Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
5341 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 991/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ 2.นายวิเชียร ยางงาม 3.นายอโณทัย ศรีเจริญ)
5342 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 990/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายวิจิตร ลิมปกรณ์กุล 2.นายชัยฤกษ์ ชัยสวัสดิ์)
5343 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 989/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายวงศ์พันธ์ วงศ์สมุทร 2.นายสิทธิชัย สาลีพันธ์)
5344 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 988/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอภิชาติ วัฒนาอุดมชัย)
5345 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 987/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นายประเสริฐ เล็กรุ่งเรืองกิจ 2.นายวิทยา วรดิษฐ์ 3.นายชัยรัตน์ ชัยสวัสดิ์)
5346 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 986/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นางเบ็ญจมาศ วิไลวงษ์ 2.นายวุฒิพงศ์ ปัณฑุกำพล)
5347 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 985/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นางสุนทรี ใหญ่สว่าง 2.นางสาวศิริวรรณ ศรีประศาสตร์ 3.นางธนินี อดุลกิตติพร)
5348 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 983/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน1 ราย นายสุชาติ หาญชนะชัยกูล)
5349 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 934/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต)
5350 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 929/2555 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางสุดธิดา เปลี่ยนคารมย์ ธนทรัพย์สิน)
5351 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 938/2555 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (จำนวน 1 ราย นายภาณุกิจ ดิษพึ่ง)
5352 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 937/2555 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (จำนวน 1 ราย นายนิยม ศฤงคาร)
5353 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 926/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายณพงศ์ วิเวก)
5354 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 928/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 2 ราย 1.นางกฤษณา กลิ่นดาว 2.นางอรวรรณ สุดชูเกียรติ)
5355 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 927/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายเอกจิต ไตรภาควาสิน)
5356 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 922/2555 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
5357 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 924/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอานนท์ อินทรประสาท)
5358 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 923/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายณภัทร ขันทะเนตร์)
5359 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 920/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายเขตรัฐ จันทรา 2.นายมนตรี ซึมรัมย์)
5360 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 919/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.ว่าที่ ร.ต.สิทธิการ ธิติทรัพย์อุดม 2.นายดุษฎี พรพระแก้ว)
5361 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 913/2555 เรื่อง การยุบเลิกตำแหน่ง (5 ตำแหน่ง)
5362 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 912/2555 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง (17 ตำแหน่ง)
5363 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 911/2555 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง (5 ตำแหน่ง)
5364 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 910/2555 เรื่อง การยุบเลิกตำแหน่ง (29 ตำแหน่ง)
5365 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 909/2555 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง (17 ตำแหน่ง)
5366 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข904/2555 เรื่อง การยุบเลิกตำแหน่ง
5367 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข903/2555 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง
5368 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 893/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 2 ราย 1.นายจารึก สินธุรัตน์ 2.นายศุภชัย เม่งพัด)
5369 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 891/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (นายณัฐพล ชูชีพ)
5370 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 890/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นางสาวปราณี ศรีวงษ์)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 179 จาก 188
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา