คำสั่งกรมชลประทาน

     เว็บไซต์ใหม่ คลิก >> hr.rid.go.th <<

ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
6481 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 788/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายสวาท เคนวิเศษ) บุรินทร์
6482 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 787/555 เรื่องย้ายข้าราชการ (นายชวลิต สุราราช) บุรินทร์
6483 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 782/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวสุนทราภรณ์ ตระกูลวงศ์วัฒน์ 2.นางสาวสมพร เทพมณี) บุรินทร์
6484 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 779/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายบุญเลิศ สุขแสวง 2.กิตติศักดิ์ แสวงผล) บุรินทร์
6485 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 775/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นางพัสนันท์ จันทร์สุข) บุรินทร์
6486 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 759/2555 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (จำนวน 1 ราย นายสมชาย พรรณรัตน์) Administrator
6487 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 756/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวิทวัส ลัดลอย) Administrator
6488 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 752/2555 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Administrator
6489 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 751/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายสมหวัง ผลประสิทธิโต 2.ว่าที่ ร.ต.อำนวย ชีวะพฤกษ์) Administrator
6490 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 750/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางประไพ กลิ่นขจร) Administrator
6491 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 749/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 4 ราย) Administrator
6492 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 748/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 4 ราย) Administrator
6493 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 747/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายกิตติพร ฉวีสุข) Administrator
6494 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 746/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นายเลอบุญ อุดมทรัพย์ 2.นายธงคม รัตนเสถียร 3.นายอิสรา เทียนศรี) Administrator
6495 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 745/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวนฤมล สุทธิพงษ์) Administrator
6496 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 744/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 6 ราย) Administrator
6497 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 743/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 5 ราย) Administrator
6498 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 736/2555 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน Administrator
6499 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 735/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นางสุนันทา เพ็ญสุด 2.นางสาวชวลี เฌอกิจ) Administrator
6500 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 720/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอาทร สุทธิกาญจน์) Administrator
6501 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 707/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 7 ราย 1.นายอุทัย หงษ์ใจดี - 7.นางสาวยุคล นุมาศ) Administrator
6502 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 702/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายกิตติภพ พฤกษากิจขจี) Administrator
6503 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 693/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสิริวัฒน์ หญีตสอน) Administrator
6504 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 688/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 9 ราย 1.นายสุชาติ อินทร์ปรุง - 9.นายสมยศ เกสรสุคนธ์) Administrator
6505 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 687/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางเกษร มณีเลิศ) Administrator
6506 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 695/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสงบ อรุณทอง) Administrator
6507 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 667/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย 1.นายอโนทัย จันทร์พูล 2.นายเพิ่มศักดิ์ คิดหมาย) Administrator
6508 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 664/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายกัมปนาท ขวัญศิริกุล) Administrator
6509 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 679/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายจรินทร์ คงศรีเจริญ 2.นายอนันต์ แสงสุวรรณ์) Administrator
6510 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 670/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเกียรติกวิน เพิ่มทวีสิน) Administrator
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 217 จาก 224
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา