Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
271 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1374/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 6 ราย) pattara kantakhu
272 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1377/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 1 ราย นางสาวนลินี กัลยาบูรณ์) pattara kantakhu
273 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1376/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวประกายดาว คดีโลก 2.นางสาวจารุกัญญ์ ทรัพย์กฤตยากุล) pattara kantakhu
274 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1375/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 6 ราย) pattara kantakhu
275 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1386/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายสุนทร สุนทรศิริ 2.นางสาวจิตรลดา เพียรภัณฑวณิช) Administrator
276 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1384/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายธีรกฤติ อภิรักษ์ขิต 2.นางรัชฎาพร พินิจนารถ) Administrator
277 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1383/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 4 ราย 1.นายชุมลาภ เตชะเสน 2.นายสถิต โพธิ์ดี 3.นายชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ 4.นางสาวอัจฉรา ชุมวงศ์) Administrator
278 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1382/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 5 ราย 1.นายชุมลาภ เตชะเสน 2.นายไพรัตน์ ทับประเสริฐ 3.นายสถิต โพธิ์ดี 4.นายชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ 5.นางสาวอัจฉรา ชุมวงศ์) Administrator
279 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1381/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นางวรรณา ชนะมารจันโท 2.นางเกศริน ชอบคุย) Administrator
280 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1380/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายนรุตม์ เดชศิริ) Administrator
281 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1379/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเมฆ เมฆขาว) Administrator
282 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1370/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (จำนวน 3 ราย 1.นายสุชาติ เจริญศรี 2.นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ 3.นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล) Administrator
283 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1369/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายณัฐพล แช่มขำ) Administrator
284 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1368/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายนิมิตร เมฆขาว) Administrator
285 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1367/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางอรุณี นิยมทัศน์) Administrator
286 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1366/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางนุจรี บางน้อย) Administrator
287 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1364/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายองอาจ แสนอุบล) Administrator
288 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1362/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายอิทธิเดช เกษรสิทธิ์) Administrator
289 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1359/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นางอรอุมา นิกรพิพัฒน์ 2.นางสาวกัญญาพร ช้อยเชิดสุข 3.นางสาววิลาวรรณ สิทธิจันเสน) Administrator
290 คำสั่งกรมชลฃประทาน ที่ ข 1372/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย) Administrator
291 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1357/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 6 ราย 1.นายเจษฎา รัสมโน 2.นายมงคลชัย ดวงจิต 3.นางสาวกานติมา สุคำตา 4.นางสาวเกศสุดา สุขยานุดิษฐ 5.นายวัชรพล ศรีวันคำ 6.นายลิขสิทธื์ ใหม่หนู) pattara kantakhu
292 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1358/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นางสาวประกายมาศ กำแพงแก้ว) pattara kantakhu
293 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1355/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 6 ราย 1.ว่าที่ ร.ต.หญิง่ คณินทร์ธร วรนิมมานนท์ 2.นายสุรสีห์ ยอดมงคล 3.นายพรเทพ รุ่งแจ้ง 4.นายฟ้าหม่น สุขสม 5.นายภาณุวัต บุญศรี 6.นายดนัย ดูพร้อม) pattara kantakhu
294 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1354/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 4 ราย 1.นายพิศาล วงศ์คำมา 2.นายวิทยา โสภาจิตร์ 3.นายจรูญศักดิ์ เอียดเสถียร 4.นายนพรุจ เกาะม่วงหมู่) pattara kantakhu
295 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1353/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นายอิศสรา พานเสือ 2.นายศักดา พัดไธสง) pattara kantakhu
296 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1352/2561 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายกฤษกร ภูถาดลาย) pattara kantakhu
297 คำสั่งกรมชลประทาน ที่่ ข 1351/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 8 ราย) Administrator
298 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1350/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 1 ราย นางสาวอังค์ริสา กุลวีรลักษณ์) Administrator
299 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1349/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 3 ราย 1.นางสาวศิริพร ศรีตนไชย 2.นางสาวทิพรดา แก้วประเสริฐ 3.นางสาวจิราวรรณ ธีรรัตนสถิต) Administrator
300 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1348/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 2 ราย 1.นายวิฑูร โยทะคง 2.นายนัฐพงค์ ณ อุบล) Administrator
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 10 จาก 219
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา