Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
31 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1137/2561 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง (จำนวน 12 ตำแหน่ง)
32 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1136/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายอาทิตย์ ภูศรีเทศ)
33 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1124/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายสรสิช ตรีเนต)
34 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1108/1/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย สิบโท ประสิทธิ์ พืชเกาะ)
35 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1132/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย)
36 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1130/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายธีรพงษ์ เจริญผ่อง 2.นายกิตติธัช เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
37 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1129/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายไชยวัฒน์ กำทอง)
38 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1127/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวศุภรดา หาญวิทยสกุล)
39 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1114/2561 เรื่อง การสั่งและการปฏิบัติราชการของสถาบันพัฒนาการชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา
40 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1116/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายลิขิต ศรีจันทร์)
41 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1100/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายพงศ์ธร โกศลวดี)
42 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1106/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นายจำนง ภัทรวิหค 2.นายกุลชาติ บุญยอด 3.นายณัฐ ก้านทอง 4.นางสาวโสลดา คงสังข์)
43 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1103/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย)
44 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1107/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย)
45 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1105/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ตำแหน่ง)
46 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1104/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย)
47 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1101/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย)
48 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1098/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาจากออกราชการ (จำนวน 1 ราย นายวินัย มาลัยทอง)
49 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1102/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาจากออกราชการ (จำนวน 1 ราย นายเภสัช สุวรรณประเสริฐ)
50 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1099/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวอุดมพร ธูปบูชา)
51 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1097/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวีรพล มะทะ)
52 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1093/2561 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายเชาวลิต เนตรสกุล)
53 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1095/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางจินตนา ภูมิพิทักษ์กุล)
54 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1091/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายปกรณ์ เพชระบูรณิน)
55 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1090/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นางสิริรัตน์ หมดมลทิน 2.นางสะอาด เที่ยงทัศน์)
56 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1086/2561 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายวิทยา หุตางกูร)
57 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1085/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางสาวเกณิกา กลิ่นโสม)
58 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1080/2561 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวสุภนิช เกตุมณี)
59 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1079/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย ว่าที่ ร.ต.อภิยุทธ สุตัญตั้งใจ)
60 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1077/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายยุทธเขตต์ ยินดีทรัพย์)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 2 จาก 206
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา