Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
5341 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 959/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายณรงค์ชัย เครือประสิทธิ์)
5342 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 953/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายปรีดา แสงวัณณ์ 2.นายเฉลิมเกียรติ อินทกนก)
5343 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 948/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย 1.นายยรรยงค์ เหล่างาม 2.นายอโนทัย จันทร์พูล)
5344 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 945/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นางฐิตาภา ทุมวงษา)
5345 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 944/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเสน่ห์ มาลัย)
5346 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 936/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายเทอดธรรม วงศ์กาฬสินธุ์)
5347 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 934/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายนพดล ภูมิวิเศษ 2.นายวรวุฒิ อุตสาหพานิช)
5348 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 933/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย 1.นายสิทธิโชค พิรุณรัตน์ 2.นายบรรจบ ปันเต๋)
5349 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 924/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 3 ราย นายสมหมาย ม่วงใหม นายสมเดช ศรีวิเชียร นายสมจิต อำนาจศาล)
5350 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 911/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายมานัส กองแก้ว )
5351 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 910/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสุชาติ อรรถเวชวิมล)
5352 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 897/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
5353 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 905/2556 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน
5354 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 901/2556 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน
5355 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 904/2556 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน
5356 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 903/2556 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน
5357 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 902/2556 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน
5358 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 891/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวสันต์ ยิ้มแย้ม)
5359 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 863/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายเทพนิมิต สิงหพันธ์ 2.นายตรีภพ เกื้อเม่ง)
5360 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 868/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายบดินทร์ คันทะประเทพ)
5361 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 858/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นายแสนศักดิ์ จันทร์ณรงค์ 2.นายทัศน์พล คดจำปา 3.นายคณิต ธารานุกูล)
5362 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 857/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายสิริวัฒน์ ปานดำ )
5363 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 855/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวนันทนา เพ็งคำ)
5364 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 852/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายสุรชัย วีระจิตรเสริมชัย)
5365 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 850/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสุรชัย วีระจิตรเสริมชัย)
5366 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 698/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายสุเมธ พัฒน์ช่วย 2.จ่าสิบเอกสุรชัย ปัญญสุทธิ์)
5367 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 841/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 5 ราย 1.นายพิเชษฐ์ เจียรวิภา 2.นายนัทธี นุ่มมาก 3.นายวสันต์ โพธิ์ศรี 4.นายสุกิจ ไชยศิริ 5.นายวศวรรธน์ นาคนวล)
5368 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 840/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอุดล วาทยานนท์)
5369 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 838/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายเอนก ก้านสังวอน 2.นายสุทธิพงษ์ กุลานุพงศ์)
5370 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 824/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายเอนก ก้านสังวอน 2.นายมงคล เดชมหามงคล)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 179 จาก 200
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา