คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 91/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นายกฤษฎา แดงสีพลอย 2.นายยุทธเขตต์ ยินดีทรัพย์ 3.นายนฤพล สีตบุตร 4.นายภราดร อัฐวงศ์)

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 91/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นายกฤษฎา แดงสีพลอย 2.นายยุทธเขตต์ ยินดีทรัพย์ 3.นายนฤพล สีตบุตร 4.นายภราดร อัฐวงศ์)

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 91/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ

จำนวน 4 ราย

1.นายกฤษฎา แดงสีพลอย

2.นายยุทธเขตต์ ยินดีทรัพย์

3.นายนฤพล สีตบุตร

4.นายภราดร อัฐวงศ์

 

ดาวน์โหลดคำสั่ง