Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
5341 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ข 92/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 32 ราย 1.นายวีรวุฒิ เฉวียงวาศ - 32.นายสัมภาษณ์ ตระกูลอภิสิทธิ์)
5342 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 91/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 38 ราย 1.นายกิติพร ฉวีสุข - 38.นายภาคภูมิ อิงคปรัชญากุล)
5343 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 84/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 6 ราย 1.นายธรรมนิตย์ คงทน - 6.นางกมลพร เบ็ญจมาศ)
5344 คำสั่งกรมชลประทน ที่ ข 83/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายมงคล ทองจีน)
5345 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 70/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์)
5346 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 72/2555 เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน (จำนวน 1 ราย นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์)
5347 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 71/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์)
5348 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 71/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย 1.นายชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์ 2.นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์)
5349 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 65/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 737 ราย 1.นายสมยศ ศรีไพโรจน์ - 737.นายสำรวล พัฒนพงศ์)
5350 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 63/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 5 ราย 1.น.ส.อัจฉรา ชุมวงศ์ - 5.นายวศิน ลีลาชินาเวศ)
5351 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 55/2555 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายบุญชัย ศุภกิจจงเจริญ)
5352 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 55/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายไสว เสถียรพิทักษ์)
5353 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 45/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 11 ราย 1.นางอัมพร ศรีสมานุวัตร - 11.นายพิเชษฐ ภัคพยัต)
5354 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 44/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 6 ราย 1.นายสมเดช ภู่ทิม - 6.นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ)
5355 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 43/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 10 ราย 1.นายสมเดช ภู่ทิม - 10.นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ)
5356 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 40/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์)
5357 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 37/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 16 ราย 1. นายกตัญญู ใจชื้น - 16. นายกฤชปภพ ชุมช่วย)
5358 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 29/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายอุดม ทิพย์เดโช)
5359 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 28/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายศรายุธ พันธุ์บุญ)
5360 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 20/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง
5361 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 19/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสรรัตน์ ปวริญญานนท์)
5362 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 18/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย น.ส.อนิญชนา ชัยยะวิริยะ)
5363 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 24/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1. นายพีระพงศ์ ลิมปนาธร - 4. นายชูชาติ ศุภวรรธนางกูร)
5364 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 23/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นายพิสิษฐ์ พิบูลย์ศิริ - 4. นายประเสริฐ มหากิจ)
5365 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 16/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายพิมาย จันทะชิต)
5366 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 155/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นางสุปาณี วินโกมินทร์ 2.นายชูศักดิ์ สุทธิ)
5367 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 6/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายสงวน กันทะวงศ์ 2.นายสมชาย อิ่มอยู่)
5368 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 304/2555 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง (จำนวน 1 ตำแหน่ง)
5369 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 311/2555 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง (จำนวน 7 ตำแหน่ง)
5370 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 312/2555 เรื่อง การยุบเลิกตำแหน่ง (จำนวน 1 ตำแหน่ง)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 179 จาก 179
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา