Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
151 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1318/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายทนงศักดิ์ ฟักสูงเนิน)
152 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1316/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายเอกพล สุวรรณรัตน์ 2.นายยุธพงศ์ ลุ่ยจิ๋ว)
153 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ข 1310/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นายบดินทร์ ไชยโคตร 2.นายพิริยะ อุปทะ 3.นายเมธี มณีโชติ 4.นายทนงศักดิ์ ฟักสูงเนิน)
154 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1309/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวพรศิริ คณะใหญ่ 2.นางจันทร์จิรา พุทธวงษ์)
155 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1305/2561 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายณัฐวงษ์ พรอโนทัย)
156 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1304/2561 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายสุชาครีย์ นันใจยะ)
157 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1303/2561 เรื่อง การมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 3 ราย)
158 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1292/2561 เรื่อง รับโอนข้าราชการทหาร (จำนวน 1 ราย สิบเอก ธนกร บุญวิเศษ)
159 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1265/2561 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายธำรงค์ศักดิ์ วันสุดล)
160 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1298/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายรุ่งศักดิ์ ปั้นจีน)
161 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ข 1297/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายธนาวุฒิ รักษ์ทอง)
162 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1295/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายเพชร กล่อมเกลี้ยง)
163 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1294/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางนรินทร นาคเหล็ก)
164 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1291/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นายสัณห์มนัส นาคะเวช)
165 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1290/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายสรสิช ศรีสุธรรม)
166 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1289/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายสุรวัฒน์ สุวรรณรอด)
167 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1287/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายศิริพงษ์ จิตรีพิทย์)
168 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1286/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 3 ราย 1.นายสมพร จันทร์โปร่ง 2.นางพัทธ์ธีรา รังสิจิรโรจน์ 3.นายจิระ พรหมราช)
169 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1285/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายณัฐพงศ์ ทาแกง)
170 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1284/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายวิศิษฎ์ เกษรมาลา 2.นายอัตตพันธ์ ดิลกโศภณ)
171 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1288/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายภานุชาติ แก้วเพชร)
172 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1279/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวอารีรัตน์ กัณหกุล)
173 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1278/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายเฉลิมพล พิมพ์นนท์)
174 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1277/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายภานุพง วรรณษา)
175 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1276/2561 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง (จำนวน 2 ตำแหน่ง)
176 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1275/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวจารุณี แก้วศรีงาม)
177 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1274/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายกรตสุวรรณ โพธิ์สุวรรณ)
178 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1266/2561 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง (จำนวน 7 ตำแหน่ง)
179 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1264/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายพงศ์ธร ทรงเดช)
180 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1259/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 2 ราย 1.นางพัชรา มณีศรี 2.นางสาวอุดมลักษณ์ ทองทับ)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 6 จาก 214
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา