Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
241 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1778/2560 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวอำพรรัตน์ ลพเกตุ)
242 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1777/2560 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวบุษรา บุราคร)
243 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1776/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายพิทักษ์ สว่างเมฆ)
244 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1775/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสิปปนนท์ กิ่งก้ำ)
245 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1774/2560 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นายประวิทย์ มะณีโชติ)
246 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1773/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวชญานันท์ วีระชิงไชย)
247 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1772/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเอกพล ฉิ้มพงษ์)
248 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1771/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายพรชัย ศรีแตงทอง 2.นางฐาปนีย์ จิรานิธิศาสตร์)
249 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1770/2560 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายวีระศักดิ์ ปิณฑะบุตร)
250 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1769/2560 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 1 ราย นางสาวสุพรรษา คำอยู่)
251 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1768/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายเจตนา ไชยสิทธิ์)
252 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1767/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นางมณีพร อาษาชำนาญ 2.นายนิติกรณ์ เชื้อกุณะ)
253 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1766/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายฆฤณธร สุวรรณโมกข์)
254 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1764/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนตำบล (นายกิตติคุณ คูณภาค)
255 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1763/2560 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นางสาวพวงวรรณ์ นาคงาม)
256 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1765/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายพีรสิชฌ์ อนันต์วณิชย์ชา)
257 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1760/2560 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายกิตติศักดิ์ พวงสมบัติ)
258 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1759/2560 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 1 ราย นางสาวสุธีรา คณานิตย์)
259 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1746/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย 1.นายชยุต ธรรมนิตยกุล 2.นายกิตติพร ฉวีสุข)
260 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1754/2560 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย)
261 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1749/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานเทศบาล (จำนวน 1 ราย นายสุริยานนท์ นามศรีฐาน)
262 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1761/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายสุธี ชมบุญ)
263 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1753/2560 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นางสาววรารัตน์ สอิ้งแก้ว)
264 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1752/2560 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 2 ราย 1.นายประสิทธิชัย แสงประทุม 2.นางสาวปาริชาติ ภาษี)
265 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1751/2560 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 3 ราย 1.นายสางอัมรา สาคร 2.นางสาวเพ็ญวิสาข์ เอกกะยอ 3.นางสาวนภาลัย ไชยดำรงค์)
266 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1750/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายนิพนธ์ วงศ์สุรเศรษฐ์)
267 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1748/2560 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวอำพรรัตน์ ลพเกตุ 2.นางสาวเพียงใจ ชนม์ทวี)
268 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1739/2560 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย)
269 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1747/2560 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 3 ราย 1.นายอุเทน คำแปง 2.นายอำนาจ จุ้ยเบี้ยว 3.นายสิทธิเดช เดชชัยยะ)
270 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1745/2560 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายปิยราช ไชยราช)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 9 จาก 179
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา