Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
31 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 879/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวอัญชิสา เชื้อสุวรรณรักษ์ 2.นางสาววรารัตน์ สอิ้งแก้ว)
32 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 875/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางนรินทร นาคเหล็ก)
33 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 874/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายเทียนชัย เหลาลา)
34 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 873/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายพงศธร เดชธรรม)
35 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 872/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายอนุพงษ์ ศิโร)
36 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 884/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายจิณณวัตร วัฒนเวชรัตน์)
37 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 883/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นายรัฐธีย์ ทัศนะนาคะจิตต์ 2.นายฉลาด พันธุ์ไพร 3.นายจำนง ภัทรวิหค 4.นายสรณคมน์ ช่างวิทยาการ)
38 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 882/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นายสมชาย อิ่มอยู่ 2.นายสมภพ อินต๊ะรักษา 3.นายชัยวุฒิ วัฒนาการ 4.นางสาวกนกพร บูชาบุญ)
39 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 864/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอัคราวุฒิ อินทรพาณิชย์)
40 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 881/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นายสาณุวัฒน์ ช่วยคงมา)
41 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 880/2561 เรื่อง รับโอนข้าราชการเทศบาล (จำนวน 1 ราย ว่าที่ร้อยตรี กฤษณะ ทิมกลางดอน)
42 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 878/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรกรทางการศึกษา (นายนันทกร วันโสภา)
43 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 876/2561 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายบัญชา ชอบงาม)
44 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 877/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นายธนฤทธิ์ แสงกระจุย)
45 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 871/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (นางสาวรัตติกาล ชอบคุย)
46 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 868/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายมิตรชัย นิลแสง)
47 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 867/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายสุนันท์ ภูพิมพ์)
48 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 866/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายไพฑูรย์ ตาสว่าง)
49 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 865/2561 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง (จำนวน 1 ตำแหน่ง)
50 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 863/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายปวิน พละชัย)
51 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 862/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอนุชิต ยอดใจยา)
52 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 861/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายทิฆัมพร ทับโพ)
53 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 860/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายพีรสิชฌ์ อนันต์วณิชย์ชา)
54 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 859/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวิฑูรย์ ผลเพียร)
55 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 858/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายศุภกร ภูคำแสน 2.นายเสกสรร ตันเจริญ)
56 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 857/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายพงษ์สุระ แสนพรม)
57 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 856/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายพชร ชวนสกุล)
58 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 855/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายสมหมาย ดอกบัว 2.นายธีรพงษ์ เจริญผ่อง)
59 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 854/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย)
60 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 851/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชกาลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายศุภกิจ สุขสำราญ)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 2 จาก 200
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา