Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
211 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 141/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย)
212 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 139/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายพงศ์ภีระ รวีพิพรรธน์)
213 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 127/2561 เรือง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นายเรืองฤทธิ์ สีหะวงศ์)
214 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 140/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอุดร พรมปา)
215 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 138/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายนิวัติ คำแน่น 2.นายณรัฐ ทวีสุข)
216 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 131/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวสินีนาถ ดำชู)
217 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 130/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอิทธิพล สนองบุญ)
218 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 128/2561 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวชัญญา คุณพระเมือง)
219 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 124/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 4 ราย 1.นายอานนท์ โค้วสมบูรณ์ 2.นางนิวาส ครุฑจ้อน 3.นายณัฐพงศ์ เกลียวกมลทัต 4.นายชลยุทธ จันทร์ผลหอม)
220 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 118/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายนิติพัฒน์ จรัสดี)
221 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 119/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายรัฐศักดิ์ โกษะโยธิน)
222 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ พ 1/2561 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ (จำนวน 18 อัตรา)
223 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 104/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายโรจน์รักษ์ จงรัตน์กลาง)
224 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 102/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (นายอรรถพร ปัญญาโฉม)
225 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 101/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
226 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 100/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายพิพัฒน์ มาชานันท์)
227 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 99/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร เวชภูติ)
228 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 98/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น (จำนวน 1 ราย ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ วินทะไชย)
229 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 94/2561 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายบัญชา นพฤทธิ์)
230 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 93/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวพิมพ์ชนก ฮึ่งฮก 2.นายพฤตินัย จันทร์พิทักษ์)
231 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 92/2561 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายนภัทร เหมทานนท์)
232 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 90/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย)
233 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 89/2561 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายพัทธดนย์ กมลเวช)
234 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 84/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย)
235 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 87/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายวิศิษฏ์ เสริฐศรี)
236 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 86/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 3 ราย)
237 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 85/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายกิตติชัย เพ็งน่วม 2.นายสมควร บริสุทธิ์)
238 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 83/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายศุภชัย มะพล)
239 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 82/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายสมชายธนินทร์ พ่วงสุวรรณ)
240 คำสั่งกรมชประทาน ที่ ข 80/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายนิธิเดช มากเกตุ)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 8 จาก 188
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา