Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
91 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1043/1/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวพิมพ์ปวีณ์ เสวตไอยาราม)
92 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1044/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายกฤษฎา ศรีเพิ่มพันธ์)
93 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1043/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางสาวตีรณา จำปาทอง)
94 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1042/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายบุญทวี สายคำกอง 2.นางสาวภัทร์ศิริ จั่นแก้ว)
95 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1040/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 1 ราย นางสาวโสภิต กรวยสวัสดิ์)
96 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1039/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายศราวุธ สองสี)
97 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1038/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายชัยรัต เป้ามาลา 2.นายชุมพาสน์ ชุมอุระ)
98 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1037/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายธีรพงษ์ บุญศัพท์)
99 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1036/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวนันท์นภัส นิตตะโย 2.นายสมโภชน์ พุกขำ)
100 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1035/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายนิวัฒน์ โชติชื่น)
101 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1026/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นายวรวุฒิ ชัยมงคล 2.นายเอกสิทธิ์ แก้วเบี่ยง)
102 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1030/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย)
103 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1029/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายนฤพนธ์ สักพันธ์)
104 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1028/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย)
105 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1031/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายดิษฐพงษ์ มิตรรัตน์)
106 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1033/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายวัชรินทร์ ประสิทธิเวช)
107 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1025/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 1 ราย นายธนกฤต เขื่อนเก้า)
108 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1024/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 1 ราย นางสาวอมรรัตน์ แพทย์รักษ์)
109 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1023/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นางสาวปรียพร ศรีจำปา)
110 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1020/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายยงยุทธ วงษาไฮ)
111 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1019/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายณรงค์ วงษ์ศิริ)
112 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1018/2561 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายสุรชัย ชูคงคุณ)
113 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1017/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 22 ราย)
114 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1016/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (จำนวน 1 ราย นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล)
115 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1000/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นายมนูญ รัตนอุบล)
116 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1014/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายไพฑูรย์ ทิมเครือจีน)
117 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1013/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวรัชณีย์ ช่วยเกื้อ)
118 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1012/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวถมยา สุวรรณประทุม 2.นายชวกร ริ้วตระกูลไพบูลย์)
119 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1011/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเชาวลิต มะหะมะ)
120 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1010/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวเบญจวรรณ สวนกูล)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 4 จาก 206
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา