คำสั่งกรมชลประทาน

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
31 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 80/2562 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 1 ราย นายพีรวัส พึ่งพาพัฒน์) Administrator
32 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 79/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายณัฐ ก้านทอง) Administrator
33 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 78/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายธวัชชัย ไตรวารี) Administrator
34 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 77/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายอานนท์ อุดามาลย์ 2.นายวสันต์ มาพริก) Administrator
35 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 72/2562 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวกุหลาบ ฤทธิกรณ์) Administrator
36 าคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 64/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายภาสกร ภู่พันธ์ศรี) Administrator
37 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 63/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนน 2 ราย 1.นายเกษม ไกรสีกาจ 2.นายทนงศักดิ์ สุขศิริ) Administrator
38 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 62/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (จำนวน 2 ราย 1.นายจักริน เมืองดี 2.นายอภิรัตน์ โนนชาติศรี) Administrator
39 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 61/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายพรชัย ภู่พร้อมพันธุ์) Administrator
40 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 60/2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นายธเนศ กุลกรินีธรรม) Administrator
41 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 53/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายเหมวิช ชินวงศ์) Administrator
42 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 56/2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางสาววรรณี ธะนะ) Administrator
43 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 55/2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (2 ราย 1.นายทวีป เกิดทอง 2.นายนิธิเดช มากเกตุ) Administrator
44 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 59/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายนฤพนธ์ หญีตอัมฤทธิ์) Administrator
45 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 58/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวโสภิต กรวยสวัสดิ์) Administrator
46 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 57/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายพัฒนไชย ทองดี) Administrator
47 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 51/2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางอ้อนจันทร์ ปาลวัฒน์) Administrator
48 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 50/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวอมรรัตน์ แพทย์รักษ์) Administrator
49 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 49/2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นายภัทราวุธ บัวเทศ) Administrator
50 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 48/2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นายบัญญัติ ธะนะ) Administrator
51 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 46/2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางสาวสิตานัน จันทร์เพ็งเพ็ญ) Administrator
52 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 45/2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางยุพา โคตรแสง) Administrator
53 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 44/2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นายนิพัทธ์ ทองประไพ) Administrator
54 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 42/2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางสาวปรียพร ศรีจำปา) Administrator
55 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 47/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นายสาณุวัฒน์ ช่วยคงมา 2.นายนพพล วงศ์ศรีสังข์) pattara kantakhu
56 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 43/2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางสาวกนกรัตน์ ขานสันเทียะ) Administrator
57 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 41/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวิชัย ผันประเสริฐ) Administrator
58 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 40/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวธัญลักษณ์ เกษสถิตย์) Administrator
59 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 38/2562 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายสุริยา แก้วเอี่ยม) Administrator
60 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 37/2562 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ((จำนวน 1 ราย) Administrator
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 2 จาก 224
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา