Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
241 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 76/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางเพียงใจ คันธคามชิต)
242 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 77/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายสมชาย นุ่มบัว)
243 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 75/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายวัชรปัญญา พรมแสน)
244 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 74/2/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายณัฐดนัย เอี่ยมโอน)
245 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 62/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายพิพัฒน์ มาชานนท์)
246 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 74/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายจิรภัทร สังคีรี)
247 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 73/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวภัทรีสา ฝันเชียร)
248 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 70/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 5 ราย)
249 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 68/2561 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวตีรณา จำปาทอง)
250 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 67/2561 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวอรทัย มุทุกันต์)
251 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 57/2561 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาอธิบดีกรมชลประทาน
252 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข58 /2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวิทยากร ศิริขันธ์)
253 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 61/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นางมาลี เจริญมิน)
254 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 59/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายประสงค์ จันทร์ไทย)
255 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 60/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายจารึก เพียกขุนทด)
256 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 29/1/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นางพนิตนาฎ ศรีวารินทร์)
257 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 48/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน
258 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 47/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน
259 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 56/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นายนิวัฒน์ รักดี)
260 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 55/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางสาวอรุณี วสันตยานันท์)
261 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 54/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวพรสุดา สร้อยเสนา)
262 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 53/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางนิตยา มาลัย)
263 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 52/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายศักดาวุธ ซาเสน 2.นายชุมศักดิ์ แสนนาม)
264 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 51/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย)
265 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 50/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายสุรชาติ มาลาศรี)
266 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 49/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย)
267 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 29/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นายเอกรัตน์ จันตะปะตุ 2.นายนรงค์ศักดิ์ หมวดโพธิ์กลาง)
268 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 33/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นางสาวดุลยทัศนี แสนวัง)
269 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 46/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายสัณฐิต พีรานนท์)
270 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 45/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวนิภาธร จงดี)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 9 จาก 188
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา