การประชุมชี้แจงการตรวจประเมินการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ตามเกณฑ์ KMA-LO

การประชุมชี้แจงการตรวจประเมินการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ตามเกณฑ์ KMA-LO

KMA LO

 

ประกอบด้วยไฟล์ดังนี้

1.เกณฑ์การตรวจประเมินการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ KMA-LO Assessment

 

2.ผลการตรวจประเมินการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ ระดับกรม ปี 2554

 

3.รายงานผลการตรวจประเมินการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ ระดับกรม ปี 2554

 

4.การประชุมชี้แจงการตรวจประเมินการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

 

<<<  ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด  >>>

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 07 สิงหาคม 2014 เวลา 10:29 น.)