Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
181 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 181/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาววราพร ธงสิบสอง)
182 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 177/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นายสุรชัย คงไข่ศรี)
183 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 174/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเศกสิทธิ์ ตุรงคราวี)
184 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 175/2561 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายบรรพต วงศาระ)
185 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 176/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวศิริลักษณ์ วิริยะกุล)
186 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 157/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 4 ราย 1.นางสมสมร โตยิ่ง 2.นางสาวชลธิชา ทาระขันธ์ 3.นางสาววิลาวรรณ สิทธิจันเสน 4.นางกรรณิการ์ อยู่อินทร์)
187 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 172/2561 เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล (จำนวน 1 ราย นายพลชัย อุดมตะคุ)
188 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 171/2561 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายปุญญานิช ชำนิการ)
189 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 170/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวสกาววรรณ ขัติแสง 2.นายพร้อมพงศ์ บริพันธ์)
190 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 168/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวชณเกตุ แผ่วงค์ 2.นางสาวจินดาวัฒน์ ทับทิมไสย์)
191 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 164/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นางเกศริน ชอบคุย)
192 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 156/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัิตหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวสุพรรษา ชุ่มแช่ม)
193 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 169/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวิภพ ทีมสุวรรณ)
194 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 167/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 22 ราย)
195 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 166/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 3 ราย 1.นายอุทัยวุฒิ ชำนาญแก้ว 2.นายภาคภูมิ อิงคปรัชญากุล 3.นายปรัชญา ฉายวัฒนา)
196 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 165/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน (จำนวน 1 ราย นายมนัส กำเนิดมณี)
197 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 153/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายสมชาย หนูพันธ์ 2.นายพลาธิป นาคสกุล)
198 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 152/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายจักริน เมืองดี 2.นายวรชัย ธนกันต์ธัช)
199 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 150/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้ราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 4 ราย)
200 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 149/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวณัฐชา พุ่มเจริญ)
201 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 148/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายมงคลย์ บุญสาร)
202 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 151/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวสุนันทินี จงพินิจ)
203 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 154/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายยุทธนา กองถวิล)
204 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 129/2561 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวนิรามัย สังข์เงิน)
205 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 147/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายปฎิพล รอดบุญฤทธิ์)
206 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 146/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)
207 คำสั่งที่ ข 145/2561 เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
208 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 9/2561 เรื่องการจัดตั้งโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เป็นการภายใน)
209 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 144/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 3 ราย 1.นางสาวพิมพ์ปวีณ์ เสวตไอยาราม 2.นายสรสิช ตรีเนตร 3.นางสาวศศิกานต์ บุญพิทักษ์)
210 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 142/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายนรินทร์ ชายแก้ว)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 7 จาก 188
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา