Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
121 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1942/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ( 3 ราย) 1.นายจักรกฤษณ์ เปาวิมาน 2.นายภัคภาค คุณะเกษม 3.นายเชิดชัย มาลัย
122 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1941/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ( 1 ราย) นายเรืองศักดิ์ ฉกรรจ์ศิลป์
123 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1938/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานเทศบาล (นายสุชาติ บุญมี)
124 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1937/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวทองสุข ศรีสว่าง)
125 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1936/2560 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นางสาวรุจีรัตน์ ด้วงวาด)
126 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1933/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวรพัฒน์ เพียรประสิทธิ์)
127 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1932/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นางมัทนา ทัมพากร 2.นางวัชรีย์ บัวจีบ 3.นางบุศรินทร์ โตโพธิ์ไทย 4.นางสุภาวดี กะลาสี)
128 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1930/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางวันดี ถิ่นสีถาน)
129 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1929/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวิชากร จองพิพัฒนพงษ์)
130 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1928/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวแสงเดือน อัศวะภูมิ)
131 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1927/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเทอดทูล คล้ายขยาย)
132 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1925/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1. นายจงกรม สมพงษ์ 2.นายถนัด ตันนารัตน์)
133 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1924/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายกิตติเทพ กลิ่นจันทร์ 2.นายอุทัย ใหญ่นอก)
134 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1923/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 5 ราย 1.นายวรุฒ พจน์ศิลปชัย 2.นายจักรพันธ์ คงชัยกูล 3.นายคณากร เม้งเกร็ด 4.นางสาวกีรติการ นาคีสินธ์ 5.นางสาวปิยะชนก อิสโร)
135 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1926/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายชาติชาย การสมดี 2.นายอำนาจ ชูวงษ์)
136 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1922/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวอำภา รัตนสุภานันท์)
137 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1921/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ (นายเกรียงศักดิ์ ศรีพวงทอง)
138 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1920/2560 เรื่องย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวุฒิชัย ขาวประภา)
139 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1919/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 42 ราย)
140 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1918/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 6 ราย)
141 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1916/2560 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย)
142 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1913/2560 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย)
143 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1912/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายชานนท์ พันธุยา)
144 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1911/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายฐิติกร แสงโสภา)
145 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1910/2560 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นายฉัตร จันทลือชา)
146 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1915/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวงศกร บ่อคำ)
147 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1914/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายจำนง ภัทรวิหค)
148 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1909/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 5 ราย 1.นายโอฬาร เวศอุไร 2.นางวิมลภัทร บำบัดสรรพโรค คำกันยา 3.นางทยิดา สิริธีรธำรง ฟัน ก็อรสตันเยอ 4.นางสาวนันทวัน สุวรรณสถิตย์ 5.นายจักรพงษ์ แต้วิจิตร)
149 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1908/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 5 ราย)
150 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1907/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอำพรศักดิ์ ธรรมชาติ)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 5 จาก 179
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา