Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
271 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1098/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาจากออกราชการ (จำนวน 1 ราย นายวินัย มาลัยทอง)
272 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1102/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาจากออกราชการ (จำนวน 1 ราย นายเภสัช สุวรรณประเสริฐ)
273 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1099/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวอุดมพร ธูปบูชา)
274 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1097/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวีรพล มะทะ)
275 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1093/2561 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายเชาวลิต เนตรสกุล)
276 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1095/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางจินตนา ภูมิพิทักษ์กุล)
277 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1091/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายปกรณ์ เพชระบูรณิน)
278 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1090/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นางสิริรัตน์ หมดมลทิน 2.นางสะอาด เที่ยงทัศน์)
279 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1086/2561 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายวิทยา หุตางกูร)
280 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1085/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางสาวเกณิกา กลิ่นโสม)
281 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1080/2561 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวสุภนิช เกตุมณี)
282 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1079/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย ว่าที่ ร.ต.อภิยุทธ สุตัญตั้งใจ)
283 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1077/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายยุทธเขตต์ ยินดีทรัพย์)
284 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1076/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายจักรพงษ์ เกษทองมา)
285 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1073/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย)
286 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1075/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายดิศชาต เจนนุวัตร)
287 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1074/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นายอุทัยวุฒิ ชำนาญแก้ว 2.นายราชพล หิรัญรักษ์ 3.นายธวัชชัย ไตรวารี)
288 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1072/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเด็ด เพ็ญแสง)
289 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1071/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวอารีรัตน์ อนุชน)
290 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1068/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นายธีรโชติ ทองศรี)
291 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1069/2561 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 4 ราย 1.นางสาวจารุวรรณ พวงรอด 2.นางสาวประภัสสร ก๋งแก้ว 3.นางสาวปิยะชนก อิสโร 4.นายกิตติธร ศุภธรรมกิจ)
292 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1067/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวศิริพร ทวีเดช)
293 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1066/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวรเทพ วัฒนวิเชียร)
294 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1065/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายทรงสิทธิ์ สุขพานิช 2.นายพิเชษฐ ปิ่นแก้ว)
295 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1062/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเกียรติศักดิ์ กองชีพ)
296 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1061/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นางอรอุมา นิกรพิพัฒน์ 2.นางสาวปริษา รุ่งอนาวิล)
297 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1060/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายนิติพัฒน์ บุญช่วยเรืองชัย)
298 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1059/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสมคิด ทิวงค์ชาย)
299 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1057/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางสาวเทวิกา ชัยจิระโชติ)
300 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1056/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวพวงวรรณ์ นาคงาม 2.นางสาวพรเพ็ญ เพชรรุ่ง)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 10 จาก 214
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา