Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
61 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1076/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายจักรพงษ์ เกษทองมา)
62 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1073/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย)
63 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1075/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายดิศชาต เจนนุวัตร)
64 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1074/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นายอุทัยวุฒิ ชำนาญแก้ว 2.นายราชพล หิรัญรักษ์ 3.นายธวัชชัย ไตรวารี)
65 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1072/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเด็ด เพ็ญแสง)
66 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1071/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวอารีรัตน์ อนุชน)
67 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1068/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นายธีรโชติ ทองศรี)
68 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1069/2561 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 4 ราย 1.นางสาวจารุวรรณ พวงรอด 2.นางสาวประภัสสร ก๋งแก้ว 3.นางสาวปิยะชนก อิสโร 4.นายกิตติธร ศุภธรรมกิจ)
69 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1067/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวศิริพร ทวีเดช)
70 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1066/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวรเทพ วัฒนวิเชียร)
71 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1065/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายทรงสิทธิ์ สุขพานิช 2.นายพิเชษฐ ปิ่นแก้ว)
72 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1062/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเกียรติศักดิ์ กองชีพ)
73 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1061/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นางอรอุมา นิกรพิพัฒน์ 2.นางสาวปริษา รุ่งอนาวิล)
74 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1060/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายนิติพัฒน์ บุญช่วยเรืองชัย)
75 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1059/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสมคิด ทิวงค์ชาย)
76 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1057/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางสาวเทวิกา ชัยจิระโชติ)
77 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1056/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวพวงวรรณ์ นาคงาม 2.นางสาวพรเพ็ญ เพชรรุ่ง)
78 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1055/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายพงศ์ภัทร สิทธิ์บูรณานนท์)
79 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1051/4/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 14 ราย)
80 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1051/3/2561 เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เป็นการภายใน)
81 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 77/2/2561 เรื่อง การแบ่งงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เป็นการภายใน)
82 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1051/2/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 14 ราย)
83 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1051/1/2561 เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในส่วนประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองแผนงาน
84 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 77/1/2561 เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองแผนงาน
85 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1052/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายเอกลักษณ์ ตระกูลแก้ว)
86 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1051/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวรุจีรัตน์ ด้วงวาด)
87 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1050/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (นายกิติศักดิ์ สว่างจิตต์)
88 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1049/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 1 ราย นายภรัณยู มะลิพรม)
89 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1047/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายคงฤทธิ์ สุภักดี)
90 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1046/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายจิรภัทร สังคีรี)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 3 จาก 206
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา