Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 382/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 5 ราย 1. นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง 2. นายพงษ์ศักดิ์ เลียววงศ์วาน 3. นายเอกศิษฐ์ ศักดิ์ดีธนาภรณ์ 4. นายวงศ์พันธ์ วงศ์สมุทร 5. นายยุทธนา มหานุกุล)
2 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 376/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1. นายณัฐพล โพธิ์คลี่ 2. นางสุทธารัตน์ จันทร์ทอง)
3 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 381/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายธวัชชัย ชูสุวรรณ์)
4 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 379/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางวาสนา ณ โอสถ)
5 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 375/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1. ว่าที่ร้อยตรี สุรักษ์ ดอกไม้เทศ 2. นายประหยัด เสียพลี 3. นายอานัณัติ พุ่มพุทรา)
6 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 377/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายธวัชชัย บรรเทา)
7 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 373/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 2 ราย 1. นางสาวมุทิตา ภูผิวผา 2. นางปราณี ตรีสมบูรณ์)
8 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 372/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 3 ราย 1. นายชนน เมฆิน 2. นายนิคม จำปาอูป 3. นายทนงศักดิ์ ฟักสูงเนิน)
9 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 371/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวพัชรินทร์ ยุ่งยั้ง)
10 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 370/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาววรรณรัตน์ รู้รักษา)
11 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 367/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายนนทชัย ตั้งวิเศษกุล)
12 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 368/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายเอกชัย แสงจันทร์)
13 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 366/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย ว่าที่ ร.ต. สันติ บุญสิทธิ์)
14 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 365/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายณัฐวุฒิ ณ ถลาง)
15 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 364/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาววรณัน พิพัฒน์ชัยอรุณ)
16 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 369/2561 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวนันทวัน เมืองพิล)
17 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 363/2561 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายมนูญ รัตนอุบล)
18 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 362/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย 1.นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง 2.นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง)
19 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 361/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 7 ราย)
20 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 360/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 7 ราย)
21 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 355/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย)
22 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 358/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 10 ราย)
23 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 357/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 7 ราย)
24 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 356/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอัศวิน ปานทอง)
25 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 354/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายสุพจน์ เพียรกสิกรรม 2. นายศิริชัย ปักกะทานัง)
26 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 353/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย 1.นายเสน่ห์ เขียวภักดี 2.นายดุษฎี พรพระแก้ว)
27 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 352/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายสง่า คำศรี)
28 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 350/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวกีรติการ นาคีสินธ์ 2.นางสาวปิยะชนก อิสโร)
29 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 349/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายกรตสุวรรณ โพธิ์สุวรรณ)
30 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 348/2561 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวเกณิกา กลิ่นโสม)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 187
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา