Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
5461 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1230/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางอัชราภรณ์ โชคสกุลชัยพันธ์)
5462 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1229/2556 เรื่องย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายทรงวิทย์ เหลืองอ่อน 2.นายการุณ แปลงรัตน์)
5463 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1227/2556 เรื่อง แต่งตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจเร่งรัดการระบายน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีลงสู่แม่น้ำบางปะกง
5464 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1222/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายไพรัตน์ ทับประเสริฐ)
5465 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1216/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายอนุชา ยังตรง)
5466 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1215/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายอภิชาติ วัฒนาอุดมชัย)
5467 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1226/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย 1.นายสุรชัย จิวะสุรัตน์ 2.นายบรรยงค์ เหล่างาม)
5468 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1213/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 10 ราย)
5469 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1212/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 9 ราย)
5470 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1204/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นางสุพิญดา วัฒนาการ 2.นายชัยวุฒิ วัฒนาการ)
5471 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1210/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (จำนวน 2 ราย 1.นายสุนทร คำศรีเมือง 2.นายวีรวัฒน์ คำจันทร์)
5472 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1209/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายพิชญพงศ์ กองศรีรักษ์)
5473 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1211/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายนิติพงษ์ ผลชู)
5474 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1195/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายอานนท์ ยิ้มแก้ว)
5475 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1194/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นายอานนท์ ยิ้มแก้ว 2.นางสาวกาญจนา ชายเกลี้ยง 3.นายศุภมิตร วงศ์ทวีทอง)
5476 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1189/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายธีรวัฒน์ ธรรมนิยม 2.นายเฉลิมพล ทองน้อย)
5477 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1168/2556 เรื่องย้ายข้าราชการ (จำนวน 9 ราย)
5478 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1159/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายเลิศพันธ์ สุขยิรัญ )
5479 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1158/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายทรงศักดิ์ ทรงประกอบ)
5480 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1163/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 15 ราย)
5481 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1161/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 53 ราย)
5482 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1156/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย 1.นายธีฆเนศ เหมืองหม้อ 2.นายมนตรี ธนสุคนธ์)
5483 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1147/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 3 ราย 1.นายมงคล เดชมหามงคล 2.นายเอนก ก้านสังวอน 3.นายสุทธิพงษ์ กุลานุพงศ์)
5484 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1145/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายกฤษฎา แดงสีพลอย)
5485 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1144/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายธาราดล จันฤาแสน)
5486 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1120/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 6 ราย)
5487 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1118/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 24 ราย)
5488 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1115/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 1-14 (ระบุชื่อโครงการ) สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่)
5489 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1114/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางวิไลลักษณ์ วันทอง)
5490 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1107/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย จ.ส.ต.จรัญ ขวัญชุม )
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 183 จาก 206
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา