Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
5461 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 112/1/2557 เรื่อง รับโอนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (จำนวน 1 ราย นายสัมพันธ์ มาถนอม)
5462 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 112/2557 เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล (จำนวน 1 ราย นายเอกชัย ประทุมวี)
5463 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 111/2557 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนตำบล (นายทวีศักดิ์ ภิรมย์)
5464 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 110/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวณัฐชยา ศรีพิไล)
5465 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 109/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวรัตนา มหาวรรณ์)
5466 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 107/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายพงษ์ชัย ล้ำเลิศ)
5467 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 106/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายโชติกรวิชช์ ทวีศักดิ์ทินโชติ)
5468 คำสังกรมชลประทาน ที่ ข 105/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายภาคภูมิ แก้วคุณเมือง)
5469 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 104/2557 เรื่องให้ข้าราชกาารรักษาการในตำแหน่ง (นายชาญวิทย์ กัณหะยุวะ)
5470 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 103/2557 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายประยุทธิ์ สอิ้งทอง)
5471 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 101/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายอาทร สุทธิกาญจน์ 2.นายชุมลาภ เตชะเสน)
5472 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 102/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายกฤช กลมกล่อม)
5473 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 99/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายพิสิฐ เปี่ยมจิตร์)
5474 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 100/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นายประสงค์ ผ่องสวัสดิ์ 2.นายรุ่งธรรม บ่อเกิด 3.นายสิทธิพงษ์ กระทอง 4.นายจักรี ยิ่งเจริญ)
5475 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 93/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางจุไรรัตน์ แก้วแปงเขียว)
5476 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 92/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายทำนพ แจ้งจิตร 2.นายณรงค์ วัฒนพันธ์)
5477 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 91/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอดิศร จำปาทอง)
5478 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 89/2557 เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายดุสิทธิ์ ศิริมงคลยิ่ง 2.นายประภาส คำพิชชู)
5479 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 90/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายเพชร กล่อมเกลี้ยง)
5480 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 87/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 21 ราย 1.นายสำเริง เณรยอด - 21.นายสมพงษ์ ชุมนุมพร)
5481 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 85/2557 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายสุรศักดิ์ เจริญชัยชนะ)
5482 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 84/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายธรรมวัฒน์ การุณธนกุล)
5483 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 83/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสมคิด ศิริรูป)
5484 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 87/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 21 ราย)
5485 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 86/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายจักราวุธ สุนทรวิภาต 2.นายสุนัย กล่ำมอญ)
5486 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 88/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายชาคริต รองสวัสดิ์)
5487 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 82/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสายชล เกตุเพชร)
5488 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 81/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายอรรถพร ปัญญาโฉม)
5489 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 80/2557 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 3 ราย 1.นายสุรัตชัย ชูสุข 2.นายอนุชิต ตะภา 3.นางสาวสุภัสรา ปิงอินถา)
5490 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 79/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาววริยานันท์ หารกา)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 183 จาก 214
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา