Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
121 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 777/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายทนงศักดิ์ แก้วเกิดเคน)
122 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 776/2561 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวสุนิสา ขัดเชียงราย)
123 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 775/2561 เรื่อง รับโอนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (จำนวน 1 ราย นายกิติศักดิ์ สว่างจิตต์)
124 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 773/2561 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายสัณห์มนัส นาคะเวช)
125 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 780/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 7 ราย)
126 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 774/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายอำนาจ จุ้ยเบี้ยว)
127 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 772/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวสินใจ สายสุข 2.นางสาวมยุลี เขื่อนแก้ว)
128 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 770/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด รับราชการต่อไป (จำนวน 4 ราย)
129 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 769/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด รับราชการต่อไป (จำนวน 3 ราย 1.นายธวัชชัย อรุณเจริญ 2.นายภาณุเดช ศักดิ์ดาเดช 3.นายธนธัช ไชยโพธิ์)
130 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 771/2561 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวไอรินทร์ จารุกุลรัตนวัฒน์)
131 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 750/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายพฤทธิพงศ์ ทัศน์อัญชุลีกุล 2.นายสากล ชลคีรี)
132 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 641/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายชาญยุทธ วรานนท์)
133 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 768/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด รับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายกิตติศักดิ์ หนูคง)
134 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 767/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด รับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายทวีศักดิ์ สุขเมตตา)
135 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 766/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวนิตยา ภู่เพ็ชร์)
136 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 765/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 4 ราย 1.นางสาวศิริภรณ์ ธรรมสรางกูร 2.นางสาวศุภาวรรณ ประถมอินทร์ 3.นางสาวสุภาภรณ์ ยิ้มย่อง 4.นางสาวสุภาพร คำแพงศรี)
137 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 764/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางอรวรรณ สุภาพพร้อม)
138 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 763/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายอุเทน คำแปง)
139 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 762/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายคณิต โอนรัมย์)
140 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 761/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายรัฐไกร ปุกคำ)
141 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 760/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายสรวิศ ศรียะพันธุ์)
142 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 759/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายอานนท์ พรเพชรสุข)
143 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 758/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายศิริพงษ์ ลังกา)
144 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 757/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายธัญญะสิน เหล่าเรืองธนา)
145 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 755/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวสุวจี สีหาบุญ)
146 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 754/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 5 ราย)
147 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ พ 5/2561 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ (จำนวน 5 อัตรา)
148 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 679/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 5 ราย)
149 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 656/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 5 ราย)
150 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 751/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 1 ราย นางสาวศิริพิชยา สติภา)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 5 จาก 200
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา