คำสั่งกรมชลประทาน

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
301 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1543/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายอภิชาต กุมภคาม 2.นายครณพัชน์ อุดมสินค้า ) pattara kantakhu
302 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1541/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวทัตธนภรณ์ คำศรี) pattara kantakhu
303 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1538/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย) pattara kantakhu
304 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1542/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวนัฐฐา ทั่งทอง) pattara kantakhu
305 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1540/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 4 ราย) pattara kantakhu
306 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1532/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 12 ราย 1.นายสมชาย จุลกระเศียร 2.อิทธิเดช สุทธามาตย์ 3.นายเสนีย์ คำเสมอ 4.นายจรินทร์ ผ่องใส 5.นายเด็ด เพ็ญแสง 6.นายประสพโชค เสมรบุณย์7.นายกองทัพ เนมีย์ 8.นายชัชวาลย์ ไกรอ่ำ 9.นายปรีดี หันประดิษฐ pattara kantakhu
307 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1533/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวนิภาวรรณ ใจอุ่น 2.นางสาวอารีรัตน์ ขวัญเจริญทรัพย์) pattara kantakhu
308 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1513/2561 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายชำนาญ ไพรโสภา) pattara kantakhu
309 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1531/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายประทีป ศรีบ้านแกร) pattara kantakhu
310 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1514/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางฉัตรฑริกา บุญประกอบ) pattara kantakhu
311 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1515/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายจิตติพงษ์ ภูผาลัย 2.นายเกรียงไกร เวศพันธุ์) pattara kantakhu
312 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1510/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายธำรงค์ศักดิ์ วันสุดล) pattara kantakhu
313 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1509/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 1 ราย นางสาวกรวรรณ มุลิลา) pattara kantakhu
314 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1499/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายพิเชษฐ์ นิจเศษ) pattara kantakhu
315 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1498/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายชนน เมฆิน) pattara kantakhu
316 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1497/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นายนนทวัฒน์ รัตน์มุข 2.นายธีรพงศ์ ธะนะวงศ์) pattara kantakhu
317 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1495/2561 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวกฤษณียา กลีบจอหอ) pattara kantakhu
318 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1496/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการทหาร (จำนวน 1 ราย สิบเอก ธนกร บุญวิเศษ) pattara kantakhu
319 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1494/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นางทิวาพร แก้วกาหลง 2.นายพัทธดนย์ กมลเวช) pattara kantakhu
320 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1493/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นายอภิศักดิ์ตรี สมชัยยา 2.นายพิชัย ชัยฮัง) pattara kantakhu
321 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1502/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวศิริภรณ์ ธรรมสรางกูร 2.นางสาวศุภาวรรณ ประถมอินทร์) pattara kantakhu
322 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1501/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายกฤษกร ภูถาดลาย) pattara kantakhu
323 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1500/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 2 ราย 1.นายชัยพิชิต วิทยาพาสุข 2.นายคณาพจน์ มาเทพ) pattara kantakhu
324 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1507/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัสดุ Administrator
325 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1506/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล Administrator
326 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1503/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางจันทิมา ชูนุช) Administrator
327 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1511/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (จำนวน 2 ราย 1.นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข 2.นายสุชาติ เจริญศรี) บุรินทร์
328 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1492/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 3 ราย 1.นางสาวชณเกตุ แผ่วงค์ 2.นางสาวอภิษฎา อรัญพูล 3.นายธรรมนูญ บุญจอง) pattara kantakhu
329 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1491/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 1 ราย นางสาวธิดาพร ลาดสลุง) pattara kantakhu
330 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1490/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นายศิริวัฒน์ สีทอง) pattara kantakhu
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 11 จาก 224
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา