Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
6061 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1144/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายการุณ แปลงรัตน์)
6062 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1141/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวิเชียร ยางงาม)
6063 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1140/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายภิรมย์ พรหมหิตาทร)
6064 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1142/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายนพดล ผากา)
6065 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1143/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 22 ราย)
6066 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1139/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสุชาดา บุญนิตย์)
6067 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1128/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 6 ราย)
6068 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1129/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 12 ราย)
6069 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1123/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายธีร ธรรมศิริ 2.นายรุ่งโรจน์ พึ่งอ่อน)
6070 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1122/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นางสาวปัญจพร จึงดำรงค์สมสุข)
6071 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1120/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายฐิติพงษ์ หงษ์อินทร์)
6072 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1111/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 3 ราย 1.นายศุภชัย แก้วลำใย 2.นายสิโรจน์ ประคุณหังสิต 3.นายอุดมเกียรติ เกิดสม)
6073 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1107/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเทอดไทย ทรงเจริญ)
6074 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1109/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสินอุดม อุดมคณานาท)
6075 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1108/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายพูลสวัสดิ์ แก้ววิมุติ)
6076 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1104/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเจษฎา ตงศิริ)
6077 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1103/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายมงกร สมัครเขตรการ 2.นายสาธร บุญเจริญ)
6078 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1102/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายธงชัย ชูชาติพงษ์)
6079 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1083/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายวิฑูรย์ ฐิติธนภัค)
6080 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1101/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางอรญา เจริญนฤภัทร)
6081 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1100/2555 เรื่อง แต่งตั้งทีมโฆษกกรมชลประทาน
6082 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1099/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายธนา สุวัฑฒน)
6083 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1098/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวขนิษศรี ดวงท้าวเศรษฐ)
6084 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1096/2555 เรื่อง ให้ข้าราาชการรักษาการในตำแหน่ง (นายทรงพล สวยสม)
6085 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1095/2555 เรื่อง ย้ายข้้าราชการ จำนวน 2 ราย 1.นายเกียงไกร ภาคพิเศษ 2.นายทรงพล สวยสม
6086 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1093/2555 เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการแทน
6087 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1082/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นายธวัชชัย ปานเถื่อน 2.นายยงยุทธ์ กฤตยานวัช 3.นายเถลิง ศิริภิรมย์ 4.นายนคร พริ้งเพริด)
6088 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1081/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 45 ราย)
6089 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1077/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 29 ตำแหน่ง)
6090 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1076/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นางกมลพร เบ็ญจมาศ 2.นางสาวกชพร โชติช่วง)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 203 จาก 214
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา