Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
151 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 950/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 6 ราย 1.นายเหมวิช ชินวงศ์ 2.นางสาวกนกวรรณ เข็มสุวรรณ 3.นางสาววรณัน โนราช 4.นายนฤพนธ์ หญีตอัมฤทธิ์ 5.นายสุวรรณ์ นิ่มวงค์ 6.นายสราวุฒิ แน่นหนา)
152 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 949/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นางสาวรัชณีย์ ช่วยเกื้อ)
153 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 941/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายวรเทพ วัฒนวิเชียร)
154 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 945/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายไพโรจน์ แซ่ด่าน 2.นายทวีวัฒน์ สืบสุขมั่นสกุล)
155 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 944/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย)
156 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 943/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอดิเทพ แก่นจันทร์)
157 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 942/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายพีรสิชฌ์ อนันต์วณิชย์ชา)
158 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 923/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นายนพพล วงศ์ศรีสังข์)
159 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 922/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นายกฤษดา ปินะสา 2.นายภาณุวัฒน์ เผือกแสง)
160 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 921/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 1 ราย นายเฉลิมวุฒิ คงประเสริฐ)
161 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 919/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 3 ราย 1.นายธนกร องค์สถาพร 2.นายปรเมษฐ์ คำแดงใส 3.นายกำชัย ตรงดี)
162 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 917/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายณัฐพงค์ สุวรรณสิงห์)
163 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 905/3/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ (จำนวน 5 ราย 1.นายธีร สุขขี 2.นายพนมกร ไทยสันติสุข 3.นายไพฑูรย์ เพ็งพูล 4.นายอมรเดช ไม้อบเชย 5.นายรติ กฤษณกรรณ์)
164 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 905/2/2561 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง (จำนวน 5 ตำแหน่ง)
165 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 905/1/2561 เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในสำนักเครื่องจักรกล
166 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 59/1/2561 เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักเครื่องจักรกล
167 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 65/2561 เรื่อง การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1-13
168 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 940/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายธวัชชัย สุขเจริญโกศล 2.นางสลิลทิพย์ วีระวงษ์)
169 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 939/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายธนากร ตันติกุล 2.นายพีระ ธนามี)
170 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 938/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางสุกัญญา ชัยวนารมย์)
171 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 937/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวศศิกานต์ บุญพิทักษ์)
172 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 936/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวธัญญาพร ใยบัณฑิตย์ 2.นายโกสินทร์ ผลาชีวะ)
173 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 935/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายวิโรจน์ มูสิกะเจริญ)
174 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 933/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย)
175 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 932/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวชิระ สุรินทร์)
176 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 931/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายพงศกร ชูโชติ 2.นางสาวพิมล ศรีสันติสุข)
177 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 930/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นางรัฎชดาภรณ์ อินทะเตชะ)
178 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 929/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 5 ราย 1.นายไกรยุทธ คำบัว 2.นายศุภกรณ์ แก้วแกมแข 3.นายสรายุทธ ม่วงทอง 4.นายนำชัย พึ่งพา 5.นายกษิดิ์เดช ชูหนู)
179 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 927/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายมนตรี ทองวัลย์ดี)
180 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 926/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายไชยกาญจน์ สุภะเกษ)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 6 จาก 206
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา