Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
241 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1154/2561 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง (จำนวน 12 ตำแหน่ง)
242 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1153/2561 เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล (จำนวน 1 ราย นายประวิทย์ มาสกุล)
243 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1147/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย 1.นายทองสา อุทัยประดิษฐ์ 2.นายรัฐพงษ์ นามวงษา)
244 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1145/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย)
245 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1151/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ (จำนวน 1 ราย)
246 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1150/2561 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย)
247 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1144/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาจากออกราชการ (จำนวน 1 ราย นายฐณธรณ์ ก่ออิฐ)
248 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1146/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ)
249 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1143/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 7 ราย)
250 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1142/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวพรศิริ คณะใหญ่ 2.นางจันทร์จิรา พุทธวงษ์)
251 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1140/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายนฤพนธ์ คล้ายมณี)
252 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1139/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางปวีณา เอี่ยมอ่ำ)
253 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1138/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ (จำนวน 12 ราย)
254 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1137/2561 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง (จำนวน 12 ตำแหน่ง)
255 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1136/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายอาทิตย์ ภูศรีเทศ)
256 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1124/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายสรสิช ตรีเนต)
257 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1108/1/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย สิบโท ประสิทธิ์ พืชเกาะ)
258 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1132/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย)
259 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1130/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายธีรพงษ์ เจริญผ่อง 2.นายกิตติธัช เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
260 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1129/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายไชยวัฒน์ กำทอง)
261 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1127/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวศุภรดา หาญวิทยสกุล)
262 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1114/2561 เรื่อง การสั่งและการปฏิบัติราชการของสถาบันพัฒนาการชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา
263 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1116/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายลิขิต ศรีจันทร์)
264 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1100/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายพงศ์ธร โกศลวดี)
265 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1106/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นายจำนง ภัทรวิหค 2.นายกุลชาติ บุญยอด 3.นายณัฐ ก้านทอง 4.นางสาวโสลดา คงสังข์)
266 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1103/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย)
267 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1107/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย)
268 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1105/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ตำแหน่ง)
269 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1104/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย)
270 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1101/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 9 จาก 214
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา