Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 771/2561 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวไอรินทร์ จารุกุลรัตนวัฒน์)
2 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 750/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายพฤทธิพงศ์ ทัศน์อัญชุลีกุล 2.นายสากล ชลคีรี)
3 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 641/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายชาญยุทธ วรานนท์)
4 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 768/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด รับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายกิตติศักดิ์ หนูคง)
5 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 767/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด รับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายทวีศักดิ์ สุขเมตตา)
6 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 766/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวนิตยา ภู่เพ็ชร์)
7 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 765/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 4 ราย 1.นางสาวศิริภรณ์ ธรรมสรางกูร 2.นางสาวศุภาวรรณ ประถมอินทร์ 3.นางสาวสุภาภรณ์ ยิ้มย่อง 4.นางสาวสุภาพร คำแพงศรี)
8 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 764/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางอรวรรณ สุภาพพร้อม)
9 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 763/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายอุเทน คำแปง)
10 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 762/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายคณิต โอนรัมย์)
11 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 761/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายรัฐไกร ปุกคำ)
12 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 760/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายสรวิศ ศรียะพันธุ์)
13 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 759/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายอานนท์ พรเพชรสุข)
14 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 758/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายศิริพงษ์ ลังกา)
15 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 757/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายธัญญะสิน เหล่าเรืองธนา)
16 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 755/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวสุวจี สีหาบุญ)
17 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 754/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 5 ราย)
18 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ พ 5/2561 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ (จำนวน 5 อัตรา)
19 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 679/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 5 ราย)
20 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 656/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 5 ราย)
21 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 750/2561 เรื่อง ย้ายข้ารากราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายพฤทธิพงศ์ ทัศน์อัญชุลีกุล 2.นายสากล ชลคีรี)
22 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 641/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (นายชาญยุทธ วรานนท์)
23 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 751/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 1 ราย นางสาวศิริพิชยา สติภา)
24 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 748/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายคารม โชติกรกุล 2.นายชัชวาล สงจันทร์)
25 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 747/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย ว่าที่ร้อยตรี พลพจน์ เพ็ชรอินทร์)
26 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 746/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางอรอุมา นิกรพิพัฒน์)
27 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 744/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
28 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 743/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
29 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 742/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
30 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 741/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายชูเกียรติ หงษ์ทอง)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 196
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา