Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
5341 คำสังกรมชลประทาน ที่ ข 641/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย ว่าที่ ร.ต.สิทธิการ ธิติทรัพย์อุดม) Administrator
5342 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 636/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย ว่าที่ร้อยตรีฐาปกรณ์ ชูจันทร์) Administrator
5343 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 591/2557 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนตำบล (นายธนบดี โชติช่วง) Administrator
5344 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 635/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวกรณัฏฐ์ เมฆชัย) Administrator
5345 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 628/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย 1.นางสุนีย์ ชาติเชื้อ 2.นางนภกร หอมเกษร) Administrator
5346 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 627/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นางสุนีย์ ชาติเชื้อ 2.นางนภกร หอมเกษร) Administrator
5347 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 626/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 9 ราย) Administrator
5348 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 624/2557 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวการะเกด จิอู๋) Administrator
5349 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 623/2557 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวปริษา รุ่งอนาวิล) Administrator
5350 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 621/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสนทยา สุตราม) Administrator
5351 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 620/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวปาจรีย์ สิงห์โต) Administrator
5352 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 614/2557 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายวิพจน์ วังสีหา) Administrator
5353 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 618/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอนุสรณ์ สุทธิวัฒน์) Administrator
5354 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 617/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นายฉัตรชัย อากาศโสภา 2.นายพาโชค จันนา) Administrator
5355 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 616/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอัมพร หมัดแสละ) Administrator
5356 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 615/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายก้องโชค แซ่เตียว) Administrator
5357 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 613/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวกวินตรา ฤทธิ์เจริญ) Administrator
5358 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 609/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวชลดา ไกรพินิจ) Administrator
5359 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 608/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวรัชนี เหี้ยมหาญ 2.นางรัชณีวรรณ ดีใจ) Administrator
5360 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 607/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายชลิต วงษ์ธรรม) Administrator
5361 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 606/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานท่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวจิราวดี จิระโพธิ์) Administrator
5362 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 605/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวขวัญภิรมย์ บรรจงปรุ) Administrator
5363 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 604/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวภัทรภร สุนทรพัชร 2.นางสาววรรณา แจ่มจำรัส) Administrator
5364 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 603/2557 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางจุฑารัตน์ สิงหโยธิน) Administrator
5365 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 601/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายโฆสิต ล้อศิริรัตน์) Administrator
5366 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 600/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวกันย์สินี ชูชีพพันธพงษ์) Administrator
5367 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 592/2557 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางสายทิพย์เนตร ผัดวัง) Administrator
5368 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 590/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายชัชชัย เพชรอักษร) Administrator
5369 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 589/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายทรงศักดิ์ เสาวัง) Administrator
5370 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 585/2557 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายภีมปภพ ศิริปัญโญ) Administrator
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 179 จาก 219
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา