Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

ลงนามถวายพระพร ร.10

forking-create-02-tn

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
6061 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 142/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 13 ราย 1.นายอภิชาติ มงคลวัจน์ - 13.นายวศิน ลีลาขินาเวศ)
6062 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 141/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 72 ราย 1.นายอำนาจ มหาศะรานนท์ - 72.นายวัธนพล บุญชูศรี)
6063 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 140/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเมษา ชนะจิตต์)
6064 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 132/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายสุรศักดิ์ คันธา)
6065 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 134/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายวัลลภ กรรณิการ์)
6066 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 133/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายดนัยวิทย์ สายบัณฑิต)
6067 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 131/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสุมาลา ภูปรีชา)
6068 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 127/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสมศักดิ์ ศรีจันทร์)
6069 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 108/1/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายอภิชัย ชัยสวัสดิ์ 2.นายรุ่งโรจน์ ชูทอง)
6070 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 108/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (จำนวน 2 ราย 1.นายประทีป มุ่งอุ่น 2.นายธวัชชัย ดวงศรี)
6071 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 124/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 15 ราย 1.นายชัยพงษ์ สุขยากร - 15.นายวินัย มาลัยทอง)
6072 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 122/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายสุทัศน์ ส่องแก้ว)
6073 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 121/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายธนาวุฒิ รักษ์ทอง)
6074 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 111/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายณรงค์ชัย เครือประสิทธิ์)
6075 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 107/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายสถิต โพธิ์ดี)
6076 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 120/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายทวีศักดิ์ ไชยวังราช)
6077 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 74/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นายสมวงษ์ มากโภคา 2.นายสมคิด ทรัพย์วราภรณ์ 3.นายธรรม์นพ โรจน์สัตตรัตน์)
6078 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 95/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายศานติพงษ์ เดือนศิริรัตน์)
6079 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 93/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายถิรยุต ศรีเทพ)
6080 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 96/2555 เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในกรมชลประทาน จำนวน 5 หน่วยงาน
6081 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ข 92/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 32 ราย 1.นายวีรวุฒิ เฉวียงวาศ - 32.นายสัมภาษณ์ ตระกูลอภิสิทธิ์)
6082 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 91/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 38 ราย 1.นายกิติพร ฉวีสุข - 38.นายภาคภูมิ อิงคปรัชญากุล)
6083 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 84/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 6 ราย 1.นายธรรมนิตย์ คงทน - 6.นางกมลพร เบ็ญจมาศ)
6084 คำสั่งกรมชลประทน ที่ ข 83/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายมงคล ทองจีน)
6085 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 70/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์)
6086 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 72/2555 เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน (จำนวน 1 ราย นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์)
6087 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 71/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์)
6088 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 71/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย 1.นายชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์ 2.นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์)
6089 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 65/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 737 ราย 1.นายสมยศ ศรีไพโรจน์ - 737.นายสำรวล พัฒนพงศ์)
6090 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 63/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 5 ราย 1.น.ส.อัจฉรา ชุมวงศ์ - 5.นายวศิน ลีลาชินาเวศ)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 201 202 203 204 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 203 จาก 204
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา