Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
31 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 34/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสำเริง เกราะแก้ว)
32 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 35/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายธวัชชัย ไตรวารี)
33 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 42/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายอุทัยวุฒิ ชำนาญแก้ว)
34 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 41/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวศตพร ประโพธิง)
35 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 38/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายมงคล ทองจะโป๊ะ)
36 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 32/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นางสุดสงวน ศรีอนันต์ 2.นางศิริรัตน์ เริ่มยินดี)
37 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 31/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย ว่าที่ร้อยตรี ยุทธนา จันทโรภาส)
38 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 26/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
39 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 24/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาววิมลมาศ สตารัตน์)
40 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 22/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายโรจน์รักษ์ จงรัตน์กลาง 2.นางสาวทิพยรัตน์ คงสม)
41 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 20/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออก 1 ราย นางกมลพรรณ เครือคงคา
42 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 19/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออก 1 ราย นายนิพนธ์ เขียวศรี
43 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 18/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายพัลลภศรีอุบล มงคลนำ)
44 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 17/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเฉลิมวุฒิ สังข์โกมล)
45 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 16/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายทรงฤทธิ์ กงซุย)
46 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข12/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอานนท์ อินทรประสาท)
47 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 11/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายบวร โชคอยู่ประเสริฐ)
48 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย นายปรีชา ไหมฉิม
49 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 2030/2560 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายกฤติน ดิ่งแก้ว)
50 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 2/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายพิทักษ์ สัญใจ)
51 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย จ่าเอกหญิง อุษาวดี ชาญชัยพิชิต)
52 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 2031/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายนภัทร มีบุญรอด)
53 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 2016/2560 เรื่อง รับโอนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวรุ่งรัจนา ชูจิต)
54 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 2028/2560 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย)
55 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 2027/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายสุพจน์ น่วมทนงค์ 2.นายยงยุทธ นุฤทธิ์มนตรี)
56 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 2025/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นางสาวกาญจนา ชายเกลี้ยง)
57 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 2024/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวัชริทธิ์ ขวัญพุฒ)
58 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 2023/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นายอธิคม รักสัตย์ 2.นายปรีชาวุฒิ เอกนิธิเศรษฐ์ 3.นายพิศัลย์ อุบลพิพัชร์)
59 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 2022/2560 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย)
60 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 2021/2560 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวจุติพร ฉันทประเสริฐวุฒิ)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 2 จาก 179
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา