Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
ระบบสืบค้นข้อมูล
การใช้ห้องประชุม สบค.

Form

คำสั่งกรมชลประทาน

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
91 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 309/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาว ดวงกมล พัดทอง)
92 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 305/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายนพดล พิมพ์จันทร์)
93 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 304/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายสุรเชษฎ์ ประสานทอง)
94 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 303/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวจีราวรรณ พรหมมา)
95 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 301/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (จำนวน 2 ราย 1.นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ 2.นายประทีป ภักดีรอด)
96 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 300/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นายภานุวัฒน์ สีตะวัน 2.นายสมภพ มีนาสันติรักษ์ 3.นายวงศ์สถิตย์ บุญธัญกรณ์)
97 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 299/2561 เรื่อง มอบหมายให้รองอธิบดี กำกับ ติดตามการปฏิบัติราชการของกรมชลประทานในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทาน
98 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 296/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (1.นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล 2.นายมนัส กำเนิดมณี)
99 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ พ 2/2561 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ (จำนวน 1 อัตรา นักจัดการงานทั่วไป)
100 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 294/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย ว่าที่ร้อยตรี สมบัติ พุทธิษา)
101 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 293/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายมนตรี คุ้มผล)
102 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 291/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย)
103 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 290/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1. นายปิยะพงศ์ ต่อนิมิตรกุล 2. นายสุวภัทร โกษาแสง)
104 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 289/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (จำนวน 1 ราย นายพงศ์ธร ทรงเดช)
105 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 287/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายเมฆินค์ ขีนทัพไทย)
106 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 285/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นางสาวอัมรา สาคร)
107 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 284/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นายประพนธ์ เครือปาน)
108 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 280/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นางสาววารุณี พิณพรมราช)
109 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 279/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายอดิศักดิ์ บุญฉาย)
110 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 278/2561 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวพรนิภา แผนชาติ)
111 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 277/2561 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวเสาวลักษณ์ น้ำใส)
112 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 276/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย 1.นายสันติ คนงานดี 2.นางสุกัญญา ชัยวนารมย์)
113 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 274/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอมร เอมถมยา)
114 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 273/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวสรัญรัชย์ ชุมทอง)
115 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 272/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายบริวัฒน์ ชัยงาม)
116 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 271/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวช่อลดา ประสพบุญ)
117 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 270/2561 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางชนกพิกษ์ฌาณ์ ชัยศักดิยศ)
118 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 263/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย 1.นายธวัชชัย ไตรวารี 2. นายวชิระ สุรินทร์)
119 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 261/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวอรัญฐมาศ ศรีเจริญพันธุ์)
120 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 258/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายนฤพนธ์ ภานุศรี)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 4 จาก 188
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา