Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1357/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 6 ราย 1.นายเจษฎา รัสมโน 2.นายมงคลชัย ดวงจิต 3.นางสาวกานติมา สุคำตา 4.นางสาวเกศสุดา สุขยานุดิษฐ 5.นายวัชรพล ศรีวันคำ 6.นายลิขสิทธื์ ใหม่หนู)
2 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1358/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นางสาวประกายมาศ กำแพงแก้ว)
3 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1355/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 6 ราย 1.ว่าที่ ร.ต.หญิง่ คณินทร์ธร วรนิมมานนท์ 2.นายสุรสีห์ ยอดมงคล 3.นายพรเทพ รุ่งแจ้ง 4.นายฟ้าหม่น สุขสม 5.นายภาณุวัต บุญศรี 6.นายดนัย ดูพร้อม)
4 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1354/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 4 ราย 1.นายพิศาล วงศ์คำมา 2.นายวิทยา โสภาจิตร์ 3.นายจรูญศักดิ์ เอียดเสถียร 4.นายนพรุจ เกาะม่วงหมู่)
5 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1353/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นายอิศสรา พานเสือ 2.นายศักดา พัดไธสง)
6 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1352/2561 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายกฤษกร ภูถาดลาย)
7 คำสั่งกรมชลประทาน ที่่ ข 1351/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 8 ราย)
8 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1350/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 1 ราย นางสาวอังค์ริสา กุลวีรลักษณ์)
9 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1349/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 3 ราย 1.นางสาวศิริพร ศรีตนไชย 2.นางสาวทิพรดา แก้วประเสริฐ 3.นางสาวจิราวรรณ ธีรรัตนสถิต)
10 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1348/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 2 ราย 1.นายวิฑูร โยทะคง 2.นายนัฐพงค์ ณ อุบล)
11 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1347/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายธีระพงศ์ ชุ่มใจ)
12 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1346/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายดิศรินทร์ รักชาติ)
13 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1345/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวอิสริยาภรณ์ ไชยคำ)
14 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1344/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวนริสา นิ่มเรือง 2.นางสาวสุนิษา สุขเสม)
15 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1342/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายสิทธิพร ใจแจ่ม)
16 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1341/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางสาวลภาวัลย์ ศรีพระจันทร์)
17 คำสั่งกรมชลประทาน เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 2 ราย 1.นางสาววันทนา ทิพย์ชาติ 2.นางสาวสุธาสินี วิปุลัมภ์)
18 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1339/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 2 ราย 1.นางสาววิลาวัลย์ หลิ่งแก้ว 2. นางสาวอุษา สุวรพันธ์)
19 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1338/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 1 ราย นางสาวสุวรรณา มูลน้อย)
20 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1337/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นางสาวมะณีนุช นาคนาวา)
21 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1336/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่ขันได้ (จำนวน 2 ราย 1.นายวีระพันธ์ กันทะเสน 2.นายชลกร ปัญญะสังข์)
22 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1334/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 2 ราย 1.นายอัฐพล กำเนิดมณี 2.นายอวยโชค พจชนะ)
23 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1333/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 4 ราย)
24 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1331/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ
25 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1329/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอนุกูล ภูจำนงค์)
26 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1328/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเฉลิมพล ฉัตรมณีวัฒนา)
27 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1326/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายเลอบุญ อุดมทรัพย์)
28 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ข 1324/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 1 ราย นางสาวเจียระไน ฤทธิ์สำเร็จ)
29 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1323/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นายสุวัฒน์ โพธิ์เสนา)
30 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1325/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาจากออกราชการ (จำนวน 1 ราย นายพีระพงศ์ ลิมปนาธร)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 210
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา