Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
6361 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 426/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายสุชาติ หาญชนะชัยกูล)
6362 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 420/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวนิโลบล อรัณยภาค 2.นางสาววีรียา วิทยะ)
6363 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 412/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นายบุญชอบ หอมเกษร 2.นายวีระชัย จิตรบรรเทา 3.นายพิสิษฐ์ พิบูลย์ศิริ)
6364 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 410/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 6 ราย 1.นายเลิศชัย ศรีอนันต์ - 6.นายสรรัตน์ ปวริญญานนท์)
6365 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 394/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร)
6366 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 393/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายจรูญ เอื้ออารีย์วงศ์)
6367 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 392/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายบุญชัย ตัณฑชุณห์)
6368 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 385/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายพิสิฐ เปี่ยมจิตร์)
6369 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 378/2555 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (จำนวน 1 ราย นายวินัย มาลัยทอง)
6370 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 377/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางปานจิตร์ สาโคตร์)
6371 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 373/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 13 ราย 1.นายสมยศ ศรีไพโรจน์ - 13.นายเจริญ สุขุมาลย์)
6372 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 372/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 38 ราย 1.นายสมยศ ศรีไพโรจน์ - 38.นายเจริญ สุขุมาลย์)
6373 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 368/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 7 ราย 1.นายสุเมธ อุนจะนำ - 7.นายพจน์ เกษชุมพล)
6374 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 367/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 17 ราย 1.นายสุเมธ อุนจะนำ - 17.นายฉลอง เกียรติศักดิ์โสภณ)
6375 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 364/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายวิชิต บุตรวงษ์ 2.นายสุพัฒน์ วัฒนธรรม)
6376 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 361/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นายเลิศชัย ศรีอนันต์ - 4.นายไพศาล พงศ์ภัทร)
6377 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 358/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายณพงศ์ วิเวก)
6378 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 343/2555 เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่ง
6379 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 32/2555 เรื่อง การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองพัสดุ (เป็นการภายใน)
6380 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 331/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายโฆสิต ล้อศิริรัตน์)
6381 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 327/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 2 ราย 1.นายวิฑูรย์ ฐิติธนภัค 2.นายกรรชิง ขาวสอาด)
6382 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 324/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายภูวเนตร ทองรุ่งโรจน์)
6383 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 30/2555 เรื่อง การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักวิจัยและพัฒนาใหม่ (เป็นการภายใน)
6384 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 316/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายวัชระ พรหมคุณาภรณ์)
6385 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 313/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายวรวุฒิ เนียมน้อย)
6386 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 312/2555 เรื่อง การยุบเลิกตำแหน่ง (จำนวน 1 ตำแหน่ง)
6387 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 311/2555 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง (จำนวน 7 ตำแหน่ง)
6388 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 304/2555 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง (จำนวน 1 ตำแหน่ง)
6389 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 296/2555 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง (จำนวน 1 ตำแหน่ง)
6390 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 295/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายจรัญ ดิษาภิรมย์)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 211 212 213 214 215 216 217 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 213 จาก 217
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา