Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
61 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1442/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นายวีระยุทธ พันธุ์สง่า 2.นายธวัชชัย กาอุทัย)
62 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1441/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวกิตติยา ใจงาม)
63 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1440/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายจตุรงค์ บุญวงศ์)
64 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1439/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาจากออกราชการ (จำนวน 1 ราย นายสุรศักดิ์ สถิตย์ที่)
65 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1438/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นายฐิติวัชร จิตรดา)
66 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1437/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายกัมปนาท ขวัญศิริกุล)
67 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1436/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 15 ราย)
68 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1435/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 39 ราย)
69 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1433/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 12 ราย)
70 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1431/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายณัฐพงศ์ พิศบุญ)
71 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1421/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นายครณพัชน์ อุดมสินค้า 2.นายกฤษณ์ วรสุทธิพิศิษฏ์ 3.นายภูมิพัฒน์ รัตนภาค)
72 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1420/2561 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง (จำนวน 3 ตำแหน่ง)
73 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1419/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายพิชัย อรุณรัตนาเทวัญ)
74 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1418/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายสัมพันธ์ เจริญพันธุ์)
75 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1417/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น (จำนวน 1 ราย นายสมหมาย พัทพงศ์)
76 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1416/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายปกรณ์ สุตสุนทร)
77 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1415/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายชัยณรงค์ สิงห์ยะบุศย์)
78 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1414/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 5 ราย 1.นางอาทิตยา ศรีทองแท้ 2.นายนิวัฒน์ โชติชื่น 3.นางพนิตนาฎ ศรีวารินทร์ 4.นางตวงพร กาบแก้ว 5.นางสาวพิไลลักษณ์ นันทเสนา)
79 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1413/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางทิฆัมพร ทาทอง)
80 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1412/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวพชรวรรณ วนพฤกษ์ 2.นายเฉลิมศักดิ์ ทองโอ)
81 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1411/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นายกิตติพงษ์ โสภา)
82 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1409/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายณัฐพล วุฒิจันทร์)
83 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1408/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นางสาวสมคิด นิธิเกียรติชัย)
84 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1407/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางนันทา อุปมาก)
85 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1405/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นายอภิวัฒน์ พันธะแสง)
86 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1404/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวณัฐพร มหาวรรณ)
87 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1403/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นายคมกริช ฉายศรี)
88 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1389/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 6 ราย)
89 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1394/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายธรรมรัตน์ เหลาคม)
90 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1393/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายปกครอง สุดใจนาค)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 3 จาก 214
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา