คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 90/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 10 ราย)

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 90/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 10 ราย)

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 90/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 10 ราย)

1.นางสาวศุภรดา หาญวิทยสกุล

2.นางสาววราภรณ์ ทัตพงษ์ศรีธร

3.นายประสาร สิงหเทพ

4.นายสาโรช หนูแก้ว

5.นายเกรียงไกร ไกรแก้ว

6.นางสาวกัญญาภัทร ธรรมชาติ

7.นายปฐม สุริยกานต์

8.นางมาลีรัตน์ เทียนถวาย

9.นางสะอาด เที่ยงทัศน์

10.นางสาวสุภาพร คุมดวง

 

ดาวน์โหลดคำสั่ง