Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
181 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1533/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวนิภาวรรณ ใจอุ่น 2.นางสาวอารีรัตน์ ขวัญเจริญทรัพย์) pattara kantakhu
182 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1513/2561 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายชำนาญ ไพรโสภา) pattara kantakhu
183 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1531/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายประทีป ศรีบ้านแกร) pattara kantakhu
184 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1514/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางฉัตรฑริกา บุญประกอบ) pattara kantakhu
185 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1515/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายจิตติพงษ์ ภูผาลัย 2.นายเกรียงไกร เวศพันธุ์) pattara kantakhu
186 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1510/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายธำรงค์ศักดิ์ วันสุดล) pattara kantakhu
187 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1509/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 1 ราย นางสาวกรวรรณ มุลิลา) pattara kantakhu
188 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1499/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายพิเชษฐ์ นิจเศษ) pattara kantakhu
189 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1498/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายชนน เมฆิน) pattara kantakhu
190 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1497/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นายนนทวัฒน์ รัตน์มุข 2.นายธีรพงศ์ ธะนะวงศ์) pattara kantakhu
191 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1495/2561 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวกฤษณียา กลีบจอหอ) pattara kantakhu
192 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1496/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการทหาร (จำนวน 1 ราย สิบเอก ธนกร บุญวิเศษ) pattara kantakhu
193 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1494/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นางทิวาพร แก้วกาหลง 2.นายพัทธดนย์ กมลเวช) pattara kantakhu
194 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1493/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นายอภิศักดิ์ตรี สมชัยยา 2.นายพิชัย ชัยฮัง) pattara kantakhu
195 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1502/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวศิริภรณ์ ธรรมสรางกูร 2.นางสาวศุภาวรรณ ประถมอินทร์) pattara kantakhu
196 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1501/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายกฤษกร ภูถาดลาย) pattara kantakhu
197 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1500/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 2 ราย 1.นายชัยพิชิต วิทยาพาสุข 2.นายคณาพจน์ มาเทพ) pattara kantakhu
198 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1507/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัสดุ Administrator
199 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1506/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล Administrator
200 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1503/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางจันทิมา ชูนุช) Administrator
201 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1511/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (จำนวน 2 ราย 1.นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข 2.นายสุชาติ เจริญศรี) บุรินทร์
202 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1492/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 3 ราย 1.นางสาวชณเกตุ แผ่วงค์ 2.นางสาวอภิษฎา อรัญพูล 3.นายธรรมนูญ บุญจอง) pattara kantakhu
203 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1491/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 1 ราย นางสาวธิดาพร ลาดสลุง) pattara kantakhu
204 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1490/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นายศิริวัฒน์ สีทอง) pattara kantakhu
205 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1487/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (จำนวน 2 ราย 1.นายโชค พรินทรากูล 2.นายสุชาติ หิ้นนุกูล) pattara kantakhu
206 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1481/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 4 ราย 1.นางสาวสุจิตรา บุตรแสงดี 2.นายสกลรัฐ ปรางงาม 3.นายธีรเมธ หิรัญวัฒนานนท์ 4.นางสาวสิริกัญญา เอมอยู่) pattara kantakhu
207 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1482/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายธีรนันต์ เจริญศิริมณี) pattara kantakhu
208 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1480/2561 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาววรรณี ธะนะ) pattara kantakhu
209 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1477/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวคัทติญา เส้นขาว) pattara kantakhu
210 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1476/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายนิคม จำปาอูป) pattara kantakhu
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 7 จาก 219
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา