Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
31 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 381/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายธวัชชัย ชูสุวรรณ์)
32 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 379/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางวาสนา ณ โอสถ)
33 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 375/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1. ว่าที่ร้อยตรี สุรักษ์ ดอกไม้เทศ 2. นายประหยัด เสียพลี 3. นายอานัณัติ พุ่มพุทรา)
34 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 377/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายธวัชชัย บรรเทา)
35 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 373/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 2 ราย 1. นางสาวมุทิตา ภูผิวผา 2. นางปราณี ตรีสมบูรณ์)
36 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 372/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 3 ราย 1. นายชนน เมฆิน 2. นายนิคม จำปาอูป 3. นายทนงศักดิ์ ฟักสูงเนิน)
37 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 371/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวพัชรินทร์ ยุ่งยั้ง)
38 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 370/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาววรรณรัตน์ รู้รักษา)
39 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 367/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายนนทชัย ตั้งวิเศษกุล)
40 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 368/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายเอกชัย แสงจันทร์)
41 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 366/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย ว่าที่ ร.ต. สันติ บุญสิทธิ์)
42 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 365/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายณัฐวุฒิ ณ ถลาง)
43 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 364/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาววรณัน พิพัฒน์ชัยอรุณ)
44 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 369/2561 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวนันทวัน เมืองพิล)
45 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 363/2561 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายมนูญ รัตนอุบล)
46 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 362/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย 1.นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง 2.นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง)
47 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 361/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 7 ราย)
48 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 360/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 7 ราย)
49 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 355/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย)
50 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 358/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 10 ราย)
51 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 357/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 7 ราย)
52 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 356/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอัศวิน ปานทอง)
53 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 354/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายสุพจน์ เพียรกสิกรรม 2. นายศิริชัย ปักกะทานัง)
54 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 353/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย 1.นายเสน่ห์ เขียวภักดี 2.นายดุษฎี พรพระแก้ว)
55 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 352/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายสง่า คำศรี)
56 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 350/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวกีรติการ นาคีสินธ์ 2.นางสาวปิยะชนก อิสโร)
57 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 349/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายกรตสุวรรณ โพธิ์สุวรรณ)
58 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 348/2561 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวเกณิกา กลิ่นโสม)
59 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 347/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นายปิยราช ไชยราช)
60 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 346/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวปนัดดา การินทร์)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 2 จาก 188
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา