Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สบค.
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

คำสั่งกรมชลประทาน

   Display # 
# Article Title
1 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 832/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ( จำนวน 1 ราย นางรัชตา เจียมตน )
2 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 831/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ( จำนวน 1 ราย นายกิตติภณ แก้วระวัง )
3 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 829/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตราฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป ( จำวน 1 ราย นายอำพล อิวชาวนา )
4 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 828/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตราฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป ( จำวน 1 ราย นางสาวศกุนตลา อินตาจัด )
5 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 826/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตราฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป ( จำวน 1 ราย นายวสันต์ มาพริก )
6 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 825/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตราฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป ( จำวน 1 ราย นายวีรชัย ตั้งวัฒนากร )
7 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 827/2558 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ( จำนวน 1 ราย นายธนัญชัย สะนอ )
8 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 153/2558 เรื่องกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในสำนักบริหารโครงการ
9 คำสั่งกรมชลประทานที่ 152/2558 เรื่อง การแบ่งงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักบริหารโครงการ
10 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 151/2558 เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
11 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 150/2558 เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
12 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 824/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ( จำนวน 1 ราย นายสวัสดิ์ โกศลสมบัติ )
13 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 823/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 5 ราย (.นายเอนก ก้านสังวอน 2.นายธวัชชัย ปานเถื่อน 3.นายนพดล พิมพ์จันทร์ 4.นายอิทธิเดช สุทธามาตย์ 5.นายสมหวัง ฝัดศิริ)
14 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 819/2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1- 17
15 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 818/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ( จำนวน 1 ราย นายชัยกร ลุนทา )
16 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 817/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตราฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป ( จำวน 1 ราย นายชัชวาล อ่อนศรี )
17 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 816/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ( จำวน 4 ราย 1.นายสิทธิชัย มานะเจริญสุข 2.นายนครินทร์ วงศ์ฟูเฟื่องขจร 3.นายชยุต ธรรมนิตยกุล 4.นายมาโนช โภชนสมบูรณ์ )
18 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 815/2558 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ( จำวน 4 ราย 1.นายชนก ขุนเพชรวรรณ 2.นายปาน ชูสนิท 3.นายกฤษะชัย จันทรกอง 4.นางสาวอคิราภ์ พวงกิ่งแก้ว )
19 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 814/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตราฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป ( จำวน 1 ราย นางสาวชยาภรณ์ ขุนชำนาญ )
20 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 813/2558 เรื่องย้ายข้าราชการ ( จำนวน 1 ราย นายอนันต์ แสนทวีสุข )
21 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 811/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตราฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป ( จำวน 1 ราย นางสาวอรอนงค์ แก้วภักดี )
22 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 808/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตราฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป ( จำวน 1 ราย นายวิสุทธี วัลย์เครือ )
23 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 806/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ( จำนวน 2 ราย สิบเอก ชัยรัตน์ ศรีสิงห์ นางสาวจารุณี แก้วศรีงาม )
24 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 805/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ( จำนวน 1 ราย นายนพดล สินไพบูลย์ )
25 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 804/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ( จำนวน 1 ราย นายพิสิษฐ์ มากเกตุ )
26 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 799/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
27 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 149/2558 เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
28 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 148/2558 เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
29 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 794/2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ( จำนวน 1 ราย นางสุภาภรณ์ ดวงมุสิท )
30 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 802/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายบุญสม สาระ)
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 77
ข่าวประชาสัมพันธ์

new2 เปิดระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (EPP+) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ติดต่อสอบถามด้านระบบ 02 241 0020ถึง9 ต่อ 2611 ติดต่อด้านสมรรถนะ 02 669 5057

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

bg bottom web