Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
211 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 659/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นายสุภาพ ทาสุ่ม)
212 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 658/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 6 ราย)
213 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 654/2561 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวเมฐยา แย้มโชติ)
214 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 672/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นายอดิศักดิ์ บุญเพียร 2.นายสายัณห์ เหมืองสอง 3.นายวรพล เดชสุวรรณ์ 4.นายกานต์ แก้วของแก้ว)
215 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 671/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 7 ราย 1.นายศักดิ์สิทธิ์ ครุฑเหิร 2.นางสาวอรญา เขียวคุณา 3.นายสถิต โพธิ์ดี 4.นายอดิศร จำปาทอง 5.นายทวีป เกิดทอง 6.นางดรรชณี เฉยเพ็ชร 7.นายสัณฐิต พีรานนท์)
216 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 670/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอำนาจ อินทร์วงศ์แก้ว)
217 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 669/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 5 ราย 1.นายกรณรมย์ วรรณกุล 2.นายสุรพงศ์ เจริญการยนต์ 3.นายสุรชัย นำนาผล 4.นายอัฏฐวิชย์ นาควัชระ 5.นายวิรัตน์ เจนจบ)
218 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 655/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป จำนวน 2 ราย 1.นายณัฐนันท์ วงษ์มี 2.นายชัยวุฒิ ชูทอง
219 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 653/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวิรวัฒน์ ผสมทรัพย์)
220 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 652/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางนวลใย ดำรงสุสกุล)
221 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 649/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 5 ราย 1.นายวิชิต กลับใจได้ 2.นายพันธุ์ศักดิ์ ปิ่นทอง 3.นายภาณุพงศ์ บุญสืบชาติ 4.นายอนุชา ตรานุชรัตน์ 5.นายชนินทร์ ทรงชน)
222 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 648/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวิภู บุษบัน)
223 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 647/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวเจียมจิตร ขวัญแก้ว)
224 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 646/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเสฏฐชัย พรกุลประสิทธิ์)
225 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 643/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (จำนวน 3 ราย 1.นายเมธาฤทธิ์ แนมสัย 2.นายเอกลักษณ์ คงยนตร์ 3.นายกิตติศักดิ์ พิทักษ์วงศ์)
226 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 640/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 9 ราย)
227 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 634/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายศิริชัย กำประสิทธิ์)
228 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 637/2561 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวนฤมล เวียงวัง)
229 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 635/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายจรูญ ภูมิลำเนา)
230 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 633/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายนิกร โสมาบุตร)
231 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 631/2561 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวเนตรทราย สมถะธัญกรณ์)
232 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 628/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายอนุรักษ์ เปี้ยกาวี)
233 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 629/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายเปรมชัย ปรีแผ้ว)
234 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 632/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายชัยฤกษ์ ชัยสวัสดิ์)
235 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 626/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวนูรียะห์ เข็มกลัด)
236 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 630/2561 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวเทวิกา ชัยจิระโชติ)
237 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 625/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายชัยรัตน์ สีด้วง)
238 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 624/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวัฒนะ สมานกุล)
239 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 623/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวสาวิกา ธรรมดิษฐ์)
240 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 621/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 14 ราย)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 8 จาก 200
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา