Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
91 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1976/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 7 ราย )
92 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1975/2560 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางจุฑาทิพ ศรีรักษา)
93 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1974/2560 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายสมชาย พนาภิรัตน์กุล)
94 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1973/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายอภิรักษ์ ศรีกุลวงศ์)
95 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1977/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายชวลิต จันทร์หอม)
96 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1966/2560 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางชนกพิกษ์ฌาณ์ ชัยศักดิยศ)
97 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1979/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวศิริพร ผลาจันทร์)
98 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1969/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นายธงคม รัตนเสถียร 2.นายพีระศักดิ์ ชมภูนุช 3.นายสุวรรณ กอเจริญรัตน์)
99 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1970/2560 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 3 ราย 1.นายวิชาวุฒิ บัวขวัญ 2.นายณภัทร ช้างหัวหน้า 3.นายพลัฏฐ์ ปาจิตร)
100 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1968/2560 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายโอบกิจ จำปาใด)
101 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1965/2560 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายวัชรพงษ์ เทียนอร่าม)
102 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข1949 /2560 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวภณิษา เพ็งอิ่ม)
103 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1961/2560 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นายทวีลาภ เจนชัย)
104 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1960/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสายใจ ธัญญพืช)
105 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1959/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายทรัพย์ บุตรโพธิ์)
106 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1958/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวชิระ สุรินทร์)
107 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1957/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นางสาวพิศมัย เฟื่องทรัพย์ 2.นางนิตยา มาลัย)
108 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1956/2560 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายมิตร บุญจันทร์)
109 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1955/2560 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายพิทักษ์ สัญใจ)
110 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1954/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายสุภชัย ยังพึ่ง)
111 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1953/2560 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวพรพรรณ เชิดชูเผ่าพงศ์)
112 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1952/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ (จำนวน 1 ราย นางสาวทัศนีย์ แก้วมรกฏ)
113 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1951/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอธิภัทร ลาภอุดม)
114 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1950/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 6 ราย )
115 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1948/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายจักริน คุ้มตระกูล)
116 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1947/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายกิตติศักดิ์ ภัคภาคิน)
117 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1945/2560 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นางสาวจิรวรรธ สุวรรณรัตน์)
118 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1946/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายประภาส สมานทรัพย์ 2.นายสมชาย อังศิริลาวัลย์)
119 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1944/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ( 3 ราย) 1.นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์กุล 2.นายศักตยา วรรณฤมล 3.นายธีรพันธุ๋ เด็ดขาด
120 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1943/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ( 2 ราย) 1.นายมาโนช ตุ้มทอง 2.นายมนัส วีระวัฒนพงศ์
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 4 จาก 179
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา