Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
241 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 855/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายสมหมาย ดอกบัว 2.นายธีรพงษ์ เจริญผ่อง)
242 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 854/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย)
243 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 851/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชกาลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายศุภกิจ สุขสำราญ)
244 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 850/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายกฤษฎา พิทักษ์ธรรม)
245 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 848/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นายจตุพล สุริวงค์)
246 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 847/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวกัณฑสิณี แจ้งปุย 2.นางสาวนัฐชา สมตัว)
247 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 846/2561 เรื่อง เื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวเพ็ญนภา สันติปัญญากุล)
248 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 845/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายสาธิต วิเชียรกันทา)
249 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 841/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายอิมรอน วาแมดีซา)
250 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข849/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย) นายณัฐวรรธน์ ถิระวณิชยางกูล
251 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 844/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (จำนวน 1 ราย นายพิเชษฐ์ ศุภฤกษ์)
252 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 843/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายสุพรชัย ปรีชา 2.นายณัฏฐคมน์ หนูขำ)
253 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 842/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายถิรยุต ศรีสุเทพ)
254 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ข 839/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายชัชวาล อ่อนศรี)
255 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 836/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นายบุรฉัตร จันทร์ประเสริฐ 2.นายธาดา เศษขาว)
256 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 835/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายสิทธิเดช เดชชัยยะ)
257 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 834/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายสรายุทธ ยะแบน)
258 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 833/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวสุธีรา คณานิตย์)
259 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 832/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายพิภวัต หาญไพบูลย์)
260 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 831/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายวีรวัฒน์ ใจดี)
261 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 838/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 10 ราย)
262 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 830/2561 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 2 ราย 1.นายบุญสม ชลพิทักษ์วงษ์ 2.นายอุทัย เตียนพลกรัง)
263 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 829/2561 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 14 ราย)
264 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 828/2561 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายนพพล อ่อนจำปี)
265 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 827/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายสมเดช ศรีวิเชียร 2.นายสรรัตน์ ปวริญญานนท์)
266 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 826/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเจษฎาพงษ์ ทิพสิงห์)
267 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 825/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
268 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 824/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นายศริน อรัญมิตร 2.นายอนุชา สายวารี 3.นางสาวพัทธ์ทิรา คำสุข)
269 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 822/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 3 ราย 1.นายเจษฎา โลหะมาศ 2.นายสยมภู นันทะราช 3.นายณดล ทวดอาจ)
270 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 821/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวจีรวรรณ รัตถา 2.นายทยาวัต กาญจนะ)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 9 จาก 206
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา