Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
121 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1001/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายศราวุธ มณเฑียรรัตน์)
122 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 999/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสมพิศ อิ่นแก้วปวงคำ)
123 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 997/2561 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวศรสลัก เผือกขาว)
124 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 996/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายเกียรติชัย อุตพันธ์)
125 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 995/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายจุมพล สุวรไตร)
126 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 994/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายธนะพัฒน์ พีรตันติวิชญ์)
127 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 993/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 1 ราย (นายชูชาติ รักจิตร)
128 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 990/2561 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายบุญเลิศ พันธุ์กล้วยหอม)
129 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 992/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นายวุฒิชัย บุญผ่อง 2.นายสมปอง ฉ่ำกระมล 3.นายวิวัฒน์ ฐิติรัตนอัศว์)
130 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 991/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายกิตติภูม เตชัย)
131 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 987/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายรุ่งโรจน์ สังข์ป่า)
132 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 984/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) จำนวน 2 ราย 1.นางสาวปราณิสรา ศรีมะปรางค์ 2.นางสาวชนิดา เอี่ยมละออ
133 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 983/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายสุรสิงห์ ทวีศรี)
134 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 980/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางสาวเมฐยา แย้มโชติ)
135 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 982/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายพรหมพร เชื้อกุลา 2.นายดิษฐพงษ์ มิตรรัตน์)
136 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 978/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 1 ราย (นายไกรสิงห์ จันทรสุกรี)
137 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 981/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 2 ราย (นายอนันต์ศักดิ์ แย้มชื่น นายเกริกกรุง สุภัควนิช)
138 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 979/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นายปุญญานิช ชำนิการ)
139 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 600/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 4 ราย) 1.นางสาวสายชล คงทิม 2.นายจักรินทร์ คงสุนทรกิจ 3.นางสาวกฤตยา ทัพวงษ์ 4.นายตะวัน สันตินรนนท์)
140 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 973/2561 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายรุ่งเพ็ชร ปานขำ)
141 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 962/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายยงยุทธ สุวรรณพิทักษ์)
142 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 961/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวกรรณิการ์ บำรุงสาลี)
143 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 952/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายวิทยา แก้วมี)
144 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 974/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวิทวัส คามวัลย์)
145 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 960/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นางสาววรรณธนา ผลทวี)
146 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 959/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายทนงศักดิ์ ศรีสมบัติ)
147 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 958/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายภานุเมศ วัฒนานนท์)
148 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 957/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายเอกลักษณ์ สุภาพ)
149 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 954/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายศราวุธ เยินยุบ)
150 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 951/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวิทยา แก้วมี)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 5 จาก 206
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา