Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
6451 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 487/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายนฤนารถ มีบุญมาก) Administrator
6452 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 474/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายชัยชาญ สังข์แก้ว) Administrator
6453 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 470/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายพินิจ นกเล็ก 2.นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์) Administrator
6454 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 468/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสุรสิทธิ์ ปัญญวรรณศิริ) Administrator
6455 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 467/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายณพงศ์ วิเวก) Administrator
6456 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 458/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายวุฒิชัย ขาวประภา) Administrator
6457 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 457/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายธงชัย ชูชาติพงษ์) Administrator
6458 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 454/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายอำนาจ มหาศะรานนท์ 2.นายนพดล พิมพ์จันทร์) Administrator
6459 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 442/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายณัฐศิษฏ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์) Administrator
6460 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 441/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวุฒินันท์ ภู่เด่นผา) Administrator
6461 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 437/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นายจักรกฤษณ์ สินพรหมมา - 4.นายณัฏฐากร ธัญญ์พีราธิบดิ์) Administrator
6462 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 435/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย 1.นายวิรุฬชัย โตเกษม 2.นายอุดมเดช เรืองสกุล) Administrator
6463 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 430/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายพนมกร ไทยสันติสุข) Administrator
6464 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 428/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายนรินทร ชามทอง) Administrator
6465 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 423/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายกิตติโชติ รักษา) Administrator
6466 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 422/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 รายนายกฤตตรี ดวงจิตร) Administrator
6467 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 421/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายกฤตตรี ดวงจิตร) Administrator
6468 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 426/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายสุชาติ หาญชนะชัยกูล) Administrator
6469 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 420/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวนิโลบล อรัณยภาค 2.นางสาววีรียา วิทยะ) Administrator
6470 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 412/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นายบุญชอบ หอมเกษร 2.นายวีระชัย จิตรบรรเทา 3.นายพิสิษฐ์ พิบูลย์ศิริ) Administrator
6471 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 410/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 6 ราย 1.นายเลิศชัย ศรีอนันต์ - 6.นายสรรัตน์ ปวริญญานนท์) Administrator
6472 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 394/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร) Administrator
6473 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 393/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายจรูญ เอื้ออารีย์วงศ์) Administrator
6474 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 392/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายบุญชัย ตัณฑชุณห์) Administrator
6475 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 385/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายพิสิฐ เปี่ยมจิตร์) Administrator
6476 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 378/2555 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (จำนวน 1 ราย นายวินัย มาลัยทอง) Administrator
6477 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 377/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางปานจิตร์ สาโคตร์) Administrator
6478 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 373/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 13 ราย 1.นายสมยศ ศรีไพโรจน์ - 13.นายเจริญ สุขุมาลย์) Administrator
6479 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 372/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 38 ราย 1.นายสมยศ ศรีไพโรจน์ - 38.นายเจริญ สุขุมาลย์) Administrator
6480 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 368/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 7 ราย 1.นายสุเมธ อุนจะนำ - 7.นายพจน์ เกษชุมพล) Administrator
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 216 จาก 220
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา