Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 936/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น (จำนวน 1 ราย นางสาววิลาวัณย์ ขวัญอโนชา)
2 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 934/2560 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 5 ราย)
3 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 933/2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ (จำนวน 17 ราย)
4 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 932/2560 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย)
5 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 931/2560 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย)
6 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 930/2560 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย)
7 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 929/2560 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายวรภพ หนูเสน)
8 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 928/2560 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายวิสันติ ขวัญคุ้ม)
9 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 927/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอันวาร์ ตวันตีมุง)
10 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 926/2560 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง (จำนวน 17 ตำแหน่ง)
11 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 925/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเชาวลิต เครือจินจ๋อย)
12 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 924/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายธวัช ทองอิ่ม 2.นายสัญชัย กัลยาณวิสุทธิ์)
13 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 918/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายสมเจต พานทอง)
14 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 917/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยราชการ (นายนรินทร์ นิ่มวิญญา)
15 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 922/2560 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายนิวัฒน์ รักดี)
16 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 921/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 4 ราย 1.นายไพบูลย์ ภูดี 2.นายทรงศิลป์ อรรคพงษ์ 3.นายณรงค์ฤทธิ์ มุขขุนทศ 4.นางสาวภาวิณี ปลัดสูงเนิน)
17 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 920/2560 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายวิธวัฒน์ อุตมกูล)
18 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 919/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวอรอนงค์ พลกำจัด)
19 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 916/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางวรรณา ชนะมารจันโท)
20 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 912/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายชัยย์วรรธ ขุนทองจันทร์)
21 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 911/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสิทธิศักดิ์ ประสานทอง)
22 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 915/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสาธิต นรินทร์)
23 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 914/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 6 ราย 1.นายนวพล สิริโยธิน 2.นายปิยะ สินไพบูลย์ 3.นายคมกฤช ทีวะเวช 4.นายเริงฤทธิ์ เจียรสุนัย 5.นายนาวา แก้วลี 6.นายมานิต อาชวพงศ์)
24 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 913/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายจำนงค์ ธรรมสอน)
25 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 909/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 3 ราย 1.ว่าที่ ร.ต.สิงห์คาร กันยะมี 2.นายทักษิณ กันหาคุณ 3.นายวัชรพล สุนทรพิพัฒน์กุล)
26 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 910/2560 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายธนสาร อุดมโชค)
27 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 908/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายณรงค์ คชวงษ์)
28 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 907/2560 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวปรารถนา ตู้ดำ)
29 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 904/2560 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายเอกศักดิ์ ตริยาวนิช)
30 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 902/2560 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายกรณ์ รังรักษ์)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 151
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา