คำสั่งกรมชลประทาน

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
271 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1585/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นายบุญสิน ชนะภัย 2.นายพิรพยะ อุปทะ) pattara kantakhu
272 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1584/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายณัฐวุฒิ ดวงมาลัย) pattara kantakhu
273 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1583/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวจีระภัฏ นามบุตรดี) pattara kantakhu
274 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1582/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายกำชัย อัศดรกาญจน์) pattara kantakhu
275 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1581/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นายชิตพล ชื่นชวาล) pattara kantakhu
276 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1580/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายธรรศกร สินธุนาวา) pattara kantakhu
277 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1579/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวรุ้งนภา แก้วโบราณ 2.นางสาวธิษณ์ปัณฑา คนโทฉิมพลี) pattara kantakhu
278 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1578/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นายกานต์ จันทร์เลื่อน 2.นางสาวกนกวรรณ ยิ้มถิน) pattara kantakhu
279 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1563/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเจษฎาพงษ์ ทิพสิงห์) pattara kantakhu
280 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1570/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายอาทิตย์อุทัย พัดโท) pattara kantakhu
281 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1569/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 3 ราย 1.นางสาวสุชาวลี ขุนทอง 2.นางสาวปิยวดี ศรีผ่อง 3.นางสาววารีวรรณ ใจเอี่ยม) pattara kantakhu
282 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1557/2561 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวพรรณภา พลายโถ) pattara kantakhu
283 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1577/2561 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวสิตานัน จัททร์เพ็งเพ็ญ) pattara kantakhu
284 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1574/2561 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวจุติพร ฉันทประเสริฐวุฒิ) pattara kantakhu
285 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1562/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย) pattara kantakhu
286 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1561/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย 1.นายธนิต คำมีอ้าย 2.นายพิชัย อรุณรัตนาเทวัญ) pattara kantakhu
287 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1568/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวนันท์นสิน ลีลาน้อย 2.นายนาวิน เปียนขุนทด) pattara kantakhu
288 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1560/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย) pattara kantakhu
289 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1558/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาววิลาวัณย์ ศิริรัตนะนนท์) pattara kantakhu
290 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1556/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวสุธีญา ผลวิเศษ) pattara kantakhu
291 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1567/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายธีระพงษ์ สมบัติศรี ) pattara kantakhu
292 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1559/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายราวี สอนคุณแก้ว) pattara kantakhu
293 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1566/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา pattara kantakhu
294 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1564/2561 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ผู้เชี่ยวชาญ (จำนวน 4 ราย 1.นายศุภณัฐ ปริยชาติ 2.นายชัยฤกษ์ ชัยสวัสดิ์ 3.นายธเนศร์ สมบูรณ์ 4.นางภัทราภรณ์ เมฆพฤกษาวงศ์) pattara kantakhu
295 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1554/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวรำพึง ปราบหงส์ 2.นายประสาน บุญมาวงค์) Administrator
296 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1550/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 2 ราย 1.นายชาญชัย เฟื่องสำรวจ 2.นายวรกิจ พายุพล) pattara kantakhu
297 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1551/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 18 ราย) บุรินทร์
298 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1548/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 3 ราย 1.นายวรเมธ ประดิษฐ์อาชีพ 2.นายธนัท โสมวดี 3.นางสาวปาจารี ศรีทองใบ) pattara kantakhu
299 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1547/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 1 ราย นางสาวอุมาพร ไกรพันธ์) pattara kantakhu
300 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1544/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายครณพัชน์ อุดมสินค้า) pattara kantakhu
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 10 จาก 224
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา