Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   Display # 
# Article Title
1 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 654/2559 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายสุชิน จงสมสุข)
2 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 653/2559 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายประวัติ มงคลเนาวรัตน์)
3 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 652/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางปิยะภรณ์ ศรีธานี)
4 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 651/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายชิติภัทธ์ อินทรวิมลเมธา)
5 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 649/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายวิทยา สายน้ำ)
6 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 648/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นางศิวพร ภมรประวัติ)
7 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 645/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายอุทัยวุฒิ ชำนาญแก้ว)
8 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 644/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายจตุรงค์ แก้วศรีงาม 2.นายภานุพงศ์ มีมณี)
9 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 642/2559 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายอนุศักดิ์ ประสมสิน)
10 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 641/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายมานัส ทองมาลัย)
11 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 640/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นายธเรศ ปาปะกัง 2.นายชัยรัตน์ สีด้วง 3.นายนิธิเดช มากเกตุ 4.นายพงศกร ชูโชติ)
12 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 638/2559 เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล (จำนวน 1 ราย นายคัมภีร์ ยิ่งเมือง)
13 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 635/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวิวัฒน์ เพียรนุลา)
14 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 634/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายเทียนชัย รอดสัมฤทธิ์ 2.นายภาณุวัฒน์ การใจดี)
15 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 633/2559 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายเจตพร แซ่ลิ่ม)
16 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 637/2559 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย 1.นายชัยฤกษ์ ชัยสวัสดิ์ 2.นายธเนศร์ สมบูรณ์)
17 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 636/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นายชัยฤกษ์ ชัยสวัสดิ์ 2.นายชัชชม ชมประดิษฐ์ 3.ว่าที่ ร.ท.ธาดา พูนทวี 4.นายธเนศร์ สมบูรณ์)
18 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 629/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายอาทิว ทุ่งเจ็ด 2.นายสมเจตน์ เครือทับ)
19 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 625/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายสายัณห์ เหมืองสอง 2.นายณัฐศิษฎ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์)
20 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 618/2559 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายสำเนียง จันทดวง)
21 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 615/2559 เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล (จำนวน 1 ราย นายภัทรดร แก้วกมลมาศ)
22 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 627/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวมธุรส สว่างแสง)
23 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 626/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายไพโรจน์ คำทอน)
24 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 624/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายกิจพล สิงห์ภักดี 2.นายวีระวิทย์ รงค์ทอง)
25 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 623/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายวิบูลย์ หันหาบุญ)
26 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 622/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายเอกลักษณ์ จันดี)
27 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 621/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายวิรวัฒน์ ผสมทรัพย์)
28 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 620/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวลพรรณพลอย ชาวเรือ)
29 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 619/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวรพีพรรณ กลิ่นหอม 2.นางสาวนัณฐิกา วงค์ทะกัน)
30 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 617/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายจักรกรินทร์ ทัศนา)
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 106
ข่าวประชาสัมพันธ์

new2 เปิดระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (EPP+) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ติดต่อสอบถามด้านระบบ 02 241 0020ถึง9 ต่อ 2611 ติดต่อด้านสมรรถนะ 02 669 5057

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

bg bottom web1