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 436/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอภิชาติ ธีราภรณ์)
26 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 435/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวนวพรรษ สุขเกษม)
27 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 433/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายธีรพงศ์ พรมนิมิตร)
28 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 432/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวปิยนันท์ อนุศาสนนันท์)
29 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 431/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายศิริศักดิ์ พยัคฆ์ทอง 2.นายดาวุต ปัจพรอุดมลาภ)
30 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 428/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นายพิทักษ์พงษ์ ติ๊บแก้ว 2.นายณัฐพงศ์ พิศบุญ 3.นายณรงค์ เนตรวงศา)
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 70
ข่าวประชาสัมพันธ์

new2 เปิดระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (EPP+) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ติดต่อสอบถามด้านระบบ 02 241 0020ถึง9 ต่อ 2611 ติดต่อด้านสมรรถนะ 02 669 5057

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

bg bottom web