คำสั่งกรมชลประทาน

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
61 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 36/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นางปริศนา รุ่มนุ่ม 2.นางสาวศศภัทร ภานุศรี) Administrator
62 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 32/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางชุติมาศ น่วมอินทร์) Administrator
63 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 31/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายธนฤทธิ์ แสงกระจุย) Administrator
64 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 30/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวสุภารัตน์ เพ็งสมยา) Administrator
65 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 29/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวพรชนก สุวรรณพิบูลย์) Administrator
66 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 27/2562 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายจิตะพล รอดพลอย) pattara kantakhu
67 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 20/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายณัฐพล โพธิ์คลี่ 2.นายธวัชชัย บรรเทา) Administrator
68 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 17/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 5 ราย) Administrator
69 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 16/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสุภาภรณ์ สุขเกษม) Administrator
70 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 15/2562 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวสุดารัตน์ ทานันไชย 2.นางสาวจารีย์พร บุ้นเสา) Administrator
71 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 14/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวปฐมรัตน แสงหิรัญ) Administrator
72 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 13/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายฐากร ทวีผล) Administrator
73 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 12/2562 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวชนาภัทร วัลลีลา 2.นางสาวพัชราภรณ์ เกิดสิน) Administrator
74 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 11/2562 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นางสาวศิริวรรณ ทวีศักดิ์) Administrator
75 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 10/2562 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางนินะ แวหะมะ) Administrator
76 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 9/2562 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายไพบูลย์ ดวงสัมพันธ์) Administrator
77 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 7/2562 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายนันทพงษ์ โภคาพานิชย์) Administrator
78 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 4/2562 เรื่องย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางพนิตนาฎ ศรีวารินทร์) sukanya
79 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 2/2562 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางนิลาวัลย์ ทรงเดชะ) sukanya
80 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสุพร คำทอน) sukanya
81 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1851/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายสวัสดิ์ หาญกุดตุ้ม 2.นายสุนทร คำศรีเมือง) Administrator
82 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1849/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวรัชนพ รุ่งตั้งสกุล) Administrator
83 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1848/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายนันทกร วันโสภา) Administrator
84 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1850/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายไพฑูรย์ กุลไทย) sukanya
85 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1842/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาจากออกราชการ (จำนวน 1 ราย นายชวการ เฉลิมสถาน) pattara kantakhu
86 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1841/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาจากออกราชการ (จำนวน 1 ราย นางพัชนี ชาญชาครสวัสดิ์) pattara kantakhu
87 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1843/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายศิววุธ สงสุทธิต) pattara kantakhu
88 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1845/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวจุฑามาศ ขันทแพทย์ 2.นางสาวปพิชญา กลิ่นจิตโต) pattara kantakhu
89 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1844/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 2 ราย 1.นายวีระพงษ์ โพธิ์อาศัย 2.นายจักริน รุ่งเรือง) pattara kantakhu
90 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1837/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 10 ราย) บุรินทร์
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 3 จาก 224
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา