Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
5461 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 95/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายศานติพงษ์ เดือนศิริรัตน์)
5462 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 93/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายถิรยุต ศรีเทพ)
5463 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 96/2555 เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในกรมชลประทาน จำนวน 5 หน่วยงาน
5464 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ข 92/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 32 ราย 1.นายวีรวุฒิ เฉวียงวาศ - 32.นายสัมภาษณ์ ตระกูลอภิสิทธิ์)
5465 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 91/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 38 ราย 1.นายกิติพร ฉวีสุข - 38.นายภาคภูมิ อิงคปรัชญากุล)
5466 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 84/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 6 ราย 1.นายธรรมนิตย์ คงทน - 6.นางกมลพร เบ็ญจมาศ)
5467 คำสั่งกรมชลประทน ที่ ข 83/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายมงคล ทองจีน)
5468 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 70/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์)
5469 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 72/2555 เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน (จำนวน 1 ราย นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์)
5470 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 71/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์)
5471 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 71/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย 1.นายชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์ 2.นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์)
5472 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 65/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 737 ราย 1.นายสมยศ ศรีไพโรจน์ - 737.นายสำรวล พัฒนพงศ์)
5473 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 63/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 5 ราย 1.น.ส.อัจฉรา ชุมวงศ์ - 5.นายวศิน ลีลาชินาเวศ)
5474 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 55/2555 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายบุญชัย ศุภกิจจงเจริญ)
5475 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 55/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายไสว เสถียรพิทักษ์)
5476 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 45/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 11 ราย 1.นางอัมพร ศรีสมานุวัตร - 11.นายพิเชษฐ ภัคพยัต)
5477 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 44/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 6 ราย 1.นายสมเดช ภู่ทิม - 6.นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ)
5478 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 43/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 10 ราย 1.นายสมเดช ภู่ทิม - 10.นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ)
5479 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 40/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์)
5480 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 37/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 16 ราย 1. นายกตัญญู ใจชื้น - 16. นายกฤชปภพ ชุมช่วย)
5481 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 29/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายอุดม ทิพย์เดโช)
5482 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 28/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายศรายุธ พันธุ์บุญ)
5483 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 20/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง
5484 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 19/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสรรัตน์ ปวริญญานนท์)
5485 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 18/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย น.ส.อนิญชนา ชัยยะวิริยะ)
5486 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 24/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1. นายพีระพงศ์ ลิมปนาธร - 4. นายชูชาติ ศุภวรรธนางกูร)
5487 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 23/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นายพิสิษฐ์ พิบูลย์ศิริ - 4. นายประเสริฐ มหากิจ)
5488 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 16/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายพิมาย จันทะชิต)
5489 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 155/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นางสุปาณี วินโกมินทร์ 2.นายชูศักดิ์ สุทธิ)
5490 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 6/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายสงวน กันทะวงศ์ 2.นายสมชาย อิ่มอยู่)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 181 182 183 184 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 183 จาก 184
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา