Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
6061 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 706/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายยงยุทธ เกิดสินธ์ชัย) Administrator
6062 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 705/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 18 ราย) Administrator
6063 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 680/2556 เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ (นายจิรพงษ์ วชิรธรรมโรจน์) Administrator
6064 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 679/2556 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายณภัทร ผดุงเจริญโชติ) Administrator
6065 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 675/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายคมกริช หงษ์ทอง) Administrator
6066 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 671/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) (จำนวน 7 ราย) Administrator
6067 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 660/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายยุทธนา จิตวรานนท์) Administrator
6068 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 663/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายมานพ ลิ้มทองใบ) Administrator
6069 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 662/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายสมภาคย์ กำกัดวงษ์) Administrator
6070 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 654/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายประวัติ มงคลเนาวรัตน์) annie
6071 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 648/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 5 ราย 1.นายเกริกกรุง สุภัควนิช 2.นายสิรวิชณ์ ก่อกิฐ 3.นายนพดล ใจธรรม 4.นายฤทัย พัชรานุรักษ์ 5.นายนิรัญต์ มีชัย) annie
6072 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 641/2556 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง (นักวิชาการเกษตร) annie
6073 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 640/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 2 ราย ( 1.นายอุทัยวุฒิ ชำนาญแก้ว 2.นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ) annie
6074 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 635/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (จำนวน 3 ราย 1.นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง 2.นายตรีภพ เกื้อเม่ง 3.นายมนตรี ทองวัลย์ดี) Administrator
6075 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 631/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นายสุเทพ ฉวยศรี 2.นายพูนผล โลหิตปุระ 3.นายรุ่งบุญ จันทร์เพิ่ม) Administrator
6076 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 630/2556 เรื่อง การยุบเลิกตำแหน่ง Administrator
6077 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 629/2556 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง Administrator
6078 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 628/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง 2.นายประพนธ์ หิรัญตีรพล) Administrator
6079 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 621/2556 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา Administrator
6080 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 615/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายพูนสิน พุทธโร) Administrator
6081 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 611/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสุรชัย สองสี) Administrator
6082 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 620/2556 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง Administrator
6083 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 606/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายสุนัย กุณฑลจินดา) Administrator
6084 คำสั่งกรมชลประทน ที่ 605/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายกิตติพร ฉวีสุข) บุรินทร์
6085 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 591/2556 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวสุนทราภรณ์ ตระกูลวงศ์วัฒน์) Administrator
6086 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 575/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสุนัย กุณฑลจินดา) Administrator
6087 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 571/2556 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางประไพ กลิ่นขจร) Administrator
6088 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 565/2556 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายชัยศรี ชัชวรัตน์) Administrator
6089 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 557/2556 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายแวมามุ แวหะมะ) Administrator
6090 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 551/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายชวกร ริ้วตระกูลไพบูลย์) Administrator
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 203 จาก 222
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา