Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
271 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 820/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นายศักดา พิมพบุตร 2.นายราเมศ พวงพรหม 3.นายพระนาย ศรีสวัสดิ์ 4.นายเจษฎา พวงผกา)
272 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 817/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นายอุเทน ตาทา 2.นายบรรจบ ปันเต๋ 3.ว่าที่ ร.ต.วรพจน์ ดวงรกดก)
273 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 816/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งการกำหนดตำแหน่ง (จำนวน 24 ตำแหน่ง)
274 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 815/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งการกำหนดตำแหน่ง (จำนวน 1 ตำแหน่ง)
275 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 814/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอานนท์ พรเพชรสุข)
276 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 810/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายสุรนันท์ อุทธกรี)
277 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 809/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นายเดชา จรรยพัฒน์ 2.นายศราวุธ มูลหา)
278 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 808/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวประพาฬรัศมี สุนทรนนท์)
279 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 807/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 3 ราย 1.นายพงศ์ธวัช วงศ์คำจันทร์ 2.นายซูกีพลี เกือสีตี 3.นายรักไชย เนาวราช)
280 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 812/2561 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง (จำนวน 2 ตำแหน่ง)
281 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 811/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายธำรงศักดิ์ นคราวงศ์)
282 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 806/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 3 ราย 1.นายสิทธิพร ลิ้มประเสริฐ 2.นางสาวอัมรา สาคร 3.นางสาวเพ็ญวิสาข์ เอกกะยอ)
283 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 804/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายสิทธัต ทองน้อย)
284 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 802/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 3 ราย 1.นายนิพนธ์ รุจิปัญญากุล 2.นายปรัชญา ตันกาศ 3.นายสิทธิพันธ์ ยิ่งสกุล)
285 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 800/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย)
286 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 803/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายปิติ หนูเมือง 2.นายพรชัย ไชยสม)
287 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 799/2561 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 29 ราย)
288 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 796/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายฉัตร จันทลือชา)
289 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 795/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นายปิยะพล สงวนศรี 2.นายนที สิทัน)
290 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 794/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายคมสัน วัดเข่ง)
291 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 793/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นายทนงศักดิ์ ปั๋นจาย)
292 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 792/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายยุทธพงษ์ สอนศักดา)
293 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 791/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 1 ราย นางสาวกรรณิการ์ บำรุงสาลี)
294 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 790/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายสุริยา วัดน้อย)
295 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 789/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายธีรพงศ์ ภูวิโคตร)
296 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 788/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายสุเมธ แสงคล้อย)
297 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 787/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นายสุริยัน ทองบุญ)
298 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 786/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวศิริภา จันทะพันธ์)
299 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 783/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางปราณี ตรีสมบูรณ์)
300 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 785/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอุดมเกียรติ เกิดสม)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 10 จาก 206
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา