Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
151 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 748/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายคารม โชติกรกุล 2.นายชัชวาล สงจันทร์)
152 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 747/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย ว่าที่ร้อยตรี พลพจน์ เพ็ชรอินทร์)
153 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 746/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางอรอุมา นิกรพิพัฒน์)
154 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 744/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
155 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 743/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
156 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 742/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
157 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 741/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายชูเกียรติ หงษ์ทอง)
158 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 740/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
159 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 739/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นางสาวสุมนา ปัญฑะมาลีกุล)
160 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 738/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 8 ราย 1.นางทิพวดี ศรีเพชร 2.นางสาววราพร ธงสิบสอง 3.นางจรินทร์ หล้าล้ำ 4.นางสาวการิตา เผือกผ่อง 5.นางสาวกัญชพร จิตกุล 6.นางลำยวง รุ่งกมลพร 7.นางสาวอัมพร จำปาเรือง 8.นางศุภวรรณ ศุขกสิกร)
161 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 737/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายวัลลพ กรรณิการ์ 2.นายวิสุทธี วัลย์เครือ)
162 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 736/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายทิฆัมพร ทาทอง)
163 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 735/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายวิรัช สารทรานุวัฒน์ 2.นายภูมิวิทย์ นารถสกุล)
164 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 734/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวจันทนา กิตติภัทรวัฒน์)
165 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 733/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวธนารีย์ ทองดี)
166 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 732/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาววีณา บรรยงนุชวานิช)
167 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 730/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นายกายพฤกษ์ รัตนานิคม 2.นายเทิดศักดิ์ บุราคร)
168 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 729/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายธีรยุทธ ธนมาก)
169 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 728/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายวรธน วงศ์สมุทร)
170 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 727/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายจิรายุทธ์ สุมังสะ)
171 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 726/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายพิชัย อุ่มเจริญ)
172 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 725/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายชัยยา สุทธกรณ์)
173 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 724/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นางสาวเพชรี รุ่งสว่าง)
174 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 723/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 5 ราย)
175 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 722/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 1 ราย นางสาวอริสา จงอยู่สุข)
176 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 721/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 3 ราย 1.นายปรัชญา สุวรรณจิตร 2.นายชวพล คันธวงค์ 3.นายณัฐวัฒน์ จันทนะ)
177 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 720/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นายมนัสนัยน์ ทรัพย์วราภรณ์)
178 คำสั่งกรมลประทาน ที่ ข 719/2561 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายณรรวรักษ์ หทัยรัตณพรญ์)
179 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 718/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายอรรถพงษ์ ยานะวิมุติ)
180 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 705/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายอารยะ เหล่าสุวรรณ)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 6 จาก 200
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา