Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
151 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1906/2560 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย)
152 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1904/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวพิมพ์นารา พิชญ์พีระกูล)
153 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1903/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสุรศักดิ์ ทองปนแก้ว)
154 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1902/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายจักริน เมืองดี)
155 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1901/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาววารุณี พิณพรมราช)
156 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1900/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายพยุงศักดิ์ จิณะ)
157 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1899/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายธัชเวชช์ ชูหว่าง)
158 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1898/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวจุฑารัตน์ เงาแก้ว 2.นายยุทธประวีร์ ขัติยวงศ์)
159 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1897/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวสุธานี นวลจันทร์)
160 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1896/2560 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายพีระ ตันติชัยรัตนกูล)
161 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1895/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายพัชรินทร์ พิมพ์สิงห์)
162 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1893/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายอำนวยชัย คงดี 2.นางสาวดุลยทัศนี แสนวัง)
163 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1892/2560 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายอนุสรณ์ เจริญผล)
164 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1894/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1นายกำพล เชื้อฮ้อ 2นายธีระพงษ์ ปากเมย 3นายนฤนารถ มีบุญมาก 4นายธนิต บุญพันธ์)
165 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1891/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 7 ราย)
166 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1890/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1นางปรียาพร จันทโรภาส 2นายยุทธนา จันทโรภาส)
167 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1889/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายสมหมาย ม่วงใหม)
168 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1888/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1นายพิทักษ์ ยุวานนท์ 2นายประศาสน์ สุขอินทร์ 3นายไพฑูรย์ สุขต่าย 4นายยงยุทธ จุลานนท์)
169 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1887/2560 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายปราโมทย์ เรืองงาม)
170 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1886/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายปภพโชติ คงได้)
171 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1885/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสมประสงค์ ไกรลาศ)
172 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1884/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวิพัฒน์ รุ่งเรือง)
173 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1883/2560 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย)
174 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1878/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวมตินันท์ จงไกรจักร)
175 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1880/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายชูศักดิ์ สุทธิ 2.นายศักดิ์ดา อยู่เดช)
176 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1881/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต)
177 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1874/2560 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายวิรุฬชัย โตเกษม)
178 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1873/2560 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวกนกกาญจน์ บุญล้อม)
179 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1872/2560 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายอโนทัย จันทร์พูล)
180 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1871/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายกิตติโชค สังฆรัตน์)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 6 จาก 179
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา