Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
271 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 577/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสุรเดช กาบยุบล)
272 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 576/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวศศิธร บัวทองคำ)
273 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 574/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายชวกร ริ้วตระกูลไพบูลย์)
274 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 573/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายเกริกฤทธิ์ ทองสีดำ)
275 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 572/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวภัทร์ศิริ จั่นแก้ว)
276 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 571/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายศิลป์ศรุต พุทธเจริญทอง)
277 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 569/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 4 ราย)
278 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 567/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายรองฤทธิ์ สมหวัง)
279 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 566/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายปกรณ์ สุตสุนทร)
280 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ข 559/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางสาวกวินทิพย์ วิเชียรมณี)
281 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 563/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวสิริเพ็ญ สินโพธิ์)
282 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 561/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวศศิมา กุลสุวรรณ)
283 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 558/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายปิยพัฒน์ เหลือโกศล)
284 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 557/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายพิทัก ธรรมศรี)
285 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 531/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายนิรันดร์ สุขสูงเนิน)
286 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 530/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายภานุพันธุ์ ไขแสงจันทร์)
287 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 529/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวณัฏฐณิชชา พันโท)
288 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 528/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายธนพันธ์ ตรีขั้น)
289 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 565/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นายเนรมิต สมกล้า 2.นายประยูร กลีบเมฆ)
290 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 564/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายจาตุรงค์ สุดโต)
291 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 562/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายศรัญย์ สุพันธมาตย์)
292 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 560/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 8 ราย)
293 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 527/2561 เรื่อง รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (จำนวน 1 ราย นายนันทกร วันโสภา)
294 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 526/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายพีรชาญ์ ภาคเดช)
295 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 524/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นางสุพัตรา วิสุวงศ์ 2.นางสาวนิชานันท์ รัตนพงษ์เพียร)
296 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 523/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายสมมนัส แพรกทอง)
297 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 522/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายณัฐการ ชุมแก้ว)
298 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 521/2561 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวกนกรัตน์ ขานสันเทียะ)
299 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 520/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 11 ราย)
300 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 158/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นางสาวคัทติญา เส้นขาว)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 10 จาก 200
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา