Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   Display # 
# Article Title
1 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1223/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายธีรธัช อดุลย์ศิริอังกูร)
2 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1222/2559 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 1 ราย นายศิววุธ สงสุทธิต)
3 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1221/2559 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 1 ราย นางสาววราภรณ์ ภูออม)
4 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1220/2559 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 1 ราย นางสาวเพ็ญนภา จะเรียมพันธ์)
5 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1219/2559 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวปฐมาวดี โล่ป้อง 2.นางสาวธมนวรรณ อังคะหิรัญ)
6 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1218/2559 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 2 ราย 1.นายจารุวัฒน์ หรดี 2.นางศิริรักษ์ โลหะปิยะพันธ์)
7 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1217/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวอรุณทิพย์ แม้นประเสริฐ)
8 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1216/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายราเมศ พวงพรหม)
9 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1215/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวธาริณี แก้วศรีงาม)
10 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1211/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวสมฤดี อุปกิจ)
11 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1210/2559 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายประสาท สุจาจริง)
12 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1207/2559 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นายสันติชน พันธ์เพ็ง)
13 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1206/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายสมยศ เรืองวิไล 2.นายชาญชัย ชัยคำรงค์กุล)
14 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1205/2559 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวจรรยาภรณ์ คำเปลว 2.นางสาววาทินี บุญโพธิ์)
15 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1204/2559 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 1 ราย นางสาววรรณิดา พลชนะ)
16 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1203/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายประเวศ ทองอิน)
17 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1184/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น (จำนวน 1 ราย นางสาวธมกร วงศ์เรือง)
18 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1182/2559 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 5 ราย)
19 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1181/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางกาญจนา สีขาว)
20 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1179/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายสมศักดิ์ ทรงแสงจันทร์ 2.นายประพจน์ กระโจมแก้ว)
21 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1178/2559 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นายวัชรินทร์ บุษดา)
22 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1176/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายพูลศักดิ์ พรมกาวงศ์)
23 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1175/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวิชัย ร่วมชาติ)
24 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1174/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นายธีรวิทย์ กำเนิดท่าพญา 2.นายวิสุทธิ์ ซื่อสกุล 3.นายเสรี ขุนวิเศษ 4.นายสณฑ์ ภัสส์ภานุเดช)
25 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1173/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอภิชาติ กุมภคาม)
26 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1172/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายศิริพงษ์ นนทกา)
27 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1171/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวกนกวรรณ พันธ์ศรี)
28 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1170/2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งการบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ (นางสาวกิตติมา บุญหล้า)
29 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1169/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายภาสกร ภู่พันธ์ศรี)
30 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1168/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายสุธี ชมบุญ 2.นายชัยรัต เป้ามาลา)
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 119
ข่าวประชาสัมพันธ์

new2 เปิดระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (EPP+) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ติดต่อสอบถามด้านระบบ 02 241 0020ถึง9 ต่อ 2611 ติดต่อด้านสมรรถนะ 02 669 5057

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

bg bottom web1