Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สบค.
ระบบสืบค้นข้อมูล
social network

คำสั่งกรมชลประทาน

   Display # 
# Article Title Date Hits
1 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 94/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวิชิต เจริญทรัพย์) Wednesday, 28 January 2015 447
2 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 21/2558 เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบภายในสำนักงานชลประทานที่ 1-17 (เป็นการภายใน) Wednesday, 28 January 2015 870
3 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 93/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายทองเด่น สุภาพ) Tuesday, 27 January 2015 381
4 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 92/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายสุรชาติ เพ็งมีศรี) Tuesday, 27 January 2015 150
5 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 90/2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายทวี ชุชายสงค์) Tuesday, 27 January 2015 186
6 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 89/2558 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 4 ราย 1.นายอนุชิต โสภา 2.นายอนุพล โสตวงศ์ 3.นายดิศรินทร์ รักชาติ 4.นางสาวปาริกานต์ พลอามาตย์) Tuesday, 27 January 2015 177
7 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 88/2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายอัชฌา อดิศรประเสริฐ) Tuesday, 27 January 2015 212
8 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 87/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายธนา สิงหศิริ) Tuesday, 27 January 2015 123
9 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 85/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายประกาย แน่นอุดร) Tuesday, 27 January 2015 126
10 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 84/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวหทัยชนก ม่วงพันธุ์) Tuesday, 27 January 2015 92
11 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 82/2558 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวสิตานัน จันทร์เพ็งเพ็ญ 2.นางสาวศิริทิพย์ พยุง) Tuesday, 27 January 2015 153
12 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 80/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายนิคม วงค์ก่องแก้ว) Friday, 23 January 2015 120
13 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 79/2558 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 1 ราย นายสุทธิพันธ์ พื้นแสน) Friday, 23 January 2015 159
14 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 75/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวนิภาวะดี คำดี) Friday, 23 January 2015 157
15 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 73/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น (จำนวน 1 ราย นายชัชวาลย์ ศรีวิไล) Friday, 23 January 2015 218
16 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 72/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นางวีรวรรณ แสงภู่วงค์) Friday, 23 January 2015 375
17 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 71/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายสรรัตน์ ปวริญญานนท์) Friday, 23 January 2015 116
18 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 70/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายไกรสร สดวิลัย) Friday, 23 January 2015 58
19 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 66/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายมนตรี นันท์ตระกูล) Friday, 23 January 2015 65
20 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 67/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายนิวัตร์ สุกแสง) Friday, 23 January 2015 289
21 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 64/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล) Thursday, 22 January 2015 546
22 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 63/2558 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 5 ราย 1.นายธีรพงศ์ ดีเสมอ 2.นางสาวพจนา วรนาม 3.นายปิยะพงษ์ ขยายแก้ว 4.นายพรศักดิ์ เขียวสระคู 5.นางสาวพัชราภรณ์ เรืองฤทธิ์) Wednesday, 21 January 2015 385
23 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 61/2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนตำบล (จำนวน 1 ราย นายฮาซันกาแมล สัญญา) Wednesday, 21 January 2015 188
24 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 58/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายพงศกร วงศ์พิพันธ์) Tuesday, 20 January 2015 118
25 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 57/2558 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นายศุภณัฐ์ ชัยมงคลนุวัฒน์) Tuesday, 20 January 2015 181
26 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 60/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเกรียงไกร ริมจันทร์) Tuesday, 20 January 2015 436
27 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 54/2558 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 1 ราย นายศุภชัย เครือคำ) Monday, 19 January 2015 281
28 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 53/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางวาสนา มุลตองคะ) Thursday, 15 January 2015 364
29 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 52/2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวกิตติมา บุญหล้า) Thursday, 15 January 2015 405
30 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 51/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเสาวพล วงศ์เตชิต) Thursday, 15 January 2015 442
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 63
ข่าวประชาสัมพันธ์

new2 เปิดระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (EPP+) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2557) ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2557

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

bgBottom-1 copy