Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 80/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายฐิดายุ แสงทับทิม)
2 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 79/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 7 ราย)
3 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 75/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นายปิติ หนูเมือง 2.นายสุทัศน์ ส่องแก้ว 3.นายภราดร คณะแนม)
4 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 76/2560 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายมานะ ธนูขันธ์)
5 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 74/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากรักษาการในตำแหน่ง (นายสถาพร รักชีพ)
6 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 71/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น (จำนวน 1 ราย นางเสาวรักษ์ สุขสาคร)
7 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 70/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายกัณธวัตร สงวนชื่อ)
8 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 69/2560 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย)
9 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 68/2560 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 5 ราย)
10 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ข 65/2560 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายอภินันท์ ชุมแก้ว)
11 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 64/2560 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายสมคิด กลิ่นดี)
12 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 63/2560 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย)
13 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 62/2560 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย)
14 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 66/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางสาวมัฌชิรัตน์ พันธชิต)
15 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 61/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางจิราวรรณ ลาดนาเลา)
16 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 58/2560 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 1 ราย นางสาวปาณิสรา รติพิภัทรกุล)
17 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 54/2560 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 1 ราย นางสาวรุจีพัชร มัฏฐาพันธ์)
18 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 57/2560 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นายพงศ์สวัสดิ์ มังคละ)
19 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 56/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายณรงค์รักษ์ ประเสริฐสังข์)
20 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 53/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายจีรวุฒิ พูลอู๋)
21 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 52/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายธนา บุษราคัม)
22 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 51/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายถนอมศักดิ์ แก้วดุลย์พันธ์ 2.นายบัญชา นพฤทธิ์)
23 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 55/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายกำพล หิรัญพต)
24 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 50/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นางกาญจน์พนิตตา สุวรรณศรี)
25 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 49/2560 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายสุวิทย์ หอมเนียม)
26 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 48/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนตำบล (นางสาวปรางทอง เอี่ยมน้อย)
27 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 47/2560 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 3 ราย)
28 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 33/2560 เรื่อง แก้ใขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวเมฐยา แย้มโชติ)
29 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 45/2560 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวณัฐนพิน สุขมี)
30 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 44/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายสมเกียรติ เนียมสลุด 2.นายทรงวุธ มณีวงษ์)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 131
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา