Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
181 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 925/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายสรรัตน์ ปวริญญานนท์)
182 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 924/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายสมภพ มีนาสันติรักษ์ 2.นายสักรินทร์ ทัศนมณเฑียร)
183 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 920/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายวิวัฒน์ ฐิติรัตนอัศว์)
184 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 908/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายภัทรดร แก้วกมลมาศ)
185 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 907/2561 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายธวัชชัย ใบเจริญ)
186 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 905/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 3 ราย)
187 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 903/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายเอกราช ตุละรัต)
188 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 902/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายโกญจนาท สุทธิทักษ์)
189 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 901/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายทรงยศ บุตรโสภา)
190 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 900/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวจารุวรรณ ชัยภาคภูมิ)
191 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 899/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายเอกวิทย์ ทองนุ่ม)
192 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 898/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวอรทัย ธนัญชัย)
193 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 896/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางวัชรีย์ บัวจีบ)
194 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 895/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายกาญจน์ธรณินทร์ ศิลปะ 2.นางสาวเบญจวรรณ บุญสุข)
195 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 894/2/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ (จำนวน 1 ตำแหน่ง)
196 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 894/1/2561 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง (จำนวน 1 ตำแหน่ง)
197 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 59/2561 เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในโครงการศูนย์ภูฟ้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
198 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 58/2561 เรื่อง การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของโครงการศูนย์ภูฟ้าอันเนือ่งมาจากพระราชดำริ
199 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 57/2561 เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในกรมชลประทาน
200 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 56/2561 เรื่อง การกำหนดโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
201 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 904/2561 เรื่องย้ายข้าราชการ (จำนวน 5 ราย)
202 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 886/2561 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวสุธีญา ผลวิเศษ)
203 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 894/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายกิติกร คามบุตร)
204 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 891/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวชญาณี ขลุกเอียด 2.นางสาวศุทธินี ยศน้อย)
205 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 890/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายจีรยุทธ จินดารัตน์)
206 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 889/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางตรึงทิพย์ ยิ่งคำแหง)
207 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 888/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นายสกล สุประการ 2.นายธนาคาร เผ่าก้อน)
208 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 887/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางสาวธิติมา นันตากาศ)
209 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 885/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 5 ราย 1.นางสาววราพร ศรีจันทร์ 2.นายนันทชัย โคสาพัฒ 3.นายศตวรรษ แปะโพระ 4.นายศุภกิจ อ่องจุ้ย 5.นายโยธิน ทองย้อย)
210 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 893/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายสมศักดิ์ ทาบโลกา 2.นายณัทเศรษฐ์ ถิรวัฒน์ธนกร)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 7 จาก 206
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา