Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 683/2560 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางนิตยา มาลัย)
2 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 684/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 7 ราย)
3 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 682/2560 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย)
4 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ข 669/2560 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวคนึงนิจ เอกฐิน)
5 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 680/2560 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ตำแหน่ง)
6 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 679/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอานนท์ อินทรประสาท)
7 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 678/2560 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 19 ราย)
8 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 675/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวเพ็ญนภา จะเรียมพันธ์)
9 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 674/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวชนัญชิตา สิงหทานนท์ 2.นางสาวอลิศ ลอยมา)
10 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 668/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวรุ่งทิพย์ ต้นกันยา)
11 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 666/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายดุษฎี พรพระแก้ว 2.นายสุทิน กลั่นบุศย์)
12 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 665/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (นายชัชชัย เอื้อญาติอภิมิตร)
13 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 663/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายกฤษณะพงศ์ จันทร์สุริยะ)
14 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 662/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายทัธนาวัฒน์ ศักดิ์เมธาจิรกิจ)
15 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 661/2560 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นายกษิณ แสงแก้ว)
16 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 660/2560 เรื่อง 660/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายธนาวุฒิ กองสังข์)
17 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 659/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายภูวนาท การาหมัด)
18 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 658/2560 เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล (จำนวน 1 ราย นายพิชัย ไกรแก้ว)
19 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 657/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายฐิตนนท์ หงส์โชติธนวดี 2.นางสาวฉวีวรรณ สุดจิตร)
20 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 655/2560 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 17 ราย)
21 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 654/2560 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 13 ราย)
22 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 653/2560 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 16 ราย)
23 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 652/2560 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 17 ราย)
24 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 651/2560 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 19 ราย)
25 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 650/2560 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 18 ราย)
26 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 649/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายพะลิน สุทธิบุตร 2.นายชัยวัฒน์ ลือเดช)
27 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 648/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางนวพร เทพวงศ์)
28 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 642/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายธีระ อุนทะอ่อน 2.นายพงษ์บริบูรณ์ กลางบุรัมย์)
29 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 647/2560 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 4 ราย 1.นายวิชญ์ วัฒนธรรม 2.นายจิณณวัตร วัฒนเวชรัตน์ 3.นายณัฐดนัย เอี่ยมโอน 4.นางสาวณัฏฐณิชา มีสอาด)
30 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 646/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวเปียจิตร แก้วสว่าง)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 144
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา