Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
61 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข1811/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายปภาวิน สินรัมย์) sukanya
62 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข1810/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายสมปอง ภัตรานนท์) sukanya
63 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข1809/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น (จำนวน 1 ราย นางสุพร คำทอน) sukanya
64 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข1808/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 1 ราย (นายอำนาจ อุยถาวรยิ่ง) sukanya
65 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1807/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 35 ราย) pattara kantakhu
66 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1806/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายสนทยา สุตราม 2.นายเอกลักษณ์ จันทร์นาคา) Administrator
67 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1805/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นายอัธยา มะวิญธร 2.นายวีระศักดิ์ ภูกานันท์ 3.นายเจษฎา โทศิริกุล 4.นายภาณุวัฒน์ ยิ้มศิริวัฒนะ) Administrator
68 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1804/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย) Administrator
69 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1799/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางสาวอรทัย มุทุกันต์) Administrator
70 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1797/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวกาญจนา วงค์สุวรรณ์) Administrator
71 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1794/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายเฉลิมวุฒิ คงประเสริฐ) Administrator
72 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1793/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นายอาทิตย์ ริมสกุล) Administrator
73 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1792/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย) Administrator
74 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1791/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวอำพัน สง่า 2.นางสาวสุนิษา ศรสี) Administrator
75 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1796/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 8 ราย 1.นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ 2.นายวชิร สามวัง 3.นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ 4.นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี 5.นายชัยรัตน์ ชัยสวัสดิ์ 6.นายสมพร ภู่ศิริ 7.นายธรรมนูญ อินทร์นุช 8.นายรุทร์ อิน pattara kantakhu
76 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1795/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 7 ราย 1.นายวชิร สามวัง 2.นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ 3.นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี 4.นายชัยรัตน์ ชัยสวัสดิ์ 5.นายสมพร ภู่ศิริ 6.นายธรรมนูญ อินทร์นุช 7.นายรุทร์ อินนุพัฒน์) pattara kantakhu
77 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1788/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาจากออกราชการ (จำนวน 1 ราย นางจุฬนี เชาวนปรีชา) pattara kantakhu
78 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1789/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายสาธิต นรินทร์ 2.นายประเสริฐ เล็กรุ่งเรืองกิจ) Administrator
79 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1790/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายปริญญา กำเนิดทรัพย์) Administrator
80 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1782/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นายบุญอนันต์ เดชศรี) pattara kantakhu
81 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 156/2561 เรื่อง การกำหนดอักษรยอของสถาบันพัฒนาการชลประทาน (เป็นการภายใน) Administrator
82 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1779/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายนฤนารถ มีบุญมาก) Administrator
83 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1778/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอุรินทร์ โสตรโยม) Administrator
84 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1777/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายจรัส เล้าโสภาภิรมย์ 2.นางสาวอุไรรัตน์ จงก้องเกียรติ) Administrator
85 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1776/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.ว่าที่ ร.ต.หญิง ปารัฎฐ์ กันลิกา 2.นายศักดิ์สิน แก้วหนู) Administrator
86 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1768/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายชวพล คันธวงศ์) Administrator
87 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1775/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายนพรัตน์ สกุลแพทย์) pattara kantakhu
88 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1758/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายนิติพงษ์ ผลชู) Administrator
89 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1774/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ (จำนวน 1 ตำแหน่ง นายอำนาจ ถี่ถ้วน) Administrator
90 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1773/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ออกไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการ (จำนวน 1 ราย นายอัมพร ใจดี) Administrator
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 3 จาก 222
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา