Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
31 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1736/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 3 ราย 1.นายกฤตติน มานุช 2.นายพีรวัฒน์ วิทยาขาว 3.นายผดุงสิทธิ์ อาจวิชัย) pattara kantakhu
32 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1740/2561 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 2 ราย 1.นายทวีป เกิดทอง 2.นายนิธิเดช มากเกตุ) Administrator
33 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1737/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายธงชัย ธรรมคุณ) Administrator
34 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1731/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายวรเมธ ประดิษฐ์อาชีพ) Administrator
35 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1730/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 1 ราย นางสาวพรรษมนต์ วริศวัชรพงศ์) Administrator
36 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 152/2561 เรื่อง การกำหนดจำนวนฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาเพิ่มใหม่ Administrator
37 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1729/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นางสาวชื่นจิตร์ แซ่โค้ว) Administrator
38 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1728/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายภาณุพงศ์ โรยนิมิตร Administrator
39 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1726/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นายพงศ์พิสุทธิ์ ดวงทิพย์) Administrator
40 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1725/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 2 ราย 1.นายธนาคาร ยวงแก้ว 2.นายกล้าณรงค์ ปวนมล) Administrator
41 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1724/2561 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายนิพัทธ์ ทองประไพ) Administrator
42 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1721/2561 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวพิสุทธิณี ศรีใส) Administrator
43 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1720/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวมยุรีย์ เพียรทอง) Administrator
44 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1719/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางสมเจตน์ อิสระกุล) Administrator
45 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1718/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายภราดร คณะแนม) Administrator
46 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1717/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 นาย นายฉัตรดำรงค์ หงษ์บุญมี) Administrator
47 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1716/2561 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง (จำนวน 15 ตำแหน่ง) Administrator
48 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1714/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นายมนัส จอกเงิน 2.นายภาณุวัตร ภู่กลาง) Administrator
49 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1712/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวชลรดา คงยนตร์ 2.นายภควันต์ เสรีรักษ์) Administrator
50 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1711/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายณัฐพงศ์ พิพัฒนวัฒนากุล) Administrator
51 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1710/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายวศิน สุขสำราญ) Administrator
52 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1708/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย) Administrator
53 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1705/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางสาวเนตรทราย สมถะธัญกรณ์) Administrator
54 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1704/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายเมธี มณีโชติ) Administrator
55 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1703/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวชลดา ชมภูพันธ์ 2.นางสาวปิยรัตน์ จันทร์ประธาตุ) Administrator
56 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1702/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวกุลยา เจริญกิจเกษตร) Administrator
57 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1701/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางอรษา อิศรางกูร ณ อยุธยา) Administrator
58 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข1707/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 1 ราย นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล sukanya
59 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1698/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายธวัชชัย เปาทุ้ย) pattara kantakhu
60 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1697/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวสุมนา บัญฑะมาลีกุล) pattara kantakhu
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 2 จาก 219
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา