Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
61 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 345/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายเดชา เจริญรุ่ง)
62 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 344/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายปิยะพงศ์ พูลจันทร์)
63 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 343/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายวชิรวิทย์ กันกา)
64 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 342/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายณัชพล กาบยุบล)
65 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 341/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายนนทวัฒน์ เข็มเงิน)
66 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 340/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายวิธวัฒน์ อุตมกูล)
67 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 339/2561 เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
68 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 338/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายไพโรจน์ เตชะเจริญสุขจีระ)
69 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 337/2561 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง (จำนวน 1 ตำแหน่ง)
70 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 336/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายจิรพันธ์ กลิ่นชื่น)
71 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 333/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางประภัสศิณี โพธิ์สุวรรณ)
72 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 335/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายทรงวุฒิ จันทร์ทรง)
73 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 334/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (จำนวน 1 ราย นายพิษณุ รัตนปริคณน์ )
74 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 332/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นายพิชญพงศ์ กองศรีรักษ์ 2.นายพรารัชต์ ลัทธะโล 3.นายศักดา พิมพบุตร )
75 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 330/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวีระพงษ์ บุญหวาน)
76 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 329/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายกิตติ ศรีเจริญ 2.นายนิธิเดช มากเกตุ)
77 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 298/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (นายธเนศ บุญสุข)
78 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 327/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นายสมชายธนินทร์ พ่วงสุวรรณ 2.นายชานนท์ เสือพิทักษ์ 3.นายอุดมพร ผาสุข 4.นายรวินท์ กลิ่นศรีสุข)
79 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 323/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายจิรยุทธ รักบุญ)
80 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 322/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.สิบเอก นิติพัฒน์ กองแก้ว 2.นายกิตติศักดิ์ กองสวรรค์ 3.นายทวีศักดิ์ เพ็ชรนก)
81 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 321/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ (จำนวน 12 ราย)
82 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 320/2561 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง (จำนวน 12 ตำแหน่ง)
83 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 317/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 4 ราย 1.นางอ้อยทิพย์ แก้วเกตุ 2. นางสาวอัจฉรา พุฒิมา 3. นางสาวแก้วตา พะนิจรัมย์ 4. นางสาวปณิชา ศิวิไล)
84 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 318/2561 เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งและการเปลี่ยนด้านความเชี่ยวชาญ (จำนวน 1 ตำแหน่ง)
85 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 316/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวรัดใจ รัตนบริบูรณ์ลาภ)
86 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 315/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวประภัสสร คุ้มตระกูล)
87 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 314/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวสุพรรณ์ บุตะเคียน)
88 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 312/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายกมล พรหมเสนา)
89 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 311/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายอรงกตณ์ ยอดศิลป์)
90 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 310/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นายจักรกริช ปิยจันทร์ 2.นายธนัญชัยวุฒิ บุรีแก้ว )
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 3 จาก 188
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา