คำสั่งกรมชลประทาน

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
181 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1703/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวชลดา ชมภูพันธ์ 2.นางสาวปิยรัตน์ จันทร์ประธาตุ) Administrator
182 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1702/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวกุลยา เจริญกิจเกษตร) Administrator
183 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1701/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางอรษา อิศรางกูร ณ อยุธยา) Administrator
184 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข1707/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 1 ราย นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล sukanya
185 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1698/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายธวัชชัย เปาทุ้ย) pattara kantakhu
186 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1697/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวสุมนา บัญฑะมาลีกุล) pattara kantakhu
187 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1696/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวสินใจ สายสุข 2.นางสาวมยุลี เขื่อนแก้ว) pattara kantakhu
188 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 150/2561 เรื่อง การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1-13 pattara kantakhu
189 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1694/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย 1. นายธรรมนูญ อินทร์นุช 2. นายรุทร์ อินนุพัฒน์) บุรินทร์
190 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1689/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนประจำตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายวีระพงษ์ แดงเหลือ) pattara kantakhu
191 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1688/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง 2.นายณัฐวุฒิ นากสุก 3.นายนิธิ วรมงคล) pattara kantakhu
192 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1687/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางสาวนฤมล เวียงวัง) pattara kantakhu
193 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1686/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายชาญวิทย์ ภิรมย์กิจ) pattara kantakhu
194 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1666/2561 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางยุพา โครตแสง) pattara kantakhu
195 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1685/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายปัญญา ประชากูล) pattara kantakhu
196 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1683/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวกมลคณิสร์ รัตนะ 2.นายณัฐพล จักรายุทธ) pattara kantakhu
197 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1682/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายยุทธภูมิ คำตั๋น) pattara kantakhu
198 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1679/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นายอดิศักดิ์ กอลีซอ 2.นายสมหมาย พัทพงศ์) pattara kantakhu
199 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1677/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ) Administrator
200 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1675/2561 เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในสถาบันพัฒนาการชลประทาน (เป็นการภายใน) Administrator
201 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 147/2561 เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสถาบันพัฒนาการชลประทาน (เป็นการภายใน) Administrator
202 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1673/2561 เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในสถาบันพัฒนาการชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา Administrator
203 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 146/2561 เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในสถาบันพัฒนาการชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา Administrator
204 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1681/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน pattara kantakhu
205 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1684/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายวิวัฒน์ มณีอินทร์) Administrator
206 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1672/2561 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายบัญญัติ ธะนะ) pattara kantakhu
207 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1680/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย) Administrator
208 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1671/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายเผชิญ กิ่งผา) Administrator
209 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1670/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย) Administrator
210 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1669/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย) Administrator
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 7 จาก 224
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา