รายงานสรุปผลสำรวจแบบสอบถามความพึงพอใจจากการรับบริการของสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน

รายงานสรุปผลสำรวจแบบสอบถามความพึงพอใจจากการรับบริการของสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน

รายงานสรุปผลสำรวจแบบสอบถามความพึงพอใจจากการรับบริการของสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน

 

     -  ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 

     -  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561