Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
181 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 703/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางคนึงนิตย์ ศรีสว่าง)
182 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 708/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสมฤทธิ์ สมสกุล)
183 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 707/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นายประจักษ์ อั้นจุกฉุน 2.นายอุรัค สุบรรณเสนีย์ 3.นายสิทธา บุญประจวบ)
184 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 706/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายชัยย์วรรธน์ ขุนทองจันทร์)
185 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 704/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางกุลวดี วัฒนะโชติ)
186 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 701/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายปวิชา กาเส็มส๊ะ)
187 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 700/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายวิษุวัฒน์ อายุสุข)
188 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 699/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายณัฐพงศ์ อุดร)
189 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 694/2561 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายวิสุทธิ์ เขื่อนธะนะ)
190 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 693/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นายวชรพล สมนาค)
191 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 692/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวทิพวรรณ อิ่มเอิบ 2.นางสาวสุพรรษา คำอยู่)
192 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 690/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นายมาณพ พรมดี 2.นายเชาวลิต มะหะมะ 3.นายพีระพงศ์ รัตนบุรี)
193 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ข 689/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสมพงค์ ประทีปแก้ว)
194 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 687/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายกิตติ มั่งสมบูรณ์)
195 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 680/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย ว่าที่ร้อยตรี พลพจน์ เพ็ชร์อินทร์)
196 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 675/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายสรพงษ์ โพธิ์ศรีทอง)
197 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 674/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายรัฐนนท์ สังข์คง)
198 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 673/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวชิดชนก อ่อนเกลี้ยง)
199 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 668/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายศิวกร ยอดมงคล)
200 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 678/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นายภาณุวัฒน์ ยิ้มศิริวัฒนะ 2.นายองอาจ แสนอุบล 3.นายเศรษฐพงศ์ ภิงคารวัฒน์ 4.นายณัฐพงศ์ พิศบุญ)
201 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 677/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 2 ราย 1.นางสิริรัตน์ หมดมลทิน 2.นางสะอาด เที่ยงทัศน์)
202 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 676/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายเจษฎาพงษ์ ทิพสิงห์)
203 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 667/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวนพภาภรณ์ ตั้งตระกูล)
204 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 666/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายปราโมทย์ สุขมั่น)
205 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 665/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นายณรงค์วัฒน์ มาเกิด)
206 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 664/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางสาวลภาวัลย์ ศรีพระจันทร์)
207 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 663/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางจุฑาลักษณ์ ศรีวิรัช)
208 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 661/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายนพรุจ พันธุ์เพ็ง)
209 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 661/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายนนทวัชร์ จันนุ้ย)
210 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 660/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นายธนัท ประสาททอง 2.ว่าที่ร้อยตรี ปัญญา คะเลารัมย์)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 7 จาก 200
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา