Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
91 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 815/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งการกำหนดตำแหน่ง (จำนวน 1 ตำแหน่ง)
92 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 814/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอานนท์ พรเพชรสุข)
93 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 810/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายสุรนันท์ อุทธกรี)
94 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 809/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นายเดชา จรรยพัฒน์ 2.นายศราวุธ มูลหา)
95 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 808/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวประพาฬรัศมี สุนทรนนท์)
96 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 807/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 3 ราย 1.นายพงศ์ธวัช วงศ์คำจันทร์ 2.นายซูกีพลี เกือสีตี 3.นายรักไชย เนาวราช)
97 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 812/2561 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง (จำนวน 2 ตำแหน่ง)
98 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 811/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายธำรงศักดิ์ นคราวงศ์)
99 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 806/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 3 ราย 1.นายสิทธิพร ลิ้มประเสริฐ 2.นางสาวอัมรา สาคร 3.นางสาวเพ็ญวิสาข์ เอกกะยอ)
100 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 804/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายสิทธัต ทองน้อย)
101 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 802/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 3 ราย 1.นายนิพนธ์ รุจิปัญญากุล 2.นายปรัชญา ตันกาศ 3.นายสิทธิพันธ์ ยิ่งสกุล)
102 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 800/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย)
103 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 803/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายปิติ หนูเมือง 2.นายพรชัย ไชยสม)
104 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 799/2561 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 29 ราย)
105 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 796/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายฉัตร จันทลือชา)
106 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 795/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 2 ราย 1.นายปิยะพล สงวนศรี 2.นายนที สิทัน)
107 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 794/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายคมสัน วัดเข่ง)
108 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 793/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นายทนงศักดิ์ ปั๋นจาย)
109 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 792/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายยุทธพงษ์ สอนศักดา)
110 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 791/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 1 ราย นางสาวกรรณิการ์ บำรุงสาลี)
111 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 790/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายสุริยา วัดน้อย)
112 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 789/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายธีรพงศ์ ภูวิโคตร)
113 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 788/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายสุเมธ แสงคล้อย)
114 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 787/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นายสุริยัน ทองบุญ)
115 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 786/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวศิริภา จันทะพันธ์)
116 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 783/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางปราณี ตรีสมบูรณ์)
117 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 785/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอุดมเกียรติ เกิดสม)
118 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 781/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายสิทธิ กิจวรวุฒิ 2.นายวีระศักดิ์ มีสุข)
119 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 779/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นางสาววรกัญญา ใจเอื้อ 2.นางสาวแก้วตา พะนิจรัมย์)
120 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 778/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นายศราวุธ โลหะชาติ 2.นายศรายุธ พันธุ์บุญ 3.นายประวิทย์ เกียรติก้องแก้ว)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 4 จาก 200
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา