Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
91 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1738/2561 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวปรียพร ศรีจำปา) Administrator
92 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1756/2561 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย ว่าที่ ร.ต.หญิง ลลิตา ภู่ระหงษ์) Administrator
93 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1763/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 7 ราย) Administrator
94 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ข 1760/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย 1.นายพีรสิชฌ์ อนันต์วณิชย์ชา 2.นายธีรนันต์ เจริญศิริมณี) Administrator
95 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1759/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายสมชาย คงเมคี 2.นายอิทธิเดช สุทธามาตย์) Administrator
96 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1757/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายทินกร เสงี่ยมศักดิ์ 2.นายวรพงษ์ หล่ายบุญ) Administrator
97 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1754/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 6 ราย) Administrator
98 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1753/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายชวลิต จันทร์หอม) Administrator
99 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1752/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายธนาวุฒิ รักษ์ทอง) Administrator
100 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1751/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายสมคิด ทิวงค์ชาย 2.นายเกียรติพงศ์ สายเมือง) Administrator
101 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1750/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายมุสลีมาน มะยูนุ) Administrator
102 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1747/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวปาจรีย์ สิงห์โต) Administrator
103 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1746/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายวงศกร บ่อคำ 2.นายกิตติพันธุ์ สิงห์ทอง) Administrator
104 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1745/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายวิรวัฒน์ ผสมทรัพย์) Administrator
105 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1744/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายบุญฤทธิ์ วงษ์อุดม) Administrator
106 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1743/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายสุนทร สิงหะพล) Administrator
107 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1742/2561 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางอ้อนจันทร์ ปาลวัฒน์) Administrator
108 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1741/2561 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวพุทธรักษ์ อะทาลาน) Administrator
109 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1739/2561 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายภัทราวุธ บัวเทศ) Administrator
110 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1736/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 3 ราย 1.นายกฤตติน มานุช 2.นายพีรวัฒน์ วิทยาขาว 3.นายผดุงสิทธิ์ อาจวิชัย) pattara kantakhu
111 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1740/2561 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 2 ราย 1.นายทวีป เกิดทอง 2.นายนิธิเดช มากเกตุ) Administrator
112 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1737/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายธงชัย ธรรมคุณ) Administrator
113 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1731/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายวรเมธ ประดิษฐ์อาชีพ) Administrator
114 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1730/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 1 ราย นางสาวพรรษมนต์ วริศวัชรพงศ์) Administrator
115 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 152/2561 เรื่อง การกำหนดจำนวนฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาเพิ่มใหม่ Administrator
116 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1729/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นางสาวชื่นจิตร์ แซ่โค้ว) Administrator
117 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1728/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายภาณุพงศ์ โรยนิมิตร Administrator
118 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1726/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นายพงศ์พิสุทธิ์ ดวงทิพย์) Administrator
119 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1725/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 2 ราย 1.นายธนาคาร ยวงแก้ว 2.นายกล้าณรงค์ ปวนมล) Administrator
120 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1724/2561 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายนิพัทธ์ ทองประไพ) Administrator
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 4 จาก 222
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา