Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   Display # 
# Article Title
1 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1014/2559 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายสุชาติ หาญชนะชัยกูล)
2 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1010/2559 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางจิตติมา จารุภาวัฒน์)
3 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1009/2559 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายธนายุส บุญทอง)
4 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1003/2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 2 ราย 1.นายสุรพล ยอดศิริ 2.นายสมเกียรติ พงษ์พานิช)
5 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1002/2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายสำเนียง จันทดวง)
6 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1007/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสุรัตน์ นะมะหุต)
7 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1006/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายประทีป มุ่งอุ่น)
8 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1005/2559 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 5 ราย )
9 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 996/2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางสาวธันยธรณ์ พันธ์เปรม)
10 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1000/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวพิศมัย เฟื่องทรัพย์ 2.นางอังคณา แดงประพันธ์)
11 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 999/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายนคร พรหมทับทิม)
12 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 998/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายสมชาย เตียวเจริญกิจ 2.นายคณิต ชินวงศ์)
13 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 997/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายยงยุทธ สุวรรณพิทักษ์)
14 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 995/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวรพจน์ เสมเจริญ)
15 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 994/2559 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวนริตตา เหมแหวน)
16 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 993/2559 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายธนกฤต เผือกทอง)
17 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 992/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายมนตรี ทองวัลย์ดี)
18 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 991/2559 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ตำแหน่ง)
19 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 989/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นางสาววรานุช ถินอภัย 2.นายธนกฤต ยิ้มดี)
20 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 988/2559 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายประพนธ์ หิรัญตีรพล)
21 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 987/2559 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายสนิท ชาระมาตย์)
22 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 986/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเอกพงษ์ แน่นอุดร)
23 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 983/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเอกชัย สุขศรี)
24 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 982/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายกิตติ ตั้นเจริญ)
25 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 980/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวสุภัทฑิภา เกรียงไกรชล)
26 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 979/2559 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย 1.นายเกื้อศักดิ์ ทาทอง 2.นายประสิทธิ์ พันธ์บุญเกิด)
27 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 978/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายเกื้อศักดิ์ ทาทอง 2.นายประสิทธิ์ พันธ์บุญเกิด)
28 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 977/2559 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นางสาวณิชดา อิสสะโร)
29 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 976/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายสุรพล อจละนันท์ 2.นายประพนธ์ คำไทย)
30 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 975/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเอกชัย สุขศรี)
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 114
ข่าวประชาสัมพันธ์

new2 เปิดระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (EPP+) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ติดต่อสอบถามด้านระบบ 02 241 0020ถึง9 ต่อ 2611 ติดต่อด้านสมรรถนะ 02 669 5057

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

bg bottom web1