Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 78/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 4 ราย 1.นางสาวศุภลักษณ์ โนราช 2.นิธิวัฒน์ วรดิถี 3.นายวีระกรณ์ คงนาน 4.นางสาวลตานต์ ไชยพฤกษ์กุล)
2 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 77/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นายณัฐพงศ์ พิพัฒนวัฒนากุล 2.นายดลวัฒน์ คังคายะ)
3 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 292/2560 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายชำนาญ ไพรโสภา)
4 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 35/2560 เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1-17
5 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 302/2560 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายกระแสร์ ฤกษ์ดำเนินกิจ)
6 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 301/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นายราชรัฐ สัตถาผล 2.นายอภิรัตน์ โนนชาติศรี 3.นายบุญทวี สายคำกอง)
7 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 299/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายภาณุวัฒน์ ยิ้มศิริวัฒนะ)
8 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 297/2560 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 3 ราย)
9 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 296/2560 เรื่อง การกำหนกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย)
10 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 295/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอาทร คงแท่น)
11 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 294/2560 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายรังสรรค์ พงษ์สุภาพ)
12 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 290/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 4 ราย)
13 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 291/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายปรมะ สิงห์ชัย)
14 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 286/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางสาวสุธีรา ขุนเพ็ง)
15 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 289/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายอภินันท์ พิมพา)
16 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 288/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางปุณจิรา รักษ์ยศ)
17 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 287/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวสุธานี นวลจันทร์)
18 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 33/2560 เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งฝ่ายก่อสร้าง สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1-16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
19 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 32/2560 เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายก่อสร้าง สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1-16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
20 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 31/2560 เรื่อง การกำหนดจำนวนฝ่ายก่อสร้าง สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1-16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
21 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 284/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสิทธิชัย ชัยวิรัช)
22 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 281/2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
23 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 280/2560 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 1 ราย นายสุนทร สิงหะพล)
24 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 279/2560 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 1 ราย นางสาวสาลี่ โกษากุล)
25 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 30/2560 เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งฝ่ายก่อสร้างที่ 1-4 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1-13 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
26 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 29/2560 เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายก่อสร้างที่ 1-4 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1-13 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
27 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 28/2560 เรื่อง การกำหนดฝ่ายก่อสร้างที่ 1-4 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1-13 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
28 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 277/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายศุภเชษฐ์ ศรีประมาณ)
29 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 276/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวชิรวิชญ์ เกษอุดมทรัพย์)
30 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 275/2560 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 3 ราย)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 136
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา