Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
211 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1831/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายนพพล สกุลดิษฐ 2.นายสุพัฒน์ อรุณมณี)
212 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1829/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายธีรนันต์ เจริญศิริมณี)
213 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1828/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอนันต์ หมอสวัสดิ์)
214 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1827/2560 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย)
215 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1826/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวกาญจนา ปิ่นวิเศษ 2.นายณฐพัชร์ ใจจุณ)
216 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1825/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 8 ราย)
217 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1824/2560 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายกฤติคุณ โนโชติ)
218 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1830/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายณัฐวุฒิ กาวีวน)
219 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1821/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวิชัย ชัยเจริญชาติ)
220 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ข 1820/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายทรงศักดิ์ เสาวัง)
221 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1817/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวศุภรดา หาญวิทยสกุล)
222 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1811/2560 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวณฐพร เรืองทิพย์)
223 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1810/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายพงษ์ชัยยุทธ์ โยกาศ)
224 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1809/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวณัฏฐณิชา มีสอาด)
225 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1808/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 3 ราย 1.นางสาวธนวรรณ วรรณวงษ์ 2.นางสาวสุวนันท์ พุกเที่ยง 3.นางสาวพัชราภรณ์ ขาวโต)
226 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1807/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย จ่าสิบโท ชัยศักดิ์ โอปลอด)
227 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1806/2560 เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (จำนวน 1 ราย นายศุภศักดิ์ เขียมพุ่ม)
228 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1800/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวศิฬินทา สุวรรณมัย)
229 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1796/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 6 ราย)
230 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1795/2560 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 1 ราย นางสาวแพรวรรณ สกุลช่างเสนาะ)
231 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1793/2560 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายวชรพล สมนาค)
232 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1794/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอภิชาติ ธีราภรณ์)
233 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1792/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 11 ราย)
234 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1786/2560 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย)
235 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1785/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวดวงดาว แป้นดี)
236 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1784/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 4 ราย 1.นายวรพจน์ ทิพย์อรรถ 2.นายถามพัฒน์ บุตรทอง 3.นายอาทิตย์ จูฑามาตย์ 4.นางสาวศิรมณี รับแสง)
237 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1783/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นายยุทธภูมิ คำตั๋น 2.นายเอกพณ มั่นใจ)
238 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1782/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายเกรียงศักดิ์ ผาเจริญ)
239 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1780/2560 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 2 ราย 1.นายเอกลักษณ์ สุภาพ 2.นายเกียรติชัย อุตพันธ์)
240 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1779/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายวินัย มาลัยทอง 2.นายสนิท ช่อมณี)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 8 จาก 179
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา