Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สบค.
ระบบสืบค้นข้อมูล
social network

คำสั่งกรมชลประทาน

   Display # 
# Article Title Date Hits
1 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 353/2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายศักดิ์ชัย เอี่ยมชัย) Thursday, 23 April 2015 505
2 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 346/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายโอฬาร ทองขาวเผือก 2.นายสิทธิพร อังกุราภินันท์) Monday, 20 April 2015 1046
3 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 343/2558 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน Friday, 17 April 2015 855
4 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 342/2558 เรี่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน Friday, 17 April 2015 529
5 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 341/2558 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน Friday, 17 April 2015 552
6 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 340/2558 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน Friday, 17 April 2015 563
7 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 339/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายประพิศ จันทร์มา 2.นายก่อพงศ์ เจ้ยแก้ว) Friday, 17 April 2015 971
8 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 337/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นางเนตรนภิศ ปรีชาหาญ) Friday, 10 April 2015 440
9 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 326/2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนตำบล (นายสราวุฒิ รอดกำเนิด) Friday, 10 April 2015 270
10 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 324/2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวณัฐนรี ช้วนรักธรรม 2.นายปรีชากร พฤกษะวัน) Friday, 10 April 2015 186
11 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 305/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายวิจิตร สุทธิพงศ์) Friday, 10 April 2015 176
12 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 336/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายชลเทพ ทาตรี) Friday, 10 April 2015 356
13 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 322/1/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายนภดล แก่นเรณู) Friday, 10 April 2015 93
14 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 302/2558 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นายธนรัฐ ปรีชาจารย์) Friday, 10 April 2015 162
15 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 304/2558 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 6 ราย) Friday, 10 April 2015 612
16 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 327/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายศรชัย สิทธิรักษ์) Friday, 10 April 2015 204
17 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 322/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (จำนวน 3 ราย 1.นายอุรินทร์ โสตรโยม 2.นายศักดิ์ชาย เทพคำอ้าย 3.นายศิริพงษ์ จิตรีพิทย์) Friday, 10 April 2015 186
18 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 321/2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนตำบล (นายสฤษดิ์รัก แก้วโบราณ) Friday, 10 April 2015 104
19 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 329/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอัคคพล นวลมังสอ) Friday, 10 April 2015 219
20 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 301/2558 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 5 ราย 1.นางสาววิไลพร อุมา 2.นายไชยนันต์ ไตรดำรง 3.นายอติชาต จิวตระกูล 4.นายสาโรจน์ ศรีชัย 5.นางสาวต่วนราตี โต๊ะกูบาฮา) Friday, 10 April 2015 231
21 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 300/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายสุวัฒน์ พาหุสุวัณโณ 2.นายบัญชา เรืองศิลป์ประเสริฐ) Friday, 10 April 2015 448
22 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 299/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (จำนวน 3 ราย 1.นายวศินภัทร ชลาชัย 2.นายณภัทร ขันทะเนตร์ 3.นายภานุพันธุ์ ไขแสงจันทร์) Friday, 10 April 2015 96
23 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 298/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวญดา หายักวงษ์) Friday, 10 April 2015 222
24 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 296/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสุกัญญา เอี่ยมโสภณ) Friday, 10 April 2015 338
25 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 295/2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายกนก ภู่อร่าม) Friday, 10 April 2015 204
26 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 294/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายประวัติ มงคลเนาวรัตน์) Friday, 10 April 2015 225
27 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 293/2558 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 3 ราย 1.นายปณวัตร วงศ์มาศ 2.นางกนิษฐ์ธรินทร์ นันตาเขียน 3.นางสาวกุลยา แสงไสว) Friday, 10 April 2015 178
28 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 320/2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (นายณรงค์ ลีนานนท์) Thursday, 09 April 2015 556
29 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 292/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 6 ราย) Wednesday, 08 April 2015 432
30 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 310/2558 เรื่อง การจัดตำแหน่งข้าราชการ Wednesday, 08 April 2015 3685
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 68
ข่าวประชาสัมพันธ์

new2 เปิดระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (EPP+) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ติดต่อสอบถามด้านระบบ 02 241 0020ถึง9 ต่อ 2611 ติดต่อด้านสมรรถนะ 02 669 5057

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

bgBottom-1 copy