Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
61 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 2020/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายภาณุพงศ์ สุขศรี)
62 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 2019/2560 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย)
63 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 2017/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 78 ราย)
64 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 2013/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางสาวนิภาพร ภาคีพันธ์)
65 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 2011/2560 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นายธนะพัฒน์ พีรตันติวิชญ์)
66 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 2010/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาววันนิสา แก้วแดง)
67 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 2009/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวนันท์นภัส สินสุข)
68 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 2015/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายวสันต์ วชิรธรรมโรจน์ 2.นายณัฐพิสิษฐ์ อ่อนสำลี)
69 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 2008/2560 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย ว่าที่ร้อยตรี เกรียงไกร อุณาสิงห์)
70 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 2006/2560 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายสุริยัน ทองบุญ)
71 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1983/2560 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวหนึ่งฤทัย สุวรรณไชยรบ)
72 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 2005/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวกชพร ดวงจำปา)
73 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 2004/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 7 ราย)
74 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 2003/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 5 ราย 1.นายชัยรัตน์ ชัยสวัสดิ์ 2.นายสมศักดิ์ อุดมศิลป์ 3.นายสมศักดิ์ วิวิธเกยูรวงศ์ 4.นางทิฆัมพร ทาทอง 5.นางสาวสาริณี แก้วผลึก)
75 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 2002/2560 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นายพงศ์ภัทร สิทธิ์บูรณานนท์ (นุสี))
76 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 2001/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางสาวจารุกัญญ์ ทรัพย์กฤตยากุล)
77 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 2000/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายอำนาจ ชานนท์เมือง)
78 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1997/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายนิเวศ วงษ์บุญมีเดช)
79 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1996/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 8 ราย )
80 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1991/2560 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายมนชล ศรีชัยกูล)
81 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1981/2560 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวแพรพรรณ สกุลช่างเสนาะ)
82 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1984/2560 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวดวงกมล พัดทอง)
83 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1989/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางมลทิรา เพชรศรี)
84 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1982/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวฉัตรณิชานนท์ เพ็งอิ่ม)
85 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1992/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายปกครอง สุดใจนาค)
86 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1993/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายปรีชา เสาร์เขียว)
87 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1985/2560 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายประสาน คำวัฒน์)
88 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1986/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายศราวุฒิ ไวทยะวิญญู 2.นายชริศ เมืองมีทรัพย์)
89 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1988/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายกิตติ ตั้นเจริญ)
90 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1987/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายทวีวัฒน์ สืบสุขมั่นสกุล)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 3 จาก 179
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา