Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
121 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1352/2561 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายกฤษกร ภูถาดลาย)
122 คำสั่งกรมชลประทาน ที่่ ข 1351/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 8 ราย)
123 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1350/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 1 ราย นางสาวอังค์ริสา กุลวีรลักษณ์)
124 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1349/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 3 ราย 1.นางสาวศิริพร ศรีตนไชย 2.นางสาวทิพรดา แก้วประเสริฐ 3.นางสาวจิราวรรณ ธีรรัตนสถิต)
125 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1348/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 2 ราย 1.นายวิฑูร โยทะคง 2.นายนัฐพงค์ ณ อุบล)
126 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1347/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายธีระพงศ์ ชุ่มใจ)
127 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1346/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายดิศรินทร์ รักชาติ)
128 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1345/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวอิสริยาภรณ์ ไชยคำ)
129 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1344/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวนริสา นิ่มเรือง 2.นางสาวสุนิษา สุขเสม)
130 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1342/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายสิทธิพร ใจแจ่ม)
131 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1341/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางสาวลภาวัลย์ ศรีพระจันทร์)
132 คำสั่งกรมชลประทาน เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 2 ราย 1.นางสาววันทนา ทิพย์ชาติ 2.นางสาวสุธาสินี วิปุลัมภ์)
133 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1339/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 2 ราย 1.นางสาววิลาวัลย์ หลิ่งแก้ว 2. นางสาวอุษา สุวรพันธ์)
134 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1338/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 1 ราย นางสาวสุวรรณา มูลน้อย)
135 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1337/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นางสาวมะณีนุช นาคนาวา)
136 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1336/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่ขันได้ (จำนวน 2 ราย 1.นายวีระพันธ์ กันทะเสน 2.นายชลกร ปัญญะสังข์)
137 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1334/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 2 ราย 1.นายอัฐพล กำเนิดมณี 2.นายอวยโชค พจชนะ)
138 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1333/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 4 ราย)
139 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1331/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ
140 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1330/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายวิโรจฬ์ อุบลน้อย)
141 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1329/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอนุกูล ภูจำนงค์)
142 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1328/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเฉลิมพล ฉัตรมณีวัฒนา)
143 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1326/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายเลอบุญ อุดมทรัพย์)
144 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ข 1324/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 1 ราย นางสาวเจียระไน ฤทธิ์สำเร็จ)
145 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1323/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นายสุวัฒน์ โพธิ์เสนา)
146 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1325/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาจากออกราชการ (จำนวน 1 ราย นายพีระพงศ์ ลิมปนาธร)
147 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1321/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นายเนติ เชื้อพงษ์)
148 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1315/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 27 ราย)
149 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1314/2561 เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการดำรงตำแหน่ง (จำนวน 27 ราย)
150 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1317/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นางทุติยาภรณ์ เอี่ยมบุตรลบ)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 5 จาก 214
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา