Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
181 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1870/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายภาสกร สุขสวัสดิ์)
182 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1866/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานเทศบาล (นายเกียรติศักดิ์ ขุนทอง)
183 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1869/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย 1.นายพรชัย แสงอังศุมาลี 2.นายสุชาติ หาญชนะชัยกูล)
184 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1864/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการทดลองปฏิบัติงานในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (นางสาวกานดา นุราช)
185 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1863/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวนันทณัฐ เยื่อบางไทร)
186 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1862/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวอารีรัตน์ ปะสาวะถะ)
187 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1861/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนตำบล (นายยุทธนา จำปาบุญ)
188 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1860/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอรรถสิทธิ์ เกิดมีสุข)
189 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1859/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวสุกัญญา รงคพรรณ์)
190 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1858/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวสาลี่ โกษากุล 2.นายผดุงศักดิ์ ทองภู)
191 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1857/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 3 ราย 1.นายสุพจน์ ทนทาน 2.นางสาวลฎาภา พูลคล้าย 3.นายธวัฒน์ แสนภักดี)
192 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1856/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายศุภฤกษ์ ลือวัฒนะ)
193 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1855/2560 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นางสาวพรเพ็ญ เพชรรุ่ง)
194 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1842/2560 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวณัฐชยา วงค์กองแก้ว)
195 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1853/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายปราโมทย์ เสนชู)
196 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1850/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นางลำดวน วงศ์วอ 2.นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ เป้าสอน 3.นางสาวจริยา ผลกล้า)
197 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1847/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายประวัติ ชาครานนท์ 2.นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต)
198 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1846/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสมเจตน์ เข็มวงษ์)
199 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1845/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายกิตติพงษ์ รักจรรยา)
200 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1844/2560 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายมนตรี ยี่กะแพทย์)
201 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1854/2560 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน
202 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1841/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย 1.นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ 2.นายประพิศ จันทร์มา)
203 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1840/2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (จำนวน 3 ราย 1.นายมนัส กำเนิดมณี 2.นายชยันต์ เมืองสง 3.นายสุชาติ เจริญศรี)
204 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1839/2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (จำนวน 1 ราย นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล)
205 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1837/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายภัทราวุธ บัวเทศ)
206 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1836/2560 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย)
207 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 1823/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายโยคิน รวยพงษ์)
208 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1835/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 10 ราย)
209 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1833/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน
210 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1832/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย สิบเอกณัฐพงศ์ เชื้อผู้ดี)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 7 จาก 179
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา