Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
121 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 257/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางพาณิพร รัตนะราภ)
122 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 255/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายถิรวุฒิ จำนงจิต)
123 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 254/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวอภิญญาวีร์ ภูมิกาล)
124 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 256/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นายวุฒิ ไชยพงศ์ 2.นายสิทธิพร พลูคำ)
125 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 253/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 1 ราย นางสาวอภิษฎา อรัญพูล)
126 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 252/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย ว่าที่ ร.ต. กิตติศักดิ์ นวลจันทร์)
127 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 251/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวสุทธิศา เจริญวิเชียรฉาย)
128 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 250/2561 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวดวงดาว สุ่มมาตย์ )
129 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 249/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการขยายเวลาทดลองปฏิบัติงานในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
130 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 248/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวณัฐชยา วงค์กองแก้ว)
131 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 246/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายชวลิต ขันธนิยม)
132 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 245/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายตวงสิทธิ์ นทีประสิทธิพร)
133 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 247/2561 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวณัฐสุดา กลิ่นมะพร)
134 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 244/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางสาวกรปวีณ์ แพทย์ดี)
135 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 242/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย)
136 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 241/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวชลธิชา ทาระขันธ์)
137 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 239/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายอาคม ไชยมงคล 2.นายเกรียงไกร กุลจิตติบวร)
138 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 238/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเมฆินค์ ขีนทัพไทย)
139 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 237/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) (จำนวน 3 ราย 1.นางสาวปรียาพร แสงแก้ว 2.นายสมบัติ แป้นสุวรรณ 3.นางสาวพิมพ์นารา พิชญ์พีระกูล)
140 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 236/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายไพฑูรย์ พุ่มแสน)
141 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 235/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายณัฐพล จักรายุทธ)
142 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 234/2561 เรื่อง รับโอนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวรัตติกาล ชอบคุย)
143 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 233/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 1 ราย นางสาววรรณพนา จงขวัญยืน)
144 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 232/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวศิริธร มานพ)
145 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 231/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายธงเจิม ประเสริฐ)
146 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 230/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นายสมบัติ สมร่าง 2.นายชัยวัฒน์ ลือเดช 3.นายวิรัตน์ เจนจบ)
147 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 229/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย)
148 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 228/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายวรวิทย์ สุภาอ้วน 2นายเริงชัย รักอยู่)
149 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 13/2561 เรื่อง การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายมาตรฐานเครื่องจักรกล และฝ่ายพิจารณาตรวจสอบ ส่วนวิศวกรรม สำนักเครื่องจักรกล
150 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 227/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายนพดล น้อยไพโรจน์)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 5 จาก 188
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา