คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 97/2562 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางจิณห์นิภา ศักดิ์สันเทียะ)

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 97/2562 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางจิณห์นิภา ศักดิ์สันเทียะ)

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 97/2562 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ

จำนวน 1 ราย

นางจิณห์นิภา ศักดิ์สันเทียะ

 

ดาวน์โหลดคำสั่ง