Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
5341 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 108/2557 เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล (จำนวน 1 ราย นายวิชา บุญครอบ)
5342 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 124/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายชัยวัฒน์ บุญเพชร)
5343 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 122/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 6 ราย)
5344 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 121/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายสมพร เหม่งเวหา)
5345 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 120/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (1.น.ส.ธนกร จาตะวงษ์ 2.นางวลัยภรณ์ ปรีชาสุนทรรัตน์)
5346 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 119 /2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (1.นายสุวรรณ มณีกนกสกุล 2.นายชุมพล พูลสิน)
5347 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 116/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายณรงค์ คชวงษ์)
5348 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 115/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวลัดดา วรการพินิจ)
5349 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 114/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายธรรมนูญ สงวนสัจวาจา)
5350 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 113/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายชุมลาภ เตชะเสน)
5351 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 112/1/2557 เรื่อง รับโอนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (จำนวน 1 ราย นายสัมพันธ์ มาถนอม)
5352 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 112/2557 เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล (จำนวน 1 ราย นายเอกชัย ประทุมวี)
5353 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 111/2557 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนตำบล (นายทวีศักดิ์ ภิรมย์)
5354 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 110/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวณัฐชยา ศรีพิไล)
5355 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 109/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวรัตนา มหาวรรณ์)
5356 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 107/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายพงษ์ชัย ล้ำเลิศ)
5357 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 106/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายโชติกรวิชช์ ทวีศักดิ์ทินโชติ)
5358 คำสังกรมชลประทาน ที่ ข 105/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายภาคภูมิ แก้วคุณเมือง)
5359 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 104/2557 เรื่องให้ข้าราชกาารรักษาการในตำแหน่ง (นายชาญวิทย์ กัณหะยุวะ)
5360 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 103/2557 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายประยุทธิ์ สอิ้งทอง)
5361 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 101/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายอาทร สุทธิกาญจน์ 2.นายชุมลาภ เตชะเสน)
5362 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 102/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายกฤช กลมกล่อม)
5363 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 99/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายพิสิฐ เปี่ยมจิตร์)
5364 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 100/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นายประสงค์ ผ่องสวัสดิ์ 2.นายรุ่งธรรม บ่อเกิด 3.นายสิทธิพงษ์ กระทอง 4.นายจักรี ยิ่งเจริญ)
5365 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 93/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางจุไรรัตน์ แก้วแปงเขียว)
5366 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 92/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายทำนพ แจ้งจิตร 2.นายณรงค์ วัฒนพันธ์)
5367 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 91/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอดิศร จำปาทอง)
5368 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 89/2557 เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายดุสิทธิ์ ศิริมงคลยิ่ง 2.นายประภาส คำพิชชู)
5369 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 90/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายเพชร กล่อมเกลี้ยง)
5370 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 87/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 21 ราย 1.นายสำเริง เณรยอด - 21.นายสมพงษ์ ชุมนุมพร)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 179 จาก 210
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา