Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   Display # 
# Article Title
1 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 872/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 5 ราย 1. นายอรุษ เทียนสว่าง 2. นายอิศเรศ ดวงเนตร 3. นายไตรทิพย์ มังกโรทัย 4. นายนเรศร์ นรพัลลภ 5. นายพิมาน จันทมณีโชติ)
2 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 869/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายนคร พรหมทับทิม)
3 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 868/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายกมลภพ แสงจินดา)
4 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 867/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายธาราพงศ์ ปราบเสร็จ)
5 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 864/2559 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวณัฐฐิชา โสพล)
6 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 863/2559 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายธนกร บุญชูชีพ)
7 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 859/2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นายฐานะ แก่นอินทร์)
8 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 857/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวชญานิศวร์ ทองกุลวรเสฏฐ์)
9 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 856/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวอุษา นรสิงห์ 2.นางสาวพรปวีณ์ ปันดอนตอง)
10 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 862/2559 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย 1 นายปราโมทย์ ลิมป์วิทยาธร 2 นายมนัส นิลคุปต์)
11 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 855/2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายจักรทิพย์ นาคภู่)
12 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 854/2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 1 ราย นายกฤติน ดิ่งแก้ว)
13 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 845/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นายพลวัต สังข์คง 2.นายจักรพันธุ์ เชาว์มะเริง)
14 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 844/2559 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นางสาววรรณวิภา ศรีวิรัตน์)
15 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 851/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายเอกพงษ์ หนูเกื้อ 2.นายจรูญ เกียรติกุล)
16 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 850/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายบุญฤทธิ์ รอดเชื้อ)
17 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 849/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวณิชารีย์ เม่งพัด)
18 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 848/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย นายยงยศ รุจิทิพย์ 2.นายปัญญา โรหิตจันทร)
19 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 847/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางรุ่งนภา แสงอุบล)
20 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 846/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นายพีระศักดิ์ ชมภูนุช 2.นายไพโรจน์ คำทอน 3.นายธงคม รัตนเสถียร)
21 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 839/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายกตัญญู ใจชื้น 2.นายวุฒิชัย รักษาสุข)
22 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 836/2559 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 4 ราย 1.นายวิวัฒน์ รักษาไพร 2.นายวิเชียร จันทร์ชุม 3.นายสมชัย คงทอง 3.นายปรมะ สิงห์ชัย)
23 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 834/2559 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายสมเจตน์ เครือทับ)
24 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 833/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายนิวัฒน์ นาธิเลิศ)
25 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 832/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฎิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายถิรวุฒิ เชียงกูล)
26 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 831/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเอกลักษณ์ จันดี)
27 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 828/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายนรพงศ์ บุญพระรักษ์)
28 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 827/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นางณหทัย จุลพัฒน์ 2.นางฐิตาภา ทุมวงษา)
29 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 826/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งใหม่ (จำนวน 8 ราย )
30 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 825/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 10 ราย )
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 111
ข่าวประชาสัมพันธ์

new2 เปิดระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (EPP+) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ติดต่อสอบถามด้านระบบ 02 241 0020ถึง9 ต่อ 2611 ติดต่อด้านสมรรถนะ 02 669 5057

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

bg bottom web1