ตอบข้อสงสัย DPIS ส่วนทะเบียนประวัตและบำเหน็จบำนาญ

ตอบข้อสงสัย DPIS ส่วนทะเบียนประวัตและบำเหน็จบำนาญ

ผู้รับผิดชอบฐานข้อมูลบุคลากร กรมชลประทาน
ฝ่ายทะเบียนประวัติสารสนเทศ
ส่วนทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
02 241 0020-9 ต่อ 2611
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  

ระบบ DPIS ข้าราชการ
ระบบ GEIS พนักงานราชการ
ระบบ EMP rid ลูกจ้างประจำ

การขอเพิ่ม ข้อมูลวุฒิการศึกษา
1. จัดทำบันทึกขอเพิ่มข้อมูลวุฒิการศึกในทะเบียนประวัติ ถึง ผทบ.บค. ผ่าน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ของสำนัก/กอง ที่สังกัด 
2. แนบนำเนาใบประกาศนียบัตร ใบแสดงผลการเรียน (transcript) หรือใบรับรองการศึกษา จำนวน 2 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ส่งสำนักงาน ก.พ. 1ชุด และเก็บในแฟ้มประวัติ 1 ชุด)
3. หากพบข้อมูลในระบบบันทึกไว้แล้ว แต่ไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ตามเบอร์โทรศัพท์ด้านบน

การขอเพิ่ม ข้อมูลการอบรม ศึกษา ดูงาน
1. จัดทำบันทึกขอเพิ่มข้อมูลการอบรม ศึกษา ดูงาน ในทะเบียนประวัติ ถึง ผทบ.บค. ผ่าน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ของสำนัก/กอง ที่สังกัด
2. แนบสำเนาใบประกาศ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. การอบรมในส่วนที่จัดโดย กรมชลประทาน (ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สบค. ) ส่วนพัฒนาฯ จะนำส่งข้อมูลผู้เข้ารับการอบรมมาที่ส่วนทะเบียนประวัติฯ เอง โดยผู้อบรมไม่ต้องแจ้งขอเพิ่มข้อมูล
4. หากเป็นการอบรมในอดีตที่ไม่สามารถหาใบประกาศ หรือไม่มีใบประกาศ ให้ใช้เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบส่งตัว เอกสารผู้บังคับบัญชาอนุมัติ และในบันทึกแจ้งขอเพิ่มข้อมูลให้มีข้อความว่า ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รับรองว่าได้เป็นผู้เข้ารับการอบรม และสำเร็จหลักสูตรดังกล่าวจริง
5. หากพบข้อมูลในระบบบันทึกไว้แล้ว แต่ไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ตามเบอร์โทรศัพท์ด้านบน

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 08 กรกฏาคม 2015 เวลา 17:17 น.)