เส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงาน (Career Path)

เส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงาน (Career Path)

new2 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Chart) ในการเข้าสู่ตำแหน่งต่าง ๆ ของกรมชลประทาน จำนวน 4 สายงาน (ปรับปรุงใหม่)  (ประกาศ ณ วันทีี่ 25 กันยายน 2560)


ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Chart) ในการเข้าสู่ตำแหน่งต่าง ๆ ของกรมชลประทาน จำนวน 15 สายงาน (ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560)


การกำหนดเส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงาน (Career Chart) ของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การกำหนดเส้นทางสั่งสมประสบการณ์ (Career Chart) ในการเข้าสู่ตำแหน่งต่างๆ ของกรมชลประทาน ประกาศ ณ วันที่ 21 ส.ค. 2558
เริ่ม 1 ตุลาคม 2558

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร 02 241-2726 รายละเอียดเอกสารในอดีต

Career Path พิจารณาระหว่างปีงบประมาณ 2558
 สบค. 2458 เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งและเส้นทางสั่งสมประสบการณ์แลผลงานของตำแหน่งต่างๆ จำนวน 14 สายงาน ลงวันที่ 16 มิ.ย. 2558
 รายละเอียด ภาพแสดงเส้นทางความก้าวหน้า (Career Chart) ไฟล์ .pdf จำนวน 14 สายงาน 

- แบบแสดงความคิดเห็น เส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงาน (Career Chart)
          แบบแสดงความคิดเห็น เส้นทางสายส่งน้ำและบำรุงรักษา  
          แบบแสดงความคิดเห็น เส้นทางสายก่อสร้าง
          แบบแสดงความคิดเห็น เส้นทางสายวิชาการ 

---------------------------------------------------------------

 Career Path 1 ตุลาคม 2556 
เส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงาน (Career Path) เริ่ม 1 ตุลาคม 2556 
ดาวน์โหลด >  ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การกำหนดเส้นทางสั่งสมประสบการณ์ (Career Chart) 
ในการเข้าสู่ตำแหน่งต่างๆ ของกรมชลประทาน 
ดาวน์โหลดการกำหนดเส้นทางสั่งสมประสบการณ์ (Career Chart) ในการเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 
การกำหนดเส้นทางสั่งสมประสบการณ์ (Career Chart) ในการเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างในสังกัดสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

---------------------------------------------------------------

Career Path 1 ตุลาคม 2555   ดาวน์โหลดเอกสาร (.pdf)

- บันทึกความเข้าใจ การเข้าร่วมโครงการพัมนาระบบการวางแผนทางก้าวหน้าในสายงานอาชีพ ระหว่าง สำนักงาน ก.พ. กับ กรมชลประทาน 

- บันทึก สบค.4024/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (ผสญ.)และประเภทอำนวยการ ระดับต้น(ผอ.คป. และ ผอ.คบ.) และระดับสูง (ผส.ชป.)

บันทึกแจ้งเวียน ที่ สพบ 2828/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งและเส้นทางสั่งสมประสบการณ์ฯ แนบเอกสาร ดังนี้

สำหรับตำแหน่ง ผส.ชป.      

สำหรับตำแหน่ง ผสญ.    

สำหรับตำแหน่ง ผอ.คป.    

สำหรับตำแหน่ง ผอ.คบ.    

- บันทึกข้อความ ที่ สพบ.2113/2554 เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุมฯ 

- บันทึกแจ้งเวียน ที่ สพบ. (ฝส.บค.) 02/53 เรื่อง การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าของตำแหน่งในสายงานหลักภายในกรมชลประทาน

- แผนพัฒนาองค์กรด้านการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 26 กันยายน 2017 เวลา 08:37 น.)