Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
61 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 850/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายกฤษฎา พิทักษ์ธรรม)
62 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 848/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นายจตุพล สุริวงค์)
63 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 847/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวกัณฑสิณี แจ้งปุย 2.นางสาวนัฐชา สมตัว)
64 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 846/2561 เรื่อง เื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวเพ็ญนภา สันติปัญญากุล)
65 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 845/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายสาธิต วิเชียรกันทา)
66 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 841/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายอิมรอน วาแมดีซา)
67 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข849/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย) นายณัฐวรรธน์ ถิระวณิชยางกูล
68 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 844/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (จำนวน 1 ราย นายพิเชษฐ์ ศุภฤกษ์)
69 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 843/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายสุพรชัย ปรีชา 2.นายณัฏฐคมน์ หนูขำ)
70 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 842/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายถิรยุต ศรีสุเทพ)
71 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ข 839/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายชัชวาล อ่อนศรี)
72 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 836/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นายบุรฉัตร จันทร์ประเสริฐ 2.นายธาดา เศษขาว)
73 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 835/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายสิทธิเดช เดชชัยยะ)
74 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 834/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายสรายุทธ ยะแบน)
75 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 833/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวสุธีรา คณานิตย์)
76 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 832/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายพิภวัต หาญไพบูลย์)
77 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 831/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายวีรวัฒน์ ใจดี)
78 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 838/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 10 ราย)
79 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 830/2561 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 2 ราย 1.นายบุญสม ชลพิทักษ์วงษ์ 2.นายอุทัย เตียนพลกรัง)
80 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 829/2561 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 14 ราย)
81 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 828/2561 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายนพพล อ่อนจำปี)
82 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 827/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายสมเดช ศรีวิเชียร 2.นายสรรัตน์ ปวริญญานนท์)
83 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 826/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเจษฎาพงษ์ ทิพสิงห์)
84 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 825/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
85 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 824/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นายศริน อรัญมิตร 2.นายอนุชา สายวารี 3.นางสาวพัทธ์ทิรา คำสุข)
86 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 822/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 3 ราย 1.นายเจษฎา โลหะมาศ 2.นายสยมภู นันทะราช 3.นายณดล ทวดอาจ)
87 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 821/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวจีรวรรณ รัตถา 2.นายทยาวัต กาญจนะ)
88 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 820/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นายศักดา พิมพบุตร 2.นายราเมศ พวงพรหม 3.นายพระนาย ศรีสวัสดิ์ 4.นายเจษฎา พวงผกา)
89 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 817/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นายอุเทน ตาทา 2.นายบรรจบ ปันเต๋ 3.ว่าที่ ร.ต.วรพจน์ ดวงรกดก)
90 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 816/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งการกำหนดตำแหน่ง (จำนวน 24 ตำแหน่ง)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 3 จาก 200
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา