Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
5461 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1408/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นางสาวฐิติรัตน์ ภาติกร 2.นางสาวนันดา ศิรินุวัฒน์ 3.นางพัชรี สหัสสานนท์ 4.นางสาวมุกดา พูนประสาทศิลป์)
5462 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1406/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายทวี ไวเรืองศิริพงศ์)
5463 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1399/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายจักรกริช นาควิโรจน์)
5464 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1394/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายไพเจน มากสุวรรณ์)
5465 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1382/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายเจริญชัย ทรัพย์สุข)
5466 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1380/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย น.ส.ภรณิพา เทพมณี)
5467 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1377/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวไตรทิพย์ มณีโชติ)
5468 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1378/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นางสุปาณี วินโกมินทร์ 2.นางประไพ กลิ่นขจร)
5469 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1360/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายสมคิด ทิวงค์ชาย)
5470 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1361/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายณรงค์ วัฒนพงษ์ 2.นายสุรเชษฐ์ รงคพรรณ์)
5471 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1354/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายธนิสร์ ส้มเกลี้ยงเจริญ)
5472 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1345/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวฉวีวรรณ สุดจิตร)
5473 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1343/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นายสันติ บุญศรี 2.นายพะลิน สุทธิบุตร 3.นายชัยวัฒน์ ลือเดช)
5474 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1324/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวฐิติมา แย้มเยื้อน 2.นายขจร คำนึงเนตร)
5475 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1327/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นายชาญวิชญ์ แฮนเกตุ 2.นายสง่า คำศรี 3.นายสรายุ วงศ์ชาชม)
5476 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1319/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายชูศักดิ์ สุทธิ 2.นายชลัม นิลพันธ์)
5477 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1306/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 10 ราย)
5478 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1314/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 5 ราย 1.นายบรรยงค์ เหล่างาม 2.นายเทพพงษ์ ตรีเนตร 3.นายพรชัย แสงอังศุมาลี 4.นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร 5.นายประดิษฐ์ กลิ่มจิตร)
5479 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1313/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่(จำนวน 1 ราย นายพีรสิชฌ์ อนันต์วณิชย์ชา)
5480 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1307/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายพิชัย สุวรรณโคตร)
5481 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1305/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 8 ราย)
5482 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1295/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายรัฐพันธุ์ รัตนบรรพต)
5483 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1305/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 8 ราย)
5484 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1300/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นายณรงค์ วัฒนพันธ์ 2.นายกัมพล อุดมวิทย์ 3.นายทศพล บัวผัน 4.นายลิขิต ศรีเรือง)
5485 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1299/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายอรรถวิทย์ นาควัชระ 2.นายฤทธี พรหมวิจิตร์)
5486 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1298/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นายกฤษณ์ วิไลกิจ 2.นายพงศกร อุตตนางกูร 3.นายปรีชาวิชญ์ นาคทั่ง 4.นายชัยรัตน์ เหมือนพลอย)
5487 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1284/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายนพดล สินธุบุญ)
5488 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1288/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายดิลกยศ ปานะดิษฐ์)
5489 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1274/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายนิพัฒน์ ยังรอด)
5490 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1289/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางอรทัย ธรรมศิริ)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 183 จาก 196
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา