Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
181 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1258/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายสุรชัย คงไข่ศรี)
182 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1257/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นายณัฐพัชร์ รัตนเคหะ)
183 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1255/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวประกายดาว คดีโลก)
184 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1254/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 2 ราย 1.นายพชร ชุมทอง 2.นางสาวกุลนารี นุ่นช่วย)
185 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1253/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายทิวากร ศิริวัฒน์)
186 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1252/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นายณรรวรักษ์ หทัยรัตณพรญ์)
187 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1251/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายวรพักตร์ ดวงรกดก)
188 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1245/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นางมาลี เจริญมิน)
189 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1243/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายอดุลย์ เพชรรัตน์)
190 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1244/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางสาวไอรินทร์ จารุกุลรัตนวัฒน์)
191 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1236/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 1 ราย นางสาวศิระญา อัศวรัตนาพันธ์)
192 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1234/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาจากออกราชการ (จำนวน 1 ราย นายอำนวย บุญพรม)
193 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1232/2561 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาววิลาวัณย์ ศิริรัตนะนนท์)
194 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1231/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวสุนันทินี จงพินิจ)
195 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1229/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเจษฎาภรณ์ เสนอินทร์)
196 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1230/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางสาวนันทวัน เมืองพิล)
197 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1228/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายจำนงค์ รอดเงิน)
198 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1225/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นางสาววรรณพนา จงขวัญยืน 2.นางสาวนลิน ไตรยราช)
199 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1224/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเศรษฐพงศ์ ภิงคารวัฒน์)
200 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1217/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายพิศาล บุญรักษา)
201 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1216/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายสุรสิงห์ ทวีศรี)
202 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1218/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นายปรัชญา ฉายวัฒนา 2.นายวรุฒ พจน์ศิลปชัย 3.นายพูนศักดิ์ เล่าสกุล)
203 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1213/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวเพียงฤทัย หาญพละ)
204 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1212/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายภัคธร เซ่งง่าย)
205 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1211/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายโกศล วันศุกร์ 2.นางสาวเพ็ญศรี วิระมิตรชัย)
206 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1207/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายอัครพงษ์ บุตรจันทร์)
207 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1206/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวอโณทัย แสงศิริ)
208 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1205/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายจีรภัทร์ เตชะกุลชัยนันต์)
209 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1204/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวิวัฒน์ รักษาไพร)
210 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1185/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 3 ราย 1.นางสมสมร โตยิ่ง 2.นางสาววิลาวรรณ สิทธิจันเสน 3.นางกรรณิการ์ อยู่อินทร์)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 7 จาก 214
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา