Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
151 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 226/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายผดุงศักดิ์ ผ้าเจริญ 2.นายวรพล เดชสุวรรณ์)
152 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 225/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายกษวรรษ เยาวยอด 2.นายสมยศ สุขสมบัติ)
153 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 221/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายคณพศ วัตอักษร)
154 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 220/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย ว่าที่ร้อยตรี เกรียงไกร อุณาสิงห์)
155 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 219/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายกฤษณะชัย จันทรกอง)
156 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 218/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางทิพภา อยู่สบาย)
157 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 217/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายชัยณรงค์ สิงห์ยะบุศย์ 2.นายภานุพันธุ์ ไขแสงจันทร์)
158 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 215/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวจิราพร มิ่งแก้ว)
159 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 214/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวอรทัย ธนัญชัย)
160 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 213/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายรัฐศักดิ์ โกษะโยธิน)
161 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 212/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายรพีพงศ์ โชติธัญรัตน์)
162 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 211/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวโกสุม ผลภาษี)
163 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 210/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายธนิก ธโนภานุวัฒน์)
164 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 209/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นางสาวนลิน ไตรยราช)
165 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 208/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นายวรพักตร์ ดวงรกดก)
166 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 207/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายกิติพงษ์ อุ่มอ่อนศรี)
167 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 206/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 1 ราย นายวัชรินทร์ ประสิทธิเวช)
168 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 216/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายชววุฒ คำภิโร)
169 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 204/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายอุรินทร์ โสตรโยม)
170 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 201/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 7 อัตรา)
171 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 200/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย)
172 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 194/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอัตพงค์ หนูผุด)
173 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 179/2561 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวพัชร์ธนัน พิรพัฒน์ธนกร)
174 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 189/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายธัชพงศ์ สีนวล)
175 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 188/2561 เรื่อง บรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 6 ราย)
176 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 187/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นายธีรวัจน์ ประทุมวัลย์)
177 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 186/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวณัฐสุดา พัฒนศิลป์ 2.นายเปรมอานันท์ นิธิประทีป)
178 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 184/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย)
179 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 183/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวจินดาวัฒน์ ทับทิมไสย์)
180 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 182/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาววชิราภรณ์ กำเนิดเพ็ชร)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 6 จาก 188
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา