คำสั่งกรมชลประทาน

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
6301 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1345/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวฉวีวรรณ สุดจิตร) Administrator
6302 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1343/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นายสันติ บุญศรี 2.นายพะลิน สุทธิบุตร 3.นายชัยวัฒน์ ลือเดช) บุรินทร์
6303 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1324/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวฐิติมา แย้มเยื้อน 2.นายขจร คำนึงเนตร) Administrator
6304 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1327/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นายชาญวิชญ์ แฮนเกตุ 2.นายสง่า คำศรี 3.นายสรายุ วงศ์ชาชม) Administrator
6305 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1319/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายชูศักดิ์ สุทธิ 2.นายชลัม นิลพันธ์) annie
6306 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1306/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 10 ราย) annie
6307 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1314/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 5 ราย 1.นายบรรยงค์ เหล่างาม 2.นายเทพพงษ์ ตรีเนตร 3.นายพรชัย แสงอังศุมาลี 4.นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร 5.นายประดิษฐ์ กลิ่มจิตร) annie
6308 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1313/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่(จำนวน 1 ราย นายพีรสิชฌ์ อนันต์วณิชย์ชา) annie
6309 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1307/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายพิชัย สุวรรณโคตร) Administrator
6310 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1305/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 8 ราย) Administrator
6311 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1295/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายรัฐพันธุ์ รัตนบรรพต) Administrator
6312 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1305/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 8 ราย) บุรินทร์
6313 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1300/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นายณรงค์ วัฒนพันธ์ 2.นายกัมพล อุดมวิทย์ 3.นายทศพล บัวผัน 4.นายลิขิต ศรีเรือง) บุรินทร์
6314 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1299/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายอรรถวิทย์ นาควัชระ 2.นายฤทธี พรหมวิจิตร์) บุรินทร์
6315 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1298/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นายกฤษณ์ วิไลกิจ 2.นายพงศกร อุตตนางกูร 3.นายปรีชาวิชญ์ นาคทั่ง 4.นายชัยรัตน์ เหมือนพลอย) บุรินทร์
6316 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1284/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายนพดล สินธุบุญ) Administrator
6317 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1288/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายดิลกยศ ปานะดิษฐ์) บุรินทร์
6318 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1274/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายนิพัฒน์ ยังรอด) บุรินทร์
6319 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1289/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางอรทัย ธรรมศิริ) บุรินทร์
6320 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1281/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายณภัทร โชตะมังสะ) Administrator
6321 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1277/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นายสมใจ นาคารี 2.นางแน่งน้อย ฤกษ์ถนอม 3.นางสาวสุพจนาถ รื่นเอม 4.นายอภิชาติ เมฆอัคฆกรณ์) Administrator
6322 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1275/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นางยาหยี ตรีเนตร 2.นางวัฒนา คำคม 3.นายอุทัย หงษ์ใจดี 4.นางสาวรุจรินทร์ ธุรารัตน์) Administrator
6323 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1267/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวปิยนันท์ อนุศาสนนันท์) Administrator
6324 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1266/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสุนทร อ่อนวิมล) Administrator
6325 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1256/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย น.ส.นงชนก ไชยคำภา) Administrator
6326 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1264/2555 เรื่อง มอบหมายภารกิจการตรวจราชการ Administrator
6327 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1244/2555 เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในกรมชลประทาน Administrator
6328 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 201/2555 เรื่อง การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักชลประทานที่ 1-17 (เป็นการภายใน) Administrator
6329 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1243/2555 เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในกรมชลประทาน Administrator
6330 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 200/2555 เรื่อง การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง (เป็นการภายใน) Administrator
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 211 จาก 224
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา